سیگنال بورس، اخبار بورس تهران و تحلیل سهام ها

نتایج سیگنال ها

خاذین 171%
شبندر 35%
سهگمت 85%
وپترو 150%
سمگا 35%
غفارس 65%
شیراز 23%
دی 49%
شپارس 16

تحلیل کامل
تحلیل کامل
تحلیل کامل
تحلیل کامل
تحلیل کامل
تحلیل کامل
تحلیل کامل
تحلیل کامل
تحلیل کامل
تحلیل کامل