1 - کیک اقتصادی یا GNP چیست؟

کیک اقتصادی چیست یا National Output چیست؟ کیک اقتصادی چطور میتواند رشد کند، چه عواملی در رشد آن تاثیرگذار است؟
و از آن مهم تر اینکه چه عواملی در میزان درآمد یک جامعه و کشور تاثیرگذار خواهد بود؟
در این ویدئو فاکتورهای موثر مختلف رو تشریح میکنیم و اشاره میکنیم که هر کشور، کدام یک از عوامل را میتواند افزایش یا کاهش دهد تا در نهایت موجب افزایش تولید ناخالص ملی شود.