ما با یک حساب 10 میلیارد ریالی (1 میلیارد تومان) وارد شده ایم و تمام قیمت هایی را که مشاهده میکنید به ریال می باشد!

نقدینگی: 344,551,750 ريال
دارایی کل: 19,018,133,350 ریال
ارزش خرید پرتفوی: 16,693,999,200 ریال
ارزش کنونی پرتفوی: 18,673,581,600 ریال
تعداد نماد باز: 14
سود / ضرر: 9,018,133,350 ریال

جمع سود ما 90 درصد معادل 9,018,133,350 ریال ، از 15 آبان 1399 تا الان می باشد.