ما با یک حساب 10 میلیارد ریالی (1 میلیارد تومان) وارد شده ایم و تمام قیمت هایی را که مشاهده میکنید به ریال می باشد!

نقدینگی: 7,216,991,547 ريال
دارایی کل: 21,013,719,047 ریال
ارزش خرید پرتفوی: 13,030,780,000 ریال
ارزش کنونی پرتفوی: 13,796,727,500 ریال
تعداد نماد باز: 7
سود / ضرر: 11,013,719,047 ریال

جمع سود ما 110 درصد معادل 11,013,719,047 ریال ، از 15 فروردین 1399 تا الان می باشد.