آموزش جامع نوسان گیری در بورس تهران با رعایت 18 اصل

آموزش جامع نوسان گیری در بورس تهران با رعایت 18 اصل

در این آموزش جامع با مثال عملی در می یابیم که، چه سهمی برای نوسانگیری مناسب است و چه زمانی این استراتژی کاربرد دارد؟ ابزارها، ریسک ها و نکات یک نوسانگیری اصولی چیست؟

مطالب گذشته