فنوال (فنوال | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم)

موضــوع فعاليــت شــركت طبــق مــاده 2 اساســنامه كــه بــر اســاس تصــميم مجمــع عمــومي فــوق العــاده صــاحبان ســهام در تیرمــاه 1395 اصــلاح شــده اســت ، تأســيس كارخانجــات تولیدی و صــنعتی بــه منظور ساخت ورق آلومينيموم و هر نوع فـرآورده هـای دیگـر آلومينيومی و تصـدی بـه هـر نـوع امـور تولیدی و صــنعتی و فــروش محصــولات و مصــنوعات شــركت ، ارائــه دهنــده خــدمات آزمــون بعنــوان آزمايشــگاه همكــار بــه اداره كــل اســتاندارد و ســایر ســازمان هــا و متقاضــیان مراكــز دولتــی و خصوصـی ـ پيرامــون : استاندارد آلیاژهـای آلوميـنیوم و آلوميـنیوم كـار پـذیر (مطـابق اسـتاندارد ملـی شـماره 16588 ، (آزمـون كشش در دمـای محیـط ، آزمـون سـختی سـنجی و آزمـون آنـالیز شیمایی ـ (كوانتـومتری ) و انجـام كلیه اموری كه به طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به موضوع شركت  باشد.

 

عوامل موثر بر فروش شرکت

1-رشد اقتصادی و رونق بازار فروش

2-محدودیت در واردات محصولات مشابه به کشور

 

محصولات شرکت

1-کویل

2-ورق

3-تسمه

4-کلد

5- ورق های آلومینیومی

 

فاکتور های مهم تاثیر گذار بر هزینه های شرکت

1-عدم ثبات قیمت دربازار مواد اولیه

2- قیمت و کیفیت شمش آلومینیوم

 

تاثیر قیمت دلار

1-نوسانات قیمت ارز به دلیل اینکه شرکت  بر بازار داخلی برای فروش محصولات بیشتر تمرکز کرده و مقدار محدودی صادرات دارد و حجم مواد اولیه وارداتی ناچیز است(یک دهم) تاثیری از قیمت دلار نمیگیرد.

 

سایر عوامل سود و زیان شرکت

1-نوسان قیمت محصولات با توجه به واردات

2-رکود در بازار تقاضا

3-واردات محصولات مشابه

4-ریسک نوسان قیمت جهانی فلزات

5- با توجه به اینکه شرکت بدهی بانکی ندارد، ریسک نوسانات نرخ بهره برای شرکت وجود ندارد

 

 


آخرین اخبار و آپدیت سهم فنوال (فنوال | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

تحلیل تکنیکال سهم فنوال 24 دی 1401

نوشته شده در 2023-01-14

آخرین وضعیت سهم فنوال در آذر ماه 1401

نماد فنوال (گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومنیوم) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ (متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2023-01-14

تحلیل تکنیکال نماد فنوال 4 دی 1401

قیمت سهام فنوال در قالب یک کانال صعودی کوتاه مدت در حال رشد سمت ناحیه مقاومتی سقف کانال و همچنین ناحیه کلاسیکی ۶۳۰۰ ریال می باشد که می‌تواند در صورت شکست آن رشد خود را تا مقاومت بعدی خود یعنی ناحیه سقف کانال صعودی دراز مدت ادامه دهد.

نوشته شده در 2022-12-25

بررسی گزارش آبان ماه ۱۴۰۱ نماد فنوال

نماد فنوال (گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومنیوم) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 104 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 4%  و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 22% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد فنوال  در آبان ماه حدود بیش از 1/300/000 کیلوگرم از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 2% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد فنوال  در آبان ماه می توان به ورق آومینیومی با سهم 32 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد که بعنوان ر فروش ترین محصول شرکت در این ماه شناخته شده است.

همچنین لازم به ذکر است که مشخصات جدید اعضای هیئت مدیره نماد فنوال (گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومنیوم) به طور کامل در سامانه کدال اشاره شده که با توجه به ضروری نبودن آن از ذکر اسامی و جزییات بیشتر پرهیز کردیم.

نوشته شده در 2022-12-25

گزارش مهر ماه فنوال

98 درصد از درآمد فنوال در مهر ماه از طریق فروش داخلی و 2 درصد مابقی از طریق فروش داخلی صورت پذیرفته است . فنوال دراین ماه  معادل 998,613 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 13% افزایش داشته است. درآمد شرکت نسبت به ماه قبلی 9 درصد کاهش و نسبت به میانگین ماهانه 5 درصد افزایش را تجربه نموده است .تسمه آلومینیومی سهم 33 درصدی از فروش این ماه را بخود اختصاص داده است  تولیداین محصول در مقایسه با ماه گذشته 31 درصد و مقدار فروش 4 درصد افت نسبت به ماه گذشته را تجربه نموده است و این افزایش درآمد مدیون دریافت افزایش نرخ شرکت میباشد. شرکت مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه 400 درصدی از محل سود انباشته را برگزار نموده است .

 

 

نوشته شده در 2022-11-12

گزارش فعالیت ماهانه فنوال

(99%) درصد ازدرآمد بدست آمده فنوال در شهریور ماه مربوط به فروش داخلی و تنها (1%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.فنوال در این ماه معادل مبلغ 110.3 میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به ماه قبل 4% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 20% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 24% افزایش درآمد داشته است.تسمه آلومينيومي با میزان فروش 326079 میلیون ریال سهم 33 درصدی از فروش داخل را بخود اختصاص داده ودر صدر پر فروش ترین محصول سبد شرکت قرار گرفته است . 

باید در نظر داشت مجوز افزایش سرمایه گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم به میزان 400 درصدی از محل سود انباشته صادر گردیده است . 

نوشته شده در 2022-11-12

گزارش فعالیت مرداد ماه فنوال

 

(96%) درصد از درآمد فنوال در مرداد ماه 1401 مربوط به فروش داخلی و (4%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.فنوال درین ماه ، مبلغ 105.5 میلیارد تومان درآمد داشته است که  نسبت به ماه قبل 14% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 19% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 82% افزایش درآمد داشته است.

باید در نظر داشت افزایش سرمایه 400 درصدی فنوال از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفته است . 

نوشته شده در 2022-11-12

فنوال در تیر ماه

(92%) درصد از درآمد تیر ماه فنوال مربوط به فروش داخلی و (8%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیومدرین ماه مبلغ 92.4 میلیارد تومان درآمد داشته است که درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 14% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 6% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 92% افزایش درآمد داشته است.در این ماه مقدار تولید ورق آلومینیومی 8 درصد و مقدار فروش آن 32 درصد کاهش یافته است، نرخ این محصول هم 12 درصد کمتر از ماه گذشته بوده است.  در محصول تسمه آلومینیومی، رشد 6 درصدی تولید و 4 درصدی مقدار فروش، در کنار کاهش 7 درصدی نرخ نسبت به ماه قبل گزارش شده است.از نظر تکنیکالی فنوال در حال حاضر در محدوده حمایتی 22500 ریال و مقاومتی 25500 ریال میباشد، در صورت تثبیت قیمت، و عبور از مقاومت حرکت سهم تا 30000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن حمایت، حمایت بعدی 19000 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

نوشته شده در 2022-07-31

آپدیت گزارشات ماهانه فنوال

(92%) درصد از درآمد فنوال در خرداد ماه  مربوط به فروش داخلی و (8%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. فنوال در خرداد ماه ، مبلغ 107.5 میلیارد تومان درآمد داشته است که درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 8% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 40% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 57% افزایش درآمد داشته است.مقدار تولید ورق آلومینیومی 25 درصد و فروش آن 20 درصد بیش از ماه اردیبهشت بوده اما نرخ این محصول با کاهش 20 درصدی همراه است. در محصول تسمۀ آلومینیومی کاهش 11 درصدی تولید و 21 درصدی در فروش و رشد 8 درصدی نرخ گزارش شده است.

بلحاظ تکنیکالی قیمت در حال حاضر کف کانال بلند مدتی خود در محدوده 26000 ریال قرار دارد در صورت تثبیت قیمت حرکت سهم تا 28000 ریال محتمل خواهد بود،همچنین در صورت از دست رفتن حمایت نزول سهم تا25000  ریال دور از ذهن نخواهد بود.

نوشته شده در 2022-06-27

گزارش فعالیت اردیبهشت فنوال

 (98%) درصد از درآمد شرکت درین ماه  مربوط به فروش داخلی و (2%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.فنوال در اردیبهشت مبلغ 117.3 میلیارد تومان درآمد داشته است که این رقم نسبت به ماه قبل 220 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 90 درصد افزایش داشته است . 

 

نوشته شده در 2022-06-07

گزارش فروردین ماه

 (92%) درصد از درآمد شرکت در ابتدای سال مالی مربوط به فروش داخلی و (8%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. شرکت درین ماه مبلغ 36.6 میلیارد تومان درآمد را شناسایی نمود. درآمد شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 83% افزایش درآمد داشته است.درآمد شرکت نسبت به ماه قبل افت 63 درصدی داشته است .

 

نوشته شده در 2022-05-20

گزارش اسفند ماه

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 10.11% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 33.35% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 47.87% افزایش درآمد داشته است. شرکت درین ماه مبلغ 99.4 میلیارد تومان درآمد را گزارش نموده است. 

 

 

نوشته شده در 2022-05-09

گزارش بهمن فنوال

(96%) درصد از درآمد فنوال درین ماه مربوط به فروش داخلی و (4%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. فنوال در بهمن ماه 1400 معادل مبلغ 110.6 میلیارد تومان درآمد را شناسایی نموده که  نسبت به ماه قبل 10% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 56% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 106% افزایش درآمد داشته است.شرکت در بهمن ماه با رشد 5 درصدی در مقدار فروش، 1420 تن محصول به فروش رسانده است. نرخ فروش تسمه آلومینیومی یک درصد و نرخ ورق های آلومینیومی سه درصد بیش از ماه قبل گزارش شده است. 

نوشته شده در 2022-03-04

اپدیت تکنیکال اسفند ماه فنوال

قیمت در حال حاضر بعد از واکنش مثبت به خط روند صعودی خود به سمت محدوده مقاومتی استاتیک 25500 ریال در حرکت است در صورت ادامه فشار خرید و شکست این محدوده مقاومتی،مقاومت بعدی 28700 ریال خواهد بود و در صورت نزول اولین و دومین حمایت به ترتیب 22000 ریال و 23000 ریال خواهد بود.

نوشته شده در 2022-02-20

ثبت رکورد تازه فنوال در دی ماه

(91%) درصد از درآمد شرکت درین ماه  مربوط به فروش داخلی و (9%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.فنوال درین ماه معادل 1,004,638 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که مجموعا درآمد شرکت نسبت به ماه قبل 10% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 48% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 74% افزایش درآمد داشته است.
79 درصد سبد درآمد داخلی و 7درصد مربوط به صادرات و 4 درصد الباقی مربوط به محصولات کارمزدی و خدمات می باشد .محصولات اصلی شرکت ورق و تسمه آلومینیومی می باشد.  فنوال دردی ورق داخلی را با 7 درصد افزایش نرخ نسبت به آذر و تسمه آلومینیومی را با 4 درصد رشد و کویل را با اندکی افت به فروش رسانده است نرخ صادراتی ورق 10 درصد رشد داشته و نرخ خدمات فنوال هم 10 درصد رشد داشته داشته است . 

 

نوشته شده در 2022-01-30

گزارش فعالیت آذر ماه فنوال

 (97%) درصد از درامد شرکت در آذر ماه مربوط به فروش داخلی و (3%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.فنوال درین ماه معادل 916,844 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که مجموعا درآمد شرکت  نسبت به ماه قبل 7% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 42% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 23% افزایش درآمد داشته است.
 شرکت در ماه آذر همانند ماه آبان 1.3 میلیون کیلوگرم محصول به فروش رسانده است. نرخ فروش ورق های آلومینیومی شرکت در این ماه با رشد 2 درصدی نسبت به ماه گذشته همراه شده و به 88 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. 

 

نوشته شده در 2022-01-11

گزارش فعالیت ماهانه آبان

شرکت در سه ماهه احیر بهتر عمل کرده (93%) درصد از درآند شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (7%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 1% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 38% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 41% افزایش درآمد داشته است.

 فنوال در ماه آبان همانند ماه مهر 1330 تن محصول به فروش رساند. نرخ فروش ورق آلومینیومی شرکت بدون تغییر نسبت به ماه گذشته برابر با 85 هزار تومان در هر کیلوگرم گزارش شده است اما نرخ فروش کویل و تسمه آلومینیومی شرکت در این ماه 10 درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافت و به ترتیب به 93 و 91 هزار تومان در هر کیلوگرم رسید. 

 

نوشته شده در 2021-12-07

بررسی چارت فنوال

قیمت در حال حاضر با ایجاد واگرایی مثبت و برگشت استوکستیک از منطقه اشباع فروش، در حال حاضر درمنطقه کم ریسک حمایت استاتیک 22000 واقع شده در صورت شکست محدوده پرتراکم 24000 تارگت 30000 و 34000 را به ترتیب بر سر راه سهم قرار دارد. همچنین رعایت حد ضرر 21500 برای سهامداران الزامیست.

نوشته شده در 2021-11-13

گزارش فعالیت مهر ماه فنوال

(94%) درصد از درامد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (6%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.فنوال در مهر 86.4 میلیارد تومان فروش ثبت کرد که نسبت به ماه قبل 3% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 50% افزایش داشته است.
همچنین درآمد شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 75% افزایش درآمد داشته است.

مقدار فروش شرکت در شهریور 961 هزار تن بوده که با 12 درصد کاهش، به 850 تن در مهر رسیده است. نرخ فروش ورق آلومینیومی 10 درصد نسبت به شهریور افزایش داشته است.

 

 

نوشته شده در 2021-11-13

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/06/31

(95%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (5%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 53% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 74% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 65% افزایش درآمد داشته است.
 

نوشته شده در 2021-10-18

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

91درصد از درآمد شرکت درین ماه  مربوط به فروش داخلی و 9 درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 21% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 17% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 31% افزایش درآمد داشته است.

 مقدار فروش فنوال در مرداد رشد 10 درصدی نسبت به تیر ماه تجربه کرد. نرخ فروش ورق آلومینیومی در مرداد با رشد 6 درصدی نسبت به تیرماه به 80 هزار تومان در هر کیلوگرم رسید و نرخ کویل آلومینیومی بدون تغییر نسبت به ماه گذشته برابر 77 هزار تومان در هر کیلوگرم بود. 
 

نوشته شده در 2021-08-31

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

 (94%) درصد از درآمد شرکت مربوط به فروش داخلی و (6%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 30% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 4% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 8% کاهش درآمد داشته است.

 فنوال تیر ماهش را با فروش 399.7 تن از محصولاتش پایان برد که در خرداد 648.9 تن از محصولاتش را فروخته بود. نرخ فروش محصولات در تیر نیز با رشد 9 درصدی نسبت به خرداد همراه بوده است.

نوشته شده در 2021-07-30

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/30

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 11% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 68% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 43% افزایش درآمد داشته است.

 مقدار فروش فالوم در خرداد 1540 تن، اردیبهشت 1250 تن و در میانگین سال 99، 1150 تن بود. 

 نرخ فروش تسمه، ورق و کویل آلومینیومی شرکت در خرداد به ترتیب برابر 75.5، 76 و 75 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود که نسبت به اردیبهشت حدود 5% افزایش داشته است.
 

نوشته شده در 2021-07-04

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

درآمد فنوال نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود 153 درصد رشد و نسبت به میانگین سال ۹۹ حدود 24 درصد رشد کرده است.

 مقدار فروش تسمه آلومینیومی در اردیبهشت ماه حدود 271000 کیلوگرم گزارش شده است که این عدد برای اردیبهشت سال قبل برابر با 166000 بوده است.

 نرخ فروش تسمه آلومینیومی نسبت به ماه گذشته 122% رشد داشته است.

نوشته شده در 2021-05-31

آخرین آپدیت ها