خوساز (خوساز| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو)

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو
نماد خوساز
سال تاسیس 1343
سال عرضه اولیه 1373
موضوع فعالیت خودرو و ساخت قطعات
عوامل موثر بر نرخ فروش هیئت مدیره شرکت و دخالت دولت جهت نرخ گذاری دستوری
محصول شرکت انواع اکسل و دیسک
مواد اولیه شرکت مواد مستقیم مصرفی
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت افزایش نرخ دلار منجر به رشد بهای تمام شده محصولات شرکت خواهد شد
مهم ترین هزینه های شرکت مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید
سهامداران عمده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 36% / شرکت سرمایه گذاری سمند 16% / سید علیرضا میرکاظم 5% / محمدمهدی صداقت گهر 4%

نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو)  در سال ۱۳۴۳ تحت شماره ۹۶۴۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تأسیس شد و در سال ۱۳۴۵ فعالیت خود را آغاز نمود این شرکت از سال ۱۳۷۲ در بازار بورس فعالیت دارد و برای تولید محصولات خود گواهینامه های کیفی زیادی را اخذ کرده است

عوامل موثر بر در آمدهای شرکت خوساز

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو در ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮدرو ﺳﺎز، ﺑﺪﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎص در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎري اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. زامیاد و  نوید کاوش بازار اصلی شرکت را پوشش میدهد.

محصولات شرکت خوساز

سرمایه گذاري، خرید، اداره وتوسعه، تکمیل، فروش، واگذاري و اجاره انواع کارخانجات و واحدهاي اقتصادي، تولیـدي و صنعتی و هرگونه اموري که با فعالیت فوق مرتبط باشد، انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید وفروش باشند.

 تاثیر قیمت دلار بر شرکت خوساز

نوسـانات نرخ ارز می تواند باعث تغییر قیمت ها، توان رقابتی در سطح بین الملل، میزان فروش سـود آوري و در نهایـت ارزش یـک بنگـاه شود.

عوامل موثر بر هزینه های شرکت خوساز

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻮرم اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ  ﻟﺬا اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻗﯿﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه از اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ برخوردار است . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در سنوات اخیر تورم می تواند موقعیت رقابتی شرکت ها و سودآوری آن ها را در معرض خطر قرار دهد.

نرخ بهره : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﺑﻨﮕﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﮐﻨﺘـﺮل ﻧﺪارد ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ داﺋﻤﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره با اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ در ﺳﺎل در ﺣﺪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

سایر عوامل موثر بر سود و زیان شرکت خوساز

 • اﻓﺖ ارزش ﭘﻮل ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ رد ﻃﺮح ﻫﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاري را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗـﺮار دﻫـﺪ . ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ها ،  ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،  ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺳـﻮد آوري و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ارزش ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه شود  .
 • با توجه به پیش بینی تورم در کنار وضعیت تحریم و ابعاد گسترده آثار آن ها در افزایش قیمـت نهـاده هـاي تولیـد از جمله انرژي ، نرخ حمل ونقل ، سطح عمومی قیمتها و در نتیجه کمبود نقدینگی را منجر خواهد شد .

آخرین اخبار و آپدیت سهم خوساز (خوساز| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

صورت مالی 12 ماهه نماد خوساز منتهی به اسفند ماه سال 1401

نوشته شده در 2023-05-21

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1402 ) نماد خوساز

خوساز در زمستان فروش خوبی را به ثبت رسانده و در صورت برگشت به مدار تولید میتوان انتظار سود با ثباتی در گزارش 3 ماهه اول این قطعه ساز بود ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2023-05-03

تحلیل گزارش فعالیت اسفند ماه 1401 سهم خوساز

نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در اسفند ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 396 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 16% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 244% رشد پیدا کرده است.

نماد خوساز در اسفند ماه حدود بیش از 94500 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 17% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خوساز در اسفند ماه می توان به اکسل عقب پژو ۲۰۶ با سهم 103 میلیارد تومان در رتبه اول و اکسل عقب پژو ۴۰۵  با سهم 83 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

ضمنا خوساز موفق به اخذ مجوز افزایش نرخ ۳۶ درصدی را برای محصول اصلی خود یعنی اکسل عقب پژو شده است.

نوشته شده در 2023-04-24

تحلیل تکنیکال سهم خوساز 4 اردیبهشت 1402

قیمت سهم خوساز در حال ایجاد واگرایی منفی بر روی اندیکاتور می‌باشد(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2023-04-24

گزارش فعالیت ماهانه (بهمن ماه) سال 1401 نماد خوساز

نماد خوساز با ثبت رکورد جدید در یازدهمین ماه از سال مالی به درآمد 472 میلیارد تومانی رسیده است، سهم خوساز که مدتی است فروش های خوبی را ثبت مینماید افزایش 16 درصدی نسبت به ماه گذشته، 78 درصدی نسبت به متوسط ماهانه و 255 درصدی نسبت به مدت مشابه داسته است، پر فروش ترین محصول خوساز اکسل عقب پژو 206 با سهم 26 درصدی از فروش ماهانه گزارش شده که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه قبل رشد 4 درصدی و نرخ فروش آن با رشد 7 درصدی همراه بوده است، مجموع درآمد شرکت صنعتی محورسازان ایران نسبت به مدت مشابه رشد 132 درصدی را داشته است.

نوشته شده در 2023-02-27

صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه سال 1401 نماد خوساز

EPS خوساز در 9 ماهه معادل 130 ریالی گزارش شده که نسبت به مدت مشابه رشد 1082 درصدی داشته است، همچنین درآمد های عملیاتی سهم خوساز با رشد 114 درصدی، بهای تمام شده رشد 111 درصدی، هزینه های مالی کاهش 88 درصدی همراه بوده است.

تغییرات با اهمیت دیگری در گزارش تفسیری عنوان نشده و افزایش نرخ محصولات بابت تغییر نرخ مواد در قراردادهای جدید با سابکو میباشد، که به تناسب بهای تمام شده افزایش داشته و تاثیری در سود و زیان شرکت ندارد.

 

 

نوشته شده در 2023-02-27

گزارش فعالیت ماهانه (دی ماه 1401) سهم خوساز

شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو با نماد خوساز در دهمین ماه ز سال مالی به درامد 405.9 میلیارد تومانی رسیده است . این رقم در مقایسه با ماه قبل اکسل عقب پژو ۲۰۶ پر فروش ترین محصول نماد خوساز معرفی شده و سهم 28 درصد از فروش ماهانه را بخود اختصاص داده است . مقدار فروش این محصول نسبت به ماه قبل 6 درصد رشد و نرخ فروشآن افت 2 درصدی نسبت به ماه قبل را تجربه نموده است .

مجموع درامد سهم خوساز طی عملکرد 10 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 119% رشد داشته است.

نوشته شده در 2023-02-21

تحلیل تکنیکال سهم خوساز 25 دی 1401

قیمت سهام خوساز پس از خروج از الگوی کنج صعودی با شکست مقاومت مهم سقف تاریخی ناحیه ۱۶۰۰ تومان با قدرت به سمت ناحیه مقاومت بعدی خود یعنی ناحیه 2200 تومان حرکت کرده است. لذا در صورت بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی، اولین حمایت سهم خوساز ناحیه ۱۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

نوشته شده در 2023-01-15

بررسی گزارش آذر ماه 1401 سهم خوساز

نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 396 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 17% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 166% رشد پیدا کرده است.

نماد خوساز در آذر ماه حدود بیش از 103550 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 75% رشد پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خوساز در آذر ماه می توان به اکسل عقب پژو ۲۰۶ با سهم 107 میلیارد تومان در رتبه اول و اکسل عقب پژو ۴۰۵  با سهم 68 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

ضمنا مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/09/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده روز شنبه مورخ 1401/09/26 در سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید که به حد نصاب قانونی نرسید

نوشته شده در 2023-01-15

وضعیت نماد خوساز؛ بررسی گزارش آبان ماه 1401

نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 269 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 20% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 119% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خوساز در آبان ماه حدود بیش از 59100 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 20% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خوساز در آبان ماه می توان به اکسل عقب پژو ۲۰۶ با سهم 108 میلیارد تومان در رتبه اول و اکسل عقب پژو ۴۰۵  با سهم 52 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نوشته شده در 2022-12-19

تحلیل تکنیکال نماد خوساز 28 آذر 1401

قیمت سهام خوساز در حال تشکیل الگوی کنج صعودی در محدوده سقف کانال صعودی می باشد که می تواند با شکست و خروج از کف اصلاح خود را تا حمایت ناحیه مهم 1000 تومان ادامه دهد اما در صورت خروج از سقف الگو و همچنین شکسته سقف مقاومت کانال صعودی می تواند رشد خود را ناحیه سقف تاریخی ۱۷۰۰ تومان ادامه دهد.

نوشته شده در 2022-12-19

تحلیل بنیادی نماد خوساز؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1401

EPS نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در گزارش میان دوره ای 6 ماهه با رشد 205 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 58 ریال رسیده است . همچنین درآمد عملیاتی 104 درصد رشد ، بهای عملیاتی 101 درصد کاهش ، سود ناخالص 220 درصد افزایش ، هزینه های مالی 92 درصد افزایش و سود عملیاتی 90 درصد افزایش را تجربه نموده است. تغییر با اهمیت دیگری در گزارش تفسیری گزارش نشده است . 

نوشته شده در 2022-11-21

تحلیل بنیادی نماد خوساز؛ بررسی گزارش مهر ماه سال 1401

نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در گزارش مهر ماه  معادل 2,824,830 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 112% افزایش داشته است.درآمد شرکت نسبت به ماه قبل 5 درصد و نسبت به میانگین ماهانه رشد 32 درصدی داشته است . 

همچنین درامد نماد خوساز طی عملکرد 7 ماهه  نسبت به مدت مشابه سال قبل 104% رشد داشته است.

نوشته شده در 2022-11-10

گزارش شهریور 1401 نماد خوساز

نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1401، مبلغ 269.3 میلیارد تومان درآمد داشته که  نسبت به ماه قبل 28% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 35% افزایش داشته است.
نماد خوساز نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 57% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2022-10-13

تحلیل تکنیکال نماد خوساز شهریور ماه 1401

قیمت سهام خوساز در حال حاضر مقاومت 12500 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این مقاومت حرکت سهم تا 14500 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، حمایت بعدی نماد خوساز 11000 ریال خواهد بود که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

نوشته شده در 2022-09-11

افت ادامه دار فروش ماهانه نماد خوساز در مرداد ماه 1401

نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 210 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 14% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 123% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خوساز در مرداد ماه حدود بیش از 59100 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 20% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خوساز در مرداد ماه می توان به اکسل عقب پژو ۲۰۶ با سهم 67 میلیارد تومان در رتبه اول و اکسل عقب پژو ۴۰۵  با سهم 32 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نوشته شده در 2022-08-30

تحلیل بنیادی نماد خوساز؛ بررسی صورت مالی 3 ماهه منتهی به خرداد ماه 1401

فروش شرکت: 541 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  87% افزایـــش   یافته است.
سود ناخالـص: 10 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته    7% افزایـــش   یافته است.
سود عملیاتی: 3 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه     79% افزایـــش   یافته است.
سود خالــص: 3 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه   66% افزایـــش   یافته است.
EPS سهم خوساز: 27 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه   69% افزایـــش   یافته است.

 

 دلایل تغییرات سودنماد خوساز:

 • دلیل افزایش سود عملیاتی نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته افزایش ۱۵۶ درصدی حجم فروش محصولات بوده است که منجر به رشد فروش شرکت شده است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 1/029/000  دستگاه معادل 3197 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

 • نماد خوساز با ثبت فروش 541 میلیارد تومانی در انتهای سه ماهه ابتدایی سال توانست حدود 25درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

نوشته شده در 2022-08-30

سود سهام نماد خوساز

احتراما بدینوسیله جدول زمانبندی سود سهام سال ۱۴۰۰ پیشنهاد هیات مدیره این شرکت بشرح ذیل اعلام می گردد:

قابل ذکر است مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ برگزار شد . و مبلغ ۵۰ ریال از ۲۴۹ ریال سود محقق شده بین سهامداران تقسیم شد.

ضمنا با توجه به ابلاغیه مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی تنها از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ( سامانه جامع اطلاعات مشتریان ( سجام )) و در تاریخ اعلامی به سهامداران پرداخت خواهد شد. سهامدارانی که احراز هویت سجامی نشده اند جهت دریافت سود می بایست تا تاریخ اعلامی نسبت به تکمیل فرایند احراز هویت خود اقدام نمایند.

نوشته شده در 2022-08-02

اطلاعات مهم در صورت مالی 12 ماهه خوساز که باید بدانید

فروش شرکت: 1797 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  114% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 43 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته     17% کاهـــــــش  یافته است.
سود عملیاتی: 27 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه    11% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 28 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  37% افزایش   یافته است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • شرکت برای سال مالی آتی خود فروش حدود 1 میلیون و 600 هزار دستگاه معادل 2153 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 20% افزایش در مبلغ و حدود 33% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

نوشته شده در 2022-08-02

تحلیل تکنیکال نماد خوساز 11 مرداد 1401

قیمت نماد خوساز پس از برخورد به ناحیه حمایتی مهم و قوی ۷۵۰ تومان با بروز واکنش مثبت نسبت به این ناحیه حمایتی در حال رشد و حرکت به سمت ناحیه مقاومتی 1000 تومان می باشد تا در صورت شکست آن بتواند رشد خود را تا سقف کانال صعودی ادامه دهد در صورت برگشت مجدد و از دست دادن حمایت ناحیه ۷۵۰ تومان قیمت میتواند اصلاح خود را تا کف ۵۴۰ تومان نیز ادامه دهد.

نوشته شده در 2022-08-02

کاهش نامحسوس درآمد شرکت خوساز در تیرماه

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو با نماد خوساز در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 244 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 15% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 124% رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در تیر ماه حدود بیش از 74 هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 18% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در تیر ماه می توان به اکسل عقب پژو ۲۰۶ با سهم 77 میلیارد تومان در رتبه اول و اکسل عقب پژو ۴۰۵  با سهم 38 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نوشته شده در 2022-08-02

گزارش فعالیت خوساز در خردادماه1401

شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو  در زمینه تولید اکسل جلو، عقب، دیسک و توپی خودرو فعال است. درآمد خوساز در اردیبهشت 1565 میلیارد ریال و خرداد با رشد 2858 میلیارد ریال شد.درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 83% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 124% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 136% افزایش درآمد داشته است .در انتهای مجمع عمومی عادی سالانه شرکت محورسازان ایران خودرو تقسیم سود 50 ریالی به ازای هر سهم تصویب شد.  از نظر فاکتورهای بنیادی شرکت پرپتانسیل بوده و چشم‌انداز رشد سودآوری برای آن وجود دارد.

نوشته شده در 2022-07-19

گزارش ماهانه

 

صنعتی محور سازان ایران خودرو در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1401، مبلغ 98.9 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 183.64% افزایش درآمد داشته است.

باید در نظر داشت با توجه به پایین بودن  نسبت P/S در این گروه قطعه ساز با کوچکترین افزایش نرخ در سال ۱۴۰۱، جهش خوبی در میزان فروش و سودشان رخ خواهد داد و صورتهای مالی خوبی را رقم خواهند زد.

نوشته شده در 2022-05-09

آپدیت تکنیکال خوساز خرداد ماه

قیمت در حال حاضر درگیر حمایت 7400 ریال میباشد در صورت از دست رفتن حمایت،حمایت بعدی ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد،همچنین در صورت تثبیت قیمت مقاومت 9000 ریال پیش روی سهم قرار خواهد داشت.

نوشته شده در 2022-05-09

گزارش فعالیت اسفند ماه

 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 17% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 7% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 117% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2022-04-08

افت نسبی درآمد ماهانه خوساز در بهمن‌ماه ۱۴۰۰

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو با نماد خوساز در بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ ۱۳۳ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۸ % افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲۲ % رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در بهمن ماه مجموعه بیش از ۵۷ هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۲۰ % افت پیدا کرده است.

از پرفروش ترین محصولات این شرکت در بهمن ماه می توان به اکسل عقب پژو ۲۰۶ با سهم ۳۳ میلیارد تومان در رتبه اول و اکسل عقب پژو ۴۰۵ با سهم ۳۰ میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد

همچنین نرخ فروش محصولات پر فروش این شرکت تغییر محسوسی نداشته است بجز نرخ فروش اکسل عقب پژو ۴۰۵ که  با افزایشی نامحسوس به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بهمن ماه رسیده است.

نوشته شده در 2022-03-12

اطلاعات مهم در صورت مالی 9 ماهه خوساز که باید بدانید

فروش شرکت: 1100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  150% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 15 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  8% افزایش   یافته است.
زیان عملیاتی: ۸۰۰ میلیون تومان که در دوره مشابه گذشته ۳۰۰ میلیون تومان سود عملیاتی شناسایی شده بود
سود خالــص: 1 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  22% کاهش  یافته است.

دلایل تغییرات:

 • در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ بنا به دستور ایران خودرو به حقوق پایه پرسنل تولید ۵ % و پرسنل پشتیبانی ۴ % و پرسنل ستادی سه % اضافه شده است که این افزایش ها در سه ماهه سوم بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال بوده است
 • در سه ماهه سوم نرخ ارز افزایش یافته و به توان برخی از موارد مصرفی نیز افزایش یافته است که منجر به افزایش بیشتر بهای تمام شده نسبت به فروش گردیده است
 • افزایش توقف تولید در سه ماهه سوم به دلیل عدم تامین به موقع اقلام تبادلی از طرف تامین کننده اصلی شرکت ساپکو نیز از دلایل اصلی کاهش سودآوری شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته بوده است.

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

 1. پرداخت 1 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
 2. دریافت ۲۰۰ میلیون تومان حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • شرکت برای سه ماه باقیمانده سال مبلغ ۵۶۹ میلیارد تومان به عنوان پیش‌بینی فروش خود اعلام کرده است.

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:

 • نرخ های فروش با خریدار عمده مذاکره و در صورت توافق بازنگری می گردد

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

 • با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و پیش بینی افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات پیگیریهای شرکت مبنی بر داخل سازی بخشی از قطعات تولیدی به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی در دست اقدام میباشد. 

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

 • نرخ های خرید در سال جاری با خریدار عمده مذاکره و در صورت توافق بازنگری می گردد. 

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

 • از سایر برنامه های ویژه و با اهمیت شرکت برای سه ماه باقیمانده سال می‌توان به داخلی سازی قطعات و نهایتاً کاهش قیمت تمام شده نهایی محصول اشاره کرد
نوشته شده در 2022-03-12

گزارش فعالیت دی ماه خوساز

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 9% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 43% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 169% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2022-02-19

آپدیت تکنیکال بهمن ماه خوساز

قیمت به محدوده حمایتی خود واکنش نشان داده و در صورت ادامه صعود اولین مقاومت سهم 6600 ریال در نظر گرفته شده و در صورت از بین رفتنحمایت 5000 ریال نزول سهم تا حمایت روانی عدد رند 4000 ریال محتمل خواهد بود و طبیعتا حد ضررمعامله گران را فعال مینماید .

نوشته شده در 2022-02-09

گزارش آذر ماه شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 4% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 37% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 158% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2022-01-10

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 17% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 52% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 275% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2021-12-26

موقعیت پر ریسک و سیگنال خروج پله ای برای معامله گران کوتاه مدت

قیمت با نزدیک شدن به مووینگ ماهانه  با افزایش حجم معاملات و ایجاد کندل هنگینگ من رو به رو شده و احتمال اصلاح قیمتی را تشدید نموده است پیشنهاد سیو سود به معامله گران کوتاه مدتی داده میشود . در صورت ایجاد شرایط مثبت روانی بازار و شکست مقاومت 7800 تارگت 10000 سر راه سهم میباشد . 

نوشته شده در 2021-11-07

فروش خوب خوساز و پتانسیل ارائه گزارش مطلوب

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 23% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 37% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 163% افزایش درآمد داشته است.
فروش شرکت در ۷ ماهه سال جاری رشد 130% در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. درحال حاضر ارزش بازاری شرکت کمتر از میزان فروش شرکت می‌باشد به عبارتی نسبت P/S (قیمت/فروش) زیر یک می‌باشدکه نشان از ارزندگی سهم در قیمت های فعلی میباشد .
 

نوشته شده در 2021-11-07

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/06/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 83% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 109% افزایش داشته است

طی عملکرد 6 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 195% رشد داشته است.
 

نوشته شده در 2021-10-09

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 14% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 19% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 191% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2021-10-09

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 10% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 58% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 117% افزایش درآمد داشته است.
 

نوشته شده در 2021-07-28

اطلاعات و صورت‌های مالی دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30

شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو در دوره 12 ماهه منتهی به تاریخ 30 اسفند ماه 1399 به ازای هر سهم سودی محقق نکرده است.

سود خالص: 20.3 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 1.9 میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده بود.
سود ناخالص:  168% رشد داشته است.
سود عملیاتی: 22.2 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 358.6 میلیون تومان زیان عملیاتی شناسایی کرده بود.
درآمدهای عملیاتی:  167% رشد داشته است.
هزینه های مالی: 25% افت داشته است.
 

نوشته شده در 2021-05-31

آخرین آپدیت ها