ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

خوساز| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو
نماد خوساز
سال تاسیس 1343
سال عرضه اولیه 1373
موضوع فعالیت خودرو و ساخت قطعات
عوامل موثر بر نرخ فروش هیئت مدیره شرکت و دخالت دولت جهت نرخ گذاری دستوری
محصول شرکت انواع اکسل و دیسک
مواد اولیه شرکت مواد مستقیم مصرفی
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت افزایش نرخ دلار منجر به رشد بهای تمام شده محصولات شرکت خواهد شد
مهم ترین هزینه های شرکت مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید
سهامداران عمده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 36% / شرکت سرمایه گذاری سمند 16% / سید علیرضا میرکاظم 5% / محمدمهدی صداقت گهر 4%

نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو)  در سال ۱۳۴۳ تحت شماره ۹۶۴۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تأسیس شد و در سال ۱۳۴۵ فعالیت خود را آغاز نمود این شرکت از سال ۱۳۷۲ در بازار بورس فعالیت دارد و برای تولید محصولات خود گواهینامه های کیفی زیادی را اخذ کرده است

عوامل موثر بر در آمدهای شرکت خوساز

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو در ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮدرو ﺳﺎز، ﺑﺪﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎص در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎري اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. زامیاد و  نوید کاوش بازار اصلی شرکت را پوشش میدهد.

محصولات شرکت خوساز

سرمایه گذاري، خرید، اداره وتوسعه، تکمیل، فروش، واگذاري و اجاره انواع کارخانجات و واحدهاي اقتصادي، تولیـدي و صنعتی و هرگونه اموري که با فعالیت فوق مرتبط باشد، انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید وفروش باشند.

 تاثیر قیمت دلار بر شرکت خوساز

نوسـانات نرخ ارز می تواند باعث تغییر قیمت ها، توان رقابتی در سطح بین الملل، میزان فروش سـود آوري و در نهایـت ارزش یـک بنگـاه شود.

عوامل موثر بر هزینه های شرکت خوساز

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻮرم اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ  ﻟﺬا اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻗﯿﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه از اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ برخوردار است . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در سنوات اخیر تورم می تواند موقعیت رقابتی شرکت ها و سودآوری آن ها را در معرض خطر قرار دهد.

نرخ بهره : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﺑﻨﮕﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﮐﻨﺘـﺮل ﻧﺪارد ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ داﺋﻤﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره با اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ در ﺳﺎل در ﺣﺪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

سایر عوامل موثر بر سود و زیان شرکت خوساز

 • اﻓﺖ ارزش ﭘﻮل ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ رد ﻃﺮح ﻫﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاري را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗـﺮار دﻫـﺪ . ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ها ،  ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،  ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺳـﻮد آوري و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ارزش ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه شود  .
 • با توجه به پیش بینی تورم در کنار وضعیت تحریم و ابعاد گسترده آثار آن ها در افزایش قیمـت نهـاده هـاي تولیـد از جمله انرژي ، نرخ حمل ونقل ، سطح عمومی قیمتها و در نتیجه کمبود نقدینگی را منجر خواهد شد .

آخرین اخبار و آپدیت سهم خوساز   (خوساز| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

گزارش فعالیت ماهانه ( خرداد ماه سال 1403 ) نماد خوساز

نوشته شده توسط Mina در 05 تیر 1403

صورت مالی 12 ماهه نماد خوساز منتهی به 29 اسفند ماه سال 1402

تحلیل بنیادی گزارش کدال نماد خوساز :

نماد خوساز صورت مالی سالانه خود را در کدال قرار داد.

بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:

درآمد عملیاتی سهم خوساز : 35% رشد

سود ناخالص خوساز : 65% کاهش

حاشیه سود ناخالص سهم خوساز 3% بوده است.

سود هر سهم نماد خوساز 179ریال گزارش شده است.

این در حالی است که EPS خوساز طی مدت مشابه 583 ریال بوده است و کاهش 69 درصدی را تجربه نموده است.

برآورد میشود در سال مالی 1403 نماد خوساز 5464 میلیارد تومان درآمد و 5384 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :

خگستر بورس

خمهر سهام

خپویش کدال

ختراک tsetmc

 

نوشته شده توسط Mina در 05 تیر 1403

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خوساز تاریخ 21 خرداد ماه سال 1403

بروز رسانی و بررسی نماد تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت سهم خوساز ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط Mina در 21 خرداد 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1403 ) نماد خوساز

فروش ماهانه نماد خوساز 

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو ( خوساز ) در دومین ماه از سال مالی مبلغ 517.7 میلیارد تومان درآمد داشت که 100% از این مبلغ از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق فروش صادراتی به دست آمده است.

تغییرات درآمد ماهانه سهم خوساز :

در مقایسه با ماه گذشته : 59% افزایش

در مقایسه با مدت مشابه : 47% افزایش

محصول اصلی خوساز 

پر فروش ترین محصول نماد خوساز در اردیبهشت ماه سال 1403 اکسل عقب پژو 206 بوده که سهم 27 درصدی از درآمد ماهانه را به خود اختصاص داده است، نرخ فروش این محصول 2% افزایش و مقدار فروش آن در مقایسه با ماه گذشته 70% افزایش داشته است.

تحلیل جدید خوساز 

مجموع عملکرد 2 ماهه نماد خوساز نسبت به مدت مشابه 51% افزایش داشته است و طی این مدت 17% از کل درآمد سال قبل را محقق نموده است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :

تحلیل بنیادی نماد خاهن

تحلیل تکنیکال و حمایت مقاومت سهم خاور

تحلیل جدید نماد خبهمن

اخبار و مجمع سهم ختراک

نوشته شده توسط Mina در 09 خرداد 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1403 ) نماد خوساز

عملکرد فروردین 1403 خوساز در سایت کدال قرار گرفت.

شرکت صنعتی محورسازان ایرانخودرو با نماد خوساز در این ماه به فروش 325.7 میلیارد تومانی دست یافت، فروش ماهانه خوساز در مقایسه با ماه گذشته 32% کاهش و در مقایسه به فروردین سال گذشته 58% افزایش داشته است.

محصول اصلی و پر فروش خوساز 

اکسل عقب پژو 206 با سهم درآمد 24% از تولید داخلی، مهم‌ترین گروه محصولات تولیدی شرکت است، مقدار تولید این محصول در مقایسه با ماه قبل 40% کاهش و مقدار فروش آن 35% کاهش داشته است، نرخ فروش نیز افزایش 3 درصدی داشته است.

نرخ متوسط هر قطعه محصول در این ماه 4 درصد بالاتر از اسفند ماه گزارش شده که ناشی از تغییرات در ترکیب تولید است. در بین گروههای اصلی محصول، اکسل عقب 206، دیسک و توپی 206 و دیسک و توپی 405 به ترتیب 3، 2 و 10 درصد افزایش نرخ داشته اند و نرخ اکسل عقب پژو 405 تقریباً بدون تغییر است.

تحلیل جدید خوساز 

نماد خفنر طی عملکرد 1 ماهه 7% از کل درآمد سال قبل را محقق نموده است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :

تحلیل بنیادی نماد خاهن

تحلیل تکنیکال و حمایت مقاومت سهم خاور

تحلیل جدید نماد خبهمن

اخبار و مجمع سهم ختراک

نوشته شده توسط Mina در 10 اردیبهشت 1403

آخرین اخبار سهم خوساز؛ تحلیل گزارش اسفند ماه 1402

تحلیل سهم خوساز

نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در اسفند ماه 1402 حدود مبلغ 481 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 6%  افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 21% رشد پیدا کرده است.

محصولات سهم خوساز

نماد خوساز در اسفند ماه حدود بیش از 84000 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 9% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خوساز در اسفند ماه می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

 1. اکسل عقب پژو ۲۰۶ با سهم 118 میلیارد تومان در رتبه اول
 2. اکسل عقب پژو ۴۰۵  با سهم 82 میلیارد تومان در رتبه دوم
 3. ديسک و توپي پژو ۲۰۶ با سهم 56 میلیارد تومان در رتبه سوم 
 4. اکسل عقب گروه تارا با سهم 53 میلیارد تومان در رتبه چهارم

نرخ فروش خوساز

همچنین شرکت طی اطلاعیه از اخذ مجوز افزایش نرخ محصولات مجموعه اکسل عقب پژو 206، معادل 15درصد اطلاع داد .

عملکرد ماهانه سهم خوساز

نوشته شده توسط محسن در 18 فروردین 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( بهمن ماه سال 1402 ) نماد خوساز

عملکرد ماهانه سهم خوساز 

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو ( خوساز ) در بهمن ماه 1402 فروش 508.8 میلیارد تومانی را به دست آورده که افزایش 0.5 درصدی در مقایسه با ماه گذشته و همچنین رشد 33 درصدی نسبت به متوسط ماهانه داشته است، 

درآمد ماهانه خوساز نسبت به بهمن ماه سال گذشته 8% افزایش را تجربه نموده است.

عامل موثر بر درآمد و فروش نماد خوساز در بهمن ماه سال 1402

بخش اصلی درامد سهم خوساز اکسل عقب پژو 206 بوده که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 15 درصدی مقدار و افزایش 1 درصدی نرخ را تجربه نموده است.

در کلیۀ گروههای محصولات خوساز افزایش نرخ گزارش شده است که اکسل عقب تارا، دیسک و توپی تارا، اکسل عقب 405 و اکسل جلوی 405 به ترتیب با 46، 38، 13 و 10 درصد بیشترین افزایش نرخ را داشته اند.

تحلیل بنیادی خوساز 

نماد خوساز طی 11 ماه به فروش 4346.9 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 39 درصدی داشته و طی این مدت 24% بیشتر از کل درآمد سال گذشته درامد زایی داشته است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :

بهبود عملکرد نماد خموتور در گزارشات کدالی

اخبار جدید سهم پر نوسان خساپا

بررسی موقعیت تکنیکالی خزر

نوشته شده توسط Mina در 09 اسفند 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نمادخوساز تاریخ 24 بهمن ماه سال 1402

حمایت و مقاومت های مهم خوساز :

تحلیل تکنیکال سهم خوساز نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 36000 ریال و حمایتی 28000 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم خوساز 42500 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی خوساز 25000 ریال در نظر گرفته میشوند.

آیا سهم خوساز را نگه داریم؟

سهامدران کوتاه مدتی نماد خوساز در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند.

 

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم خفنر این لینک را کلیک نمائید.

 

نوشته شده توسط Mina در 24 بهمن 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( دی ماه سال 1402 ) نماد خوساز

عملکرد ماهانه ( دی ماه سال 1402 ) سهم خوساز 

شرکت صنعتی محورسازان ایرانخودرو از طریق فروش داخلی درآمد 507.1 میلیارد تومان شناسایی نمود، درآمد ماهانه نماد خوساز نسبت به ماه گذشته 4% رشد، نسبت به متوسط ماهانه 37% رشد و نسبت به مدت مشابه 25% رشد را تجربه نموده است.

محصول پر فروش نماد خوساز در دی ماه سال 1402

محصول اصلی خوساز در دی ماه اکسل عقب پژو 206 گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با کاهش 1 درصدی مقدار فروش و همچنین رشد 2 درصدی نرخ فروش همراه بوده است.

تحلیل بنیادی خوساز 

مجموع عملکرد 10 ماهه سهم خوساز نسبت به مدت مشابه افزایش 45 درصدی داشته و طی این مدت 9% بیشتر از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.

 

برای مشاهده تحلیل جدید خودرو این لینک را کلیک کنید.

نوشته شده توسط Mina در 09 بهمن 1402

صورت مالی 9 ماهه نماد خوساز منتهی به 30 آذر ماه سال 1402

تحلیل بنیادی گزارش کدال نماد خوساز :

نماد خوساز صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.

بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:

درآمد عملیاتی سهم خوساز : 45% رشد

سود ناخالص خوساز : 27% افت

سود عملیاتی نماد خوساز : 81% افت

حاشیه سود ناخالص سهم خوساز 50% افت داشته است.

سود هر سهم خوساز :

سود هر سهم نماد خوساز 76 ریال گزارش شده است.

این در حالی است که EPS خوساز طی مدت مشابه 130 ریال بوده است و کاهش 42 درصدی را تجربه نموده است.

پیش بینی درآمد خوساز تا پایان سال 1402 :

خوساز از طریق فروش داخلی میتواند 4325 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 4195 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال مالی 1402 داشته باشد.

 

برای دریافت گزارش بنیادی سهم خساپا این لینک را کلیک کنید.

نوشته شده توسط Mina در 29 دی 1402

تحلیل تکنیکال سهم خوساز 19 دی ماه 1402

سهم خوساز را نگه داریم؟

قیمت سهم خوساز مقاومت مهم ناحیه 4000 تومان را پیش روی خود دارد که در صورت حفظ تقاضای به وجود آمده در کلیت بازار و همچنین عبور از این ناحیه، حرکت سهم خوساز  به سمت مقاومت‌های ۴۷۰۰ و ۶۲۰۰ تومان در میان مدت ادامه خواهد داشت. همچنین در صورت بروز واکنش منفی به مقاومت ناحیه ۴۰۰۰ تومان و همچنین ایجاد فشار عرضه در کلیت بازار، حمایت‌های معتبر سهم خوساز ناحیه ۳۵۰۰ و ۳۲۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نمودار سهم خوساز 

نوشته شده توسط محسن در 19 دی 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( آذر ماه سال 1402 ) نماد خوساز

عملکرد ماهانه آذر ماه سال 1402 نماد خوساز

فروش آذر ماه سال 1402 سهم خوساز 488.5 میلیارد تومان گزارش شده است، تغییرات درآمدی خوساز به شرح زیر میباشد:

در مقایسه با ماه گذشته 12% رشد داشته است.

در مقایسه با متوسط ماهانه 37% رشد داشته است.

در مقایسه با مدت مشابه 23% رشد داشته است.

محصول اصلی شرکت صنعتی محورسازان ایرانخودرو ( خوساز )

محصول پر فروش نماد خوساز در آذر ماه سال 1402 اکسل عقب پژو 206 بوده است که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 3% درصدی نرخ و رشد 12 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی سهم خوساز

مجموع درآمد خوساز طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 49% افزایش داشته است و طی این مدت 95% از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.

ضمناً از جمله مطلوب‌ترین گزارشاتی که در آذر ماه برای صنعت خودرو و ساخت قطعات منتشر شده برای نماد خزامیا بوده که می‌توانید از طریق این لینک مشروح آخرین گزارش نماد را مطالعه بفرمایید.

نمودار درآمد ماهانه خوساز

نوشته شده توسط Mina در 06 دی 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( آبان ماه سال 1402 ) نماد خوساز

گزارش فعالیت نماد خوساز آبان ماه سال 1402

درآمد آبان ماه سال 1402 سهم خوساز 437 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 20% رشد داشته است.

فروش ماهانه خوساز در مقایسه با متوسط ماهانه 27% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 62% رشد را نشان میدهد.

مجموع عملکرد 8 ماهه خوساز

نماد خوساز طی عملکرد 8 ماهه افزایش 54% درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 81% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

محصول اصلی نماد خوساز در آبان ماه سال 1402

سهم خوساز در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعالیت داشته و محصول اصلی خوساز در آبان ماه سال 1402 اکسل عقب پژو 206 بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته رشد 16 درصدی داشته است و نرخ فروش آن نیز 2% رشد را تجربه نموده است.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم خبهمن بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت خودرو و ساخت قطعات این لینک را مطالعه کنید . 

 

نوشته شده توسط Mina در 08 آذر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خوساز تاریخ 28 آبان ماه سال 1402

در بررسی نمودار تکنیکال نماد خوساز ، قیمت سهم در حال حاضر سطح مقاومتی 35000 ریال را دارا میباشد، در صورت ادامه دار شدن روند صعودی و عبور قیمت خوساز از این سطح مقاومتی، مقاومت بعدی سهم خوساز سطح 40000 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، اولین حمایت خوساز 25000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 28 آبان 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مهر ماه سال 1402 ) نماد خوساز

بررسی تحلیل بنیادی خوساز درآمد 365 میلیارد تومان را در گزارش عملکرد ماهانه نشان میدهد، فروش نماد خوساز در مهر ماه سال 1402 تغییرات زیر را تجربه نموده است:

نسبت به مدت مشابه: 29% افزایش

نسبت به ماه گذشته: 9% کاهش

نسبت به متوسط ماهانه: 7% افزایش

محصول اصلی و پر فروش شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو ( سهم خوساز )، اکسل عقب پژو 206 میباشد که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 5 درصدی مقدار و کاهش 8 درصدی نرخ فروش را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی صورت سود و زیان سهم خمهر نشان میدهد که طی عملکرد 7 ماهه نسبت به مدت مشابه 53% رشد داشته است و طی این مدت حدود 68% از کل درآمد سال قبلی خود را پوشش داده است.

نوشته شده توسط Mina در 17 آبان 1402

صورت مالی 6 ماهه نماد خوساز منتهی به 31 شهریور ماه سال 1402

شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو ( نماد خوساز ) عملکرد قوی ای در گزارش میاندوره ای 6 ماهه بر جای نگذاشت، درآمد های عملیاتی سهم خوساز طی این دوره 60%  نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است، سود ناخالص خوساز 13 درصد و سود عملیاتی طی دوره 6 ماهه 70% کاهش را تجربه نموده است.

EPS خوساز طی این دوره 67ریال گزارش شده است، این در حالی است که در مدت مشابه 61ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است و افزایش 10 درصدی داشته است.

باید در نظر داشت حاشیه سود عملیاتی نماد خوساز از 0% نیم سال ابتدایی سال 1401 به 1% رسیده است و برآورد میشود در 6 ماهه دوم 2222 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 2114 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

نوشته شده توسط Mina در 07 آبان 1402

آخرین اخبار سهم خوساز؛ تحلیل گزارش شهریور ماه 1402

نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در شهریور ماه 1402 حدود مبلغ 402 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 32% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 49% رشد پیدا کرده است.

نماد خوساز در شهریور ماه حدود بیش از 81700 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 29% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خوساز در شهریور ماه می توان به اکسل عقب پژو ۲۰۶ با سهم 129 میلیارد تومان در رتبه اول و اکسل عقب پژو ۴۰۵  با سهم 54 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

نوشته شده توسط محسن در 23 مهر 1402

تحلیل تکنیکال سهم خوساز 23 مهر ماه 1402

قیمت سهم خوساز  مدت هاست در یک الگوی اصلاحی در حال استراحت می‌باشد. لذا در صورت خروج موفق از الگوی مثلث تشکیل شده، مقاومت‌های سهم خوساز به ترتیب ناحیه ۴۰۰۰ و ۷۰۰۰ تومان در میان مدت در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت افت تقاضا در کلیت بازار اصلاح بیشتر سهم خوساز تا ناحیه حمایتی ۲۳۰۰ تومان دور از انتظار نخواهد بود.

نوشته شده توسط محسن در 23 مهر 1402

تحلیل بنیادی سهم خوساز؛ بررسی صورت های مالی 3 ماهه منتهی به خرداد ماه 1402

فروش شرکت: 935 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  73% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 25 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  152% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 17 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  468% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 15 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  614% افزایش   یافته است.
EPS نماد خوساز: 137 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  621% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد خوساز:

 • به استحضار می رساند افزایش 468 درصدی سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش 40 درصدی حجم فروش و افزایش میانگین 75 درصدی نرخ فروش محصولات بوده است رشد سودآوری در دوره جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته شده است.

 پیش بینی های سهم خوساز در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • نماد خوساز (شرکت صنعتي محور سازان ايران خودرو) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 811/340 دستگاه معادل 3391 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

 • همچنین سهم خوساز با ثبت فروش 935 میلیارد تومانی در پایان 3 ماهه ابتدایی سال مالی خود توانست حدود بیش از 24 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

نوشته شده توسط محسن در 23 مهر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مرداد ماه سال 1402 ) نماد خوساز

فروش نماد خوساز در عملکرد ماهانه با کاهش 19 درصدی نسبت به ماه گذشته و افت 9 درصدی نسبت به مدت مشابه 305 میلیارد تومان به ثبت رسیده است، گزارش عملکرد ماهانه سهم خوساز در مقایسه با مدت مشابه 45% افزایش داشته است، اکسل عقب پژو 206 محصول پر فروش شرکت محورسازان ایرانخودرو افت 24 درصدی مقدار فروش داشته است، نرخ فروش این محصول در مقایسه با ماه گذشته 8% افزایش داشته است.

مجموع عملکرد 5 ماهه نماد خوساز در مقایسه با مدت مشابه 60% افزایش داشته و طی این مدت 47% از کل درآمد سال قبل کاور شده است.

نوشته شده توسط Mina در 07 شهریور 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خوساز تاریخ 16 مرداد ماه سال 1402

در بررسی نمودار تکنیکال خوساز، قیمت سهم در حال پیش روی به سمت تارگت های 40000 و 50000 ریال میباشد، در صورت بروز نشانه های مجدد اصلاحی همچون تشکیل کندل های پر قدرت نزولی، حمایت های نماد خوساز به ترتیب 2500 و 2100 ریال در نظر گرفته خواهند شد.

نوشته شده توسط Mina در 16 مرداد 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( تیر ماه سال 1402 ) نماد خوساز

خوساز با افت 5 درصدی درآمد نسبت به ماه گذشته به فروش 377.8 میلیارد تومان دست یافته است، عملکرد ماهانه سهم خوساز نسبت به متوسط ماهانه 19% و نسبت به مدت مشابه 55% بیشتر میباشد، اکسل عقب پژو 206 محصول اصلی سهم خوساز گزارش شده که در مقایسه با ماه گذشته افت 20 درصدی مقدار فروش داشته است، نرخ فروش این محصول 42% رشد را تجربه نموده است، مجموع عملکرد خوساز از ابتدای سال مالی نسبت به مدت مشابه 64% بهبود داشته است و طی این مدت 38% از کل درآمد سال قبل محقق گردیده است.

نوشته شده توسط Mina در 12 مرداد 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( خرداد ماه سال 1402 ) نماد خوساز

نماد خوساز در عملکرد ماهانه خرداد ماه سال 1402 به فروش 398 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 13%، نسبت به متوسط ماهانه 43% و نسبت به مدت مشابه 39% رشد داشته است، تحلیل بنیادی خوساز نشان میدهد که مجموع عملکرد 3 ماهه از ابتدای سال مالی نسبت به مدت مشابه افزایش 68 درصدی داشته و طی این مدت 27% از کل درآمد سال گذشته پوشش داده شده است.

نوشته شده توسط Mina در 06 تیر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خوساز تاریخ 28 خرداد ماه سال 1402

نماد خوساز که با فشار فروش بالایی همراه شده و در حال اصلاح میباشد، به سطح حمایتی 29000 ریال نزدیک شده، در صورت ادامه دار شدن اصلاح قیمت سهم خوساز، حمایت بعدی 25500 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت تثبیت قیمت و بروز نشانه های برگشت، تارگت سهم محدوده قله تاریخی در قیمت 40000 ریال ارزیابی خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 28 خرداد 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1402 ) نماد خوساز

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو ( نماد خوساز ) نشان میدهد که در عملکرد ماهانه موفق به ثبت فروش 351 میلیارد تومانی دست یافته است، این رقم در مقایسه با ماه گذشته 70% و نسبت به مدت مشابه 90% رشد داشته است، محصول پر فروش خوساز مربوط به اکسل عقب پژو 206 میباشد که نسبت به ماه گذشته با افت 10 درصدی نرخ فروش و رشد 77 درصدی مقدار فروش همراه بوده است، خوساز در عملکرد دو ماهه از سال مالی نسبت به مدت مشابه 96% بهتر عمل کرده و موفق گردیده تا 16% از درآمد سال گذشته را محقق نماید.

نوشته شده توسط Mina در 17 خرداد 1402

صورت مالی 12 ماهه نماد خوساز منتهی به اسفند ماه سال 1401

EPS شرکت صنعتی محورسازان ایرانخودرو با نماد خوساز در گزارش سالانه 1401 برابر با 581 ریال بوده که نشان از افزایش 133 درصدی سود به ازای هر سهم نسبت به مدت مشابه را دارد، درآمد های عملیاتی سهم خوساز 110%، بهای تمام شده 109%، سود ناخالص خوساز 161% و سود عملیاتی 186% افزایش را به همراه داشته است، هزینه های مالی سهم خوساز با افت 80 درصدی در دوره مورد گزارش همراه بوده است.

نوشته شده توسط Mina در 31 اردیبهشت 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1402 ) نماد خوساز

فروش نماد خوساز در آغاز سال مالی برابر 206.7 میلیارد تومان بوده است، این رقم نسبت به مدت مشابه افزایش 109 درصدی دارد اما در مقایسه با ماه قبل افت 48 درصدی را نشان میدهد، علت این افت، تعطیلات نیمه اول ماه و افت 16 درصدی مقدار فروش محصول اصلی ( اکسل عقب 206 ) شرکت میباشد، همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل کاهش 5 درصدی داشته و مقدار فروش نیز 45 درصد کاهشی بوده.

نوشته شده توسط Mina در 13 اردیبهشت 1402

تحلیل گزارش فعالیت اسفند ماه 1401 سهم خوساز

نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در اسفند ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 396 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 16% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 244% رشد پیدا کرده است.

نماد خوساز در اسفند ماه حدود بیش از 94500 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 17% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خوساز در اسفند ماه می توان به اکسل عقب پژو ۲۰۶ با سهم 103 میلیارد تومان در رتبه اول و اکسل عقب پژو ۴۰۵  با سهم 83 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

ضمنا خوساز موفق به اخذ مجوز افزایش نرخ ۳۶ درصدی را برای محصول اصلی خود یعنی اکسل عقب پژو شده است.

نوشته شده توسط محسن در 04 اردیبهشت 1402

تحلیل تکنیکال سهم خوساز 4 اردیبهشت 1402

قیمت سهم خوساز در حال ایجاد واگرایی منفی بر روی اندیکاتور می‌باشد که می‌تواند با برخورد مقاومت ناحیه ۳۹۰ تومان اصلاح خود را آغاز کرده و در همین راستا تا ناحیه خط روند صعودی اصلاح خود را انجام دهد. در صورت عبور از ناحیه مقاومت ۳۹۰ تومان، مقاومت بعدی سهم خوساز ناحیه ۶,۶۰۰ تومان تلقی خواهد شد. 

نوشته شده توسط محسن در 04 اردیبهشت 1402

گزارش فعالیت ماهانه (بهمن ماه) سال 1401 نماد خوساز

نماد خوساز با ثبت رکورد جدید در یازدهمین ماه از سال مالی به درآمد 472 میلیارد تومانی رسیده است، سهم خوساز که مدتی است فروش های خوبی را ثبت مینماید افزایش 16 درصدی نسبت به ماه گذشته، 78 درصدی نسبت به متوسط ماهانه و 255 درصدی نسبت به مدت مشابه داسته است، پر فروش ترین محصول خوساز اکسل عقب پژو 206 با سهم 26 درصدی از فروش ماهانه گزارش شده که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه قبل رشد 4 درصدی و نرخ فروش آن با رشد 7 درصدی همراه بوده است، مجموع درآمد شرکت صنعتی محورسازان ایران نسبت به مدت مشابه رشد 132 درصدی را داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 08 اسفند 1401

صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه سال 1401 نماد خوساز

EPS خوساز در 9 ماهه معادل 130 ریالی گزارش شده که نسبت به مدت مشابه رشد 1082 درصدی داشته است، همچنین درآمد های عملیاتی سهم خوساز با رشد 114 درصدی، بهای تمام شده رشد 111 درصدی، هزینه های مالی کاهش 88 درصدی همراه بوده است.

تغییرات با اهمیت دیگری در گزارش تفسیری عنوان نشده و افزایش نرخ محصولات بابت تغییر نرخ مواد در قراردادهای جدید با سابکو میباشد، که به تناسب بهای تمام شده افزایش داشته و تاثیری در سود و زیان شرکت ندارد.

 

 

نوشته شده توسط Mina در 08 اسفند 1401

گزارش فعالیت ماهانه (دی ماه 1401) سهم خوساز

شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو با نماد خوساز در دهمین ماه ز سال مالی به درامد 405.9 میلیارد تومانی رسیده است . این رقم در مقایسه با ماه قبل اکسل عقب پژو ۲۰۶ پر فروش ترین محصول نماد خوساز معرفی شده و سهم 28 درصد از فروش ماهانه را بخود اختصاص داده است . مقدار فروش این محصول نسبت به ماه قبل 6 درصد رشد و نرخ فروشآن افت 2 درصدی نسبت به ماه قبل را تجربه نموده است .

مجموع درامد سهم خوساز طی عملکرد 10 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 119% رشد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 02 اسفند 1401

تحلیل تکنیکال سهم خوساز 25 دی 1401

قیمت سهام خوساز پس از خروج از الگوی کنج صعودی با شکست مقاومت مهم سقف تاریخی ناحیه ۱۶۰۰ تومان با قدرت به سمت ناحیه مقاومت بعدی خود یعنی ناحیه 2200 تومان حرکت کرده است. لذا در صورت بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی، اولین حمایت سهم خوساز ناحیه ۱۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

نوشته شده توسط محسن در 25 دی 1401

بررسی گزارش آذر ماه 1401 سهم خوساز

نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 396 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 17% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 166% رشد پیدا کرده است.

نماد خوساز در آذر ماه حدود بیش از 103550 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 75% رشد پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خوساز در آذر ماه می توان به اکسل عقب پژو ۲۰۶ با سهم 107 میلیارد تومان در رتبه اول و اکسل عقب پژو ۴۰۵  با سهم 68 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

ضمنا مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/09/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده روز شنبه مورخ 1401/09/26 در سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید که به حد نصاب قانونی نرسید

نوشته شده توسط محسن در 25 دی 1401

وضعیت نماد خوساز؛ بررسی گزارش آبان ماه 1401

نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 269 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 20% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 119% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خوساز در آبان ماه حدود بیش از 59100 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 20% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خوساز در آبان ماه می توان به اکسل عقب پژو ۲۰۶ با سهم 108 میلیارد تومان در رتبه اول و اکسل عقب پژو ۴۰۵  با سهم 52 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نوشته شده توسط محسن در 28 آذر 1401

تحلیل تکنیکال نماد خوساز 28 آذر 1401

قیمت سهام خوساز در حال تشکیل الگوی کنج صعودی در محدوده سقف کانال صعودی می باشد که می تواند با شکست و خروج از کف اصلاح خود را تا حمایت ناحیه مهم 1000 تومان ادامه دهد اما در صورت خروج از سقف الگو و همچنین شکسته سقف مقاومت کانال صعودی می تواند رشد خود را ناحیه سقف تاریخی ۱۷۰۰ تومان ادامه دهد.

نوشته شده توسط محسن در 28 آذر 1401

تحلیل بنیادی نماد خوساز؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1401

EPS نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در گزارش میان دوره ای 6 ماهه با رشد 205 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 58 ریال رسیده است . همچنین درآمد عملیاتی 104 درصد رشد ، بهای عملیاتی 101 درصد کاهش ، سود ناخالص 220 درصد افزایش ، هزینه های مالی 92 درصد افزایش و سود عملیاتی 90 درصد افزایش را تجربه نموده است. تغییر با اهمیت دیگری در گزارش تفسیری گزارش نشده است . 

نوشته شده توسط Mina در 30 آبان 1401

تحلیل بنیادی نماد خوساز؛ بررسی گزارش مهر ماه سال 1401

نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در گزارش مهر ماه  معادل 2,824,830 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 112% افزایش داشته است.درآمد شرکت نسبت به ماه قبل 5 درصد و نسبت به میانگین ماهانه رشد 32 درصدی داشته است . 

همچنین درامد نماد خوساز طی عملکرد 7 ماهه  نسبت به مدت مشابه سال قبل 104% رشد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 19 آبان 1401

گزارش شهریور 1401 نماد خوساز

نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1401، مبلغ 269.3 میلیارد تومان درآمد داشته که  نسبت به ماه قبل 28% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 35% افزایش داشته است.
نماد خوساز نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 57% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 21 مهر 1401

تحلیل تکنیکال نماد خوساز شهریور ماه 1401

قیمت سهام خوساز در حال حاضر مقاومت 12500 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این مقاومت حرکت سهم تا 14500 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، حمایت بعدی نماد خوساز 11000 ریال خواهد بود که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

نوشته شده توسط Mina در 20 شهریور 1401

افت ادامه دار فروش ماهانه نماد خوساز در مرداد ماه 1401

نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 210 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 14% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 123% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خوساز در مرداد ماه حدود بیش از 59100 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 20% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خوساز در مرداد ماه می توان به اکسل عقب پژو ۲۰۶ با سهم 67 میلیارد تومان در رتبه اول و اکسل عقب پژو ۴۰۵  با سهم 32 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نوشته شده توسط محسن در 08 شهریور 1401

تحلیل بنیادی نماد خوساز؛ بررسی صورت مالی 3 ماهه منتهی به خرداد ماه 1401

فروش شرکت: 541 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  87% افزایـــش   یافته است.
سود ناخالـص: 10 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته    7% افزایـــش   یافته است.
سود عملیاتی: 3 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه     79% افزایـــش   یافته است.
سود خالــص: 3 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه   66% افزایـــش   یافته است.
EPS سهم خوساز: 27 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه   69% افزایـــش   یافته است.

 

 دلایل تغییرات سودنماد خوساز:

 • دلیل افزایش سود عملیاتی نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته افزایش ۱۵۶ درصدی حجم فروش محصولات بوده است که منجر به رشد فروش شرکت شده است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 1/029/000  دستگاه معادل 3197 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

 • نماد خوساز با ثبت فروش 541 میلیارد تومانی در انتهای سه ماهه ابتدایی سال توانست حدود 25درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

نوشته شده توسط محسن در 08 شهریور 1401

سود سهام نماد خوساز

احتراما بدینوسیله جدول زمانبندی سود سهام سال ۱۴۰۰ پیشنهاد هیات مدیره این شرکت بشرح ذیل اعلام می گردد:

قابل ذکر است مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام نماد خوساز (شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ برگزار شد . و مبلغ ۵۰ ریال از ۲۴۹ ریال سود محقق شده بین سهامداران تقسیم شد.

ضمنا با توجه به ابلاغیه مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی تنها از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ( سامانه جامع اطلاعات مشتریان ( سجام )) و در تاریخ اعلامی به سهامداران پرداخت خواهد شد. سهامدارانی که احراز هویت سجامی نشده اند جهت دریافت سود می بایست تا تاریخ اعلامی نسبت به تکمیل فرایند احراز هویت خود اقدام نمایند.

نوشته شده توسط محسن در 11 مرداد 1401

اطلاعات مهم در صورت مالی 12 ماهه خوساز که باید بدانید

فروش شرکت: 1797 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  114% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 43 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته     17% کاهـــــــش  یافته است.
سود عملیاتی: 27 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه    11% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 28 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  37% افزایش   یافته است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • شرکت برای سال مالی آتی خود فروش حدود 1 میلیون و 600 هزار دستگاه معادل 2153 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 20% افزایش در مبلغ و حدود 33% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

نوشته شده توسط محسن در 11 مرداد 1401

تحلیل تکنیکال نماد خوساز 11 مرداد 1401

قیمت نماد خوساز پس از برخورد به ناحیه حمایتی مهم و قوی ۷۵۰ تومان با بروز واکنش مثبت نسبت به این ناحیه حمایتی در حال رشد و حرکت به سمت ناحیه مقاومتی 1000 تومان می باشد تا در صورت شکست آن بتواند رشد خود را تا سقف کانال صعودی ادامه دهد در صورت برگشت مجدد و از دست دادن حمایت ناحیه ۷۵۰ تومان قیمت میتواند اصلاح خود را تا کف ۵۴۰ تومان نیز ادامه دهد.

نوشته شده توسط محسن در 11 مرداد 1401

کاهش نامحسوس درآمد شرکت خوساز در تیرماه

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو با نماد خوساز در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 244 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 15% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 124% رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در تیر ماه حدود بیش از 74 هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 18% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در تیر ماه می توان به اکسل عقب پژو ۲۰۶ با سهم 77 میلیارد تومان در رتبه اول و اکسل عقب پژو ۴۰۵  با سهم 38 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نوشته شده توسط محسن در 11 مرداد 1401

گزارش فعالیت خوساز در خردادماه1401

شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو  در زمینه تولید اکسل جلو، عقب، دیسک و توپی خودرو فعال است. درآمد خوساز در اردیبهشت 1565 میلیارد ریال و خرداد با رشد 2858 میلیارد ریال شد.درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 83% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 124% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 136% افزایش درآمد داشته است .در انتهای مجمع عمومی عادی سالانه شرکت محورسازان ایران خودرو تقسیم سود 50 ریالی به ازای هر سهم تصویب شد.  از نظر فاکتورهای بنیادی شرکت پرپتانسیل بوده و چشم‌انداز رشد سودآوری برای آن وجود دارد.

نوشته شده توسط Mina در 28 تیر 1401

گزارش ماهانه

 

صنعتی محور سازان ایران خودرو در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1401، مبلغ 98.9 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 183.64% افزایش درآمد داشته است.

باید در نظر داشت با توجه به پایین بودن  نسبت P/S در این گروه قطعه ساز با کوچکترین افزایش نرخ در سال ۱۴۰۱، جهش خوبی در میزان فروش و سودشان رخ خواهد داد و صورتهای مالی خوبی را رقم خواهند زد.

نوشته شده توسط Mina در 19 اردیبهشت 1401

آپدیت تکنیکال خوساز خرداد ماه

قیمت در حال حاضر درگیر حمایت 7400 ریال میباشد در صورت از دست رفتن حمایت،حمایت بعدی ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد،همچنین در صورت تثبیت قیمت مقاومت 9000 ریال پیش روی سهم قرار خواهد داشت.

نوشته شده توسط Mina در 19 اردیبهشت 1401

گزارش فعالیت اسفند ماه

 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 17% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 7% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 117% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 19 فروردین 1401

افت نسبی درآمد ماهانه خوساز در بهمن‌ماه ۱۴۰۰

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو با نماد خوساز در بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ ۱۳۳ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۸ % افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲۲ % رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در بهمن ماه مجموعه بیش از ۵۷ هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۲۰ % افت پیدا کرده است.

از پرفروش ترین محصولات این شرکت در بهمن ماه می توان به اکسل عقب پژو ۲۰۶ با سهم ۳۳ میلیارد تومان در رتبه اول و اکسل عقب پژو ۴۰۵ با سهم ۳۰ میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد

همچنین نرخ فروش محصولات پر فروش این شرکت تغییر محسوسی نداشته است بجز نرخ فروش اکسل عقب پژو ۴۰۵ که  با افزایشی نامحسوس به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بهمن ماه رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 21 اسفند 1400

اطلاعات مهم در صورت مالی 9 ماهه خوساز که باید بدانید

فروش شرکت: 1100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  150% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 15 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  8% افزایش   یافته است.
زیان عملیاتی: ۸۰۰ میلیون تومان که در دوره مشابه گذشته ۳۰۰ میلیون تومان سود عملیاتی شناسایی شده بود
سود خالــص: 1 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  22% کاهش  یافته است.

دلایل تغییرات:

 • در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ بنا به دستور ایران خودرو به حقوق پایه پرسنل تولید ۵ % و پرسنل پشتیبانی ۴ % و پرسنل ستادی سه % اضافه شده است که این افزایش ها در سه ماهه سوم بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال بوده است
 • در سه ماهه سوم نرخ ارز افزایش یافته و به توان برخی از موارد مصرفی نیز افزایش یافته است که منجر به افزایش بیشتر بهای تمام شده نسبت به فروش گردیده است
 • افزایش توقف تولید در سه ماهه سوم به دلیل عدم تامین به موقع اقلام تبادلی از طرف تامین کننده اصلی شرکت ساپکو نیز از دلایل اصلی کاهش سودآوری شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته بوده است.

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

 1. پرداخت 1 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
 2. دریافت ۲۰۰ میلیون تومان حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • شرکت برای سه ماه باقیمانده سال مبلغ ۵۶۹ میلیارد تومان به عنوان پیش‌بینی فروش خود اعلام کرده است.

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:

 • نرخ های فروش با خریدار عمده مذاکره و در صورت توافق بازنگری می گردد

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

 • با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و پیش بینی افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات پیگیریهای شرکت مبنی بر داخل سازی بخشی از قطعات تولیدی به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی در دست اقدام میباشد. 

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

 • نرخ های خرید در سال جاری با خریدار عمده مذاکره و در صورت توافق بازنگری می گردد. 

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

 • از سایر برنامه های ویژه و با اهمیت شرکت برای سه ماه باقیمانده سال می‌توان به داخلی سازی قطعات و نهایتاً کاهش قیمت تمام شده نهایی محصول اشاره کرد

نوشته شده توسط محسن در 21 اسفند 1400

گزارش فعالیت دی ماه خوساز

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 9% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 43% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 169% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 30 بهمن 1400

آپدیت تکنیکال بهمن ماه خوساز

قیمت به محدوده حمایتی خود واکنش نشان داده و در صورت ادامه صعود اولین مقاومت سهم 6600 ریال در نظر گرفته شده و در صورت از بین رفتنحمایت 5000 ریال نزول سهم تا حمایت روانی عدد رند 4000 ریال محتمل خواهد بود و طبیعتا حد ضررمعامله گران را فعال مینماید .

نوشته شده توسط Mina در 20 بهمن 1400

گزارش آذر ماه شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 4% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 37% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 158% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 20 دی 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 17% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 52% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 275% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 05 دی 1400

موقعیت پر ریسک و سیگنال خروج پله ای برای معامله گران کوتاه مدت

قیمت با نزدیک شدن به مووینگ ماهانه  با افزایش حجم معاملات و ایجاد کندل هنگینگ من رو به رو شده و احتمال اصلاح قیمتی را تشدید نموده است پیشنهاد سیو سود به معامله گران کوتاه مدتی داده میشود . در صورت ایجاد شرایط مثبت روانی بازار و شکست مقاومت 7800 تارگت 10000 سر راه سهم میباشد . 

نوشته شده توسط Mina در 16 آبان 1400

فروش خوب خوساز و پتانسیل ارائه گزارش مطلوب

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 23% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 37% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 163% افزایش درآمد داشته است.
فروش شرکت در ۷ ماهه سال جاری رشد 130% در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. درحال حاضر ارزش بازاری شرکت کمتر از میزان فروش شرکت می‌باشد به عبارتی نسبت P/S (قیمت/فروش) زیر یک می‌باشدکه نشان از ارزندگی سهم در قیمت های فعلی میباشد .
 

نوشته شده توسط Mina در 16 آبان 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/06/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 83% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 109% افزایش داشته است

طی عملکرد 6 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 195% رشد داشته است.
 

نوشته شده توسط Mina در 17 مهر 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 14% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 19% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 191% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 17 مهر 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 10% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 58% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 117% افزایش درآمد داشته است.
 

نوشته شده توسط Mina در 06 مرداد 1400

اطلاعات و صورت‌های مالی دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30

شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو در دوره 12 ماهه منتهی به تاریخ 30 اسفند ماه 1399 به ازای هر سهم سودی محقق نکرده است.

سود خالص: 20.3 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 1.9 میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده بود.
سود ناخالص:  168% رشد داشته است.
سود عملیاتی: 22.2 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 358.6 میلیون تومان زیان عملیاتی شناسایی کرده بود.
درآمدهای عملیاتی:  167% رشد داشته است.
هزینه های مالی: 25% افت داشته است.
 

نوشته شده توسط Mina در 10 خرداد 1400
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود