خرینگ (شرکت رینگ سازی مشهد )

عوامل موثر بر درآمد شرکت

در سال جاري با تمركز شركت بر بازار يدك در كنار تامين نياز شركتهاي خودروساز ، پيش بيني ميشود فروش در حوزه يدك مخصوصا رينگ هاي تيوبلس سنگين با توجه به اينكه شركت تنها توليد كننده اين نوع رينگ در كشور مي باشد ، با افزايش چشمگيري مواجه گردد ﻣﺘﺎ ﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و رﻛﻮد ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﺳﻮي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ شود.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ارز و ﺳﻮق  ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ، ﺷﺮﻛﺖ از ﻓﺮﺻﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه استفاده و  ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ، عراق  و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  وارد ﻣﺬاﻛﺮه ﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺻﺎدرات رﻳﻨﮓ ﮔﺮدﻳﺪ.

 

محصولات شرکت

در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع رﻳﻨﮕﻬﺎي ﻓﻮﻻدي ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻮاري ، ﺳﻨﮕﻴﻦ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ رام زﻳﺮﻣﻮﺗﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻛﺸﻮر و ﺑﺎزار ﻳﺪك  شناخته می شود.

 

عوامل موثر بر هزینه های شرکت

افزایش دستمزد ، تکنولوژي قدیمی ، خرید مواد و ابزار از منابع معتبر ،افزایش  تورم و افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه عمدتا ناشی از افزایش قیمت جهانی فلزات از ریسک هاي اساسی در شرکت میباشد که موجب افزایش بهای تمام شده میگردد

 

تاثیر قیمت دلار

با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه و  وابستگی به نرخ ارز و شرکت با محدودیت های مواجه باشد كه منجر به افزایش بهای تمام شده و هزینه های مرتبط با این بخش می شود.

 

سایر عوامل موثر بر سود و زیان شرکت

ریسک افزایش هزینه هاي خدمات پس از فروش به دلیل جایگزینی مواد

ریسک افزایش هزینه اقلام نا منطبق و هزینه هاي ضایعات به دلیل جایگزینی مواد

ریسک کاهش اعتبار و گرید کیفی شرکت

ریسک خرابی و از کار افتادگی ماشین آلات به دلیل عمر بالا

عدم امکان تامین به موقع قطعات و مواد در تخصیص ارز

 


آخرین اخبار و آپدیت سهم خرینگ (شرکت رینگ سازی مشهد )


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

آپدیت تکنیکال خرینگ اردیبهشت ماه

نوشته شده در 2022-05-11

گزارش فروردین ماه شرکت رینگ سازی مشهد

خرینگ در فروردین 936 میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل این عدد 696 میلیارد ریال بوده است(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2022-05-09

گزارش فعالیت اسفند ماه

شرکت رینگ سازی مشهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 1,552,864 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 25% افزایش داشته است.

نوشته شده در 2022-04-08

تحلیل تکنیکال خرینگ 24 اسفند 1400

قیمت پس از خروج از کانال اصلاحی نزولی خود و برخورد به مقاومت محدوده (متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2022-03-15

اطلاعات مهم در صورت مالی 9 ماهه خرینگ که باید بدانید

شرکت در انتهای آذر ماه حدود  40 درصد از پیش بینی فروش ۶ ماهه دوم خود را تحقق بخشیده فلذا در خصوص پیش بینی فروش سه ماهه باقیمانده سال(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2022-02-24

توقف روند صعودی سه ماهه فروش در بهمن ماه 1400

شرکت رینگ سازی مشهد با نماد خرینگ در بهمن ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۱۸۲ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته (متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2022-02-24

آپدیت تکنیکال خرینگ در دی ماه

خرینگ با ایجاد واگرائی مثبت در محدوده حمایتی میدلاین کانال نزولی کوتاه مدت و همچنین حمایت استاتیک و روانی عدد رند 20000 ریال واقع شده است در صورت تثبیت مقاومت های 24000 و 28000 ریال بر سر راه سهم  و درصورت ادامه فشار فروش اصلاح قیمتی تا کف کانال ادامه دار بوده و حد ضرر را فعال مینماید.

نوشته شده در 2022-02-03

گزارش فعالیت دی ماه خرینگ

فروش شرکت رینگ سازی مشهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/10/30  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 75% افزایش داشته است و طی عملکرد 10 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 15,822,566 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 115% رشد داشته است.

نوشته شده در 2022-02-03

گزارش فعالیت آذر خرینگ

شرکت رینگ سازی مشهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 معادل 1,556,528 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 56% افزایش داشته است.

شرکت به تازگی برای افزایش نرخ فروش محصولات با شرکت ساپکو به توافق رسیده است. همچنین توسعه خط تیوبلس و پروژه مونتاژ درب خودرو در دست اجرا قرار دارند

 در حال حاضر افزایش سرمایه شرکت به علت وقفی بودن زمین‌ها و نداشتن سند تک برگ با اشکال مواجه شده که شرکت در تلاش برای رفع این مشکل با اجازه ۹۹ ساله زمین‌ها و اخذ سند تک برگ می‌باشد. همین امر موجب تاثیر منفی و افزایش عرضه بر روی سهم شده است. اما از نظر فاکتورهای بنیادی روند رو به رشد در شرکت مشاهده می‌شود. 

نوشته شده در 2022-01-11

گزارش فعالیت خرینگ در آبان ماه

شرکت رینگ سازی مشهد، به تازگی برای افزایش نرخ فروش محصولات با شرکت ساپکو به توافق رسیده است. همچنین توسعه خط تیوبلس و پروژه مونتاژ درب خودرو در دست اجرا قرار دارند در حال حاضر افزایش سرمایه شرکت به علت وقفی بودن زمین‌ها و نداشتن سند تک برگ با اشکال مواجه شده که شرکت در تلاش برای رفع این مشکل با اجازه ۹۹ ساله زمین‌ها و اخذ سند تک برگ می‌باشد. همین امر موجب تاثیر منفی و افزایش عرضه بر روی سهم شده است.سهمی که در  تمرداد  1028 میلیارد ریال و در بهترین ماه خود  شهریور به 1792 میلیارد ریال رسیده است و مهر هم  1276 میلیارد ریال بود و ابان هم  1373 میلیارد ریال و طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/08/30  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 34% افزایش داشته است.

نوشته شده در 2021-12-07

محدوده کم ریسک و سیگنال ورود پله ای

در حال حاضر قیمت با ایجاد کندل برگشتی در محدوده کم ریسک حمایت استاعتیک با ایجاد واگرایی مثبت رو به رو شده است و مقاومت های 35000 و 45000 تا تارگت 50000 بر سر راه سهم هستند و در صورت فشار فروش و شکست کف حمایتی حد ضرر ها فعال و قیمت ارقال پالیین تری رو تست خواهد نمود.

.

نوشته شده در 2021-11-01

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/07/30

شرکت رینگ سازی مشهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 72% افزایش داشته است

و طی عملکرد 7 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 120% رشد داشته است.
همچنین شرکت در خصوص شایعه منحل شدن افزایش سرمایه اعلام نموده پس از بررسي کارشناس مربوطه و اعلام کسري مدارک و نواقص به شرکت ، دوباره در تاريخ1400/08/05 مدارک تکميل و به سازمان ارسال گرديده است.

نوشته شده در 2021-11-01

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/06/31

خرینگ طی عملکرد 1 ماهه منتهی به شهریور ماه نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 152% افزایش داشته است همچنین طی عملکرد 6 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 129% رشد داشته است.

 

نوشته شده در 2021-10-09

افزایش سرمایه

شرکت در مرحله اول و پیشنهاد هیئت مدیره از روند  افزایش سرمایه 641 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها میباشد .

 

نوشته شده در 2021-08-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

 شرکت رینگ سازی مشهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 معادل 1,028,051 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل و  طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 6,396,691 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 124% رشد داشته است.

 

نوشته شده در 2021-08-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

 شرکت رینگ سازی مشهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 معادل 1,471,291 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 112% افزایش داشته است.

و طی عملکرد 4 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 5,368,863 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 148% رشد داشته است

نوشته شده در 2021-07-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/31

 شرکت رینگ سازی مشهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/03/31 معادل 1,337,057 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 110% افزایش داشته است.

و طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 3,897,572 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 166% رشد داشته است.
 

نوشته شده در 2021-07-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

شرکت رینگ سازی مشهد در اردیبهشت با بیش از 85% رشد نسبت به فروردین داشته مبلغ فروش شرکت نسبت به دوره مشابه گذشته و میانگین سال 99 به ترتیب 88% و 60% افزایش داشته است. 

 مقدار فروش انواع رینگ سواری در اردیبهشت 160 هزار حلقه می باشد که نسبت به ماه گذشته 30% رشد داشته است. شرکت در مدت مشابه سال گذشته 220 هزار حلقه و در سال 99 به طور میانگین 200 هزار حلقه رینگ به فروش رسانده بود. 

 نرخ فروش رینگ شرکت در اردیبهشت رشد قابل توجه 40 درصدی نسبت به فروردین داشت و به حدود 310 هزار تومان به ازای هر حلقه رسید. 
 

نوشته شده در 2021-05-31

آخرین آپدیت ها