ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

خرینگ| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت رینگ سازی مشهد

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت رینگ سازی مشهد
نماد خرینگ
سال تاسیس مرداد ماه 1376
سال عرضه اولیه اسفند ماه 1382
موضوع فعالیت خودرو و ساخت قطعات
عوامل موثر بر نرخ فروش هیئت مدیره شرکت و دخالت دولت جهت نرخ گذاری دستوری
محصول شرکت رینگ های فولادی خودرو های سواری
مواد اولیه شرکت انواع ورق پروفیل و لوازم جانبی تولید 
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت افزایش نرخ دلار منجر به رشد بهای تمام شده محصولات شرکت خواهد شد
مهم ترین هزینه های شرکت مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید
سهامداران عمده شرکت پویا گستر خراسان 50 درصد

نماد خرینگ (شـرکت رینگسازي مشهد) سهامی عام در تاریخ 28 مرداد ماه سال 1376 تحت شماره 12210 در اداره ثبت شرکتهاي شهرستان مشهد بـه ثبت رسیده است. بر اساس صورتجلسه مورخه 20/04/1376 مجمع عمومی فوقالعاده، اساسنامه شرکت مشتمل بر56ماده مورد تصویب قرار گرفته و اولین اعضاء هیئت مدیره و بازرس شرکت انتخاب گردیدند

عوامل موثر بر درآمد خرینگ 

در سال جاري با تمركز شركت بر بازار يدك در كنار تامين نياز شركتهاي خودروساز، پيش بيني ميشود فروش در حوزه يدك مخصوصا رينگ هاي تيوبلس سنگين با توجه به اينكه شركت تنها توليد كننده اين نوع رينگ در كشور مي باشد، با افزايش چشمگيري مواجه گرددﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و رﻛﻮد ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﺳﻮي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ شود.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ارز و ﺳﻮق  ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ، ﺷﺮﻛﺖ از ﻓﺮﺻﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه استفاده و  ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، عراق و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن وارد ﻣﺬاﻛﺮه ﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺻﺎدرات رﻳﻨﮓ ﮔﺮدﻳﺪ.

محصولات خرینگ 

در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع رﻳﻨﮕﻬﺎي ﻓﻮﻻدي ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻮاري ، ﺳﻨﮕﻴﻦ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ رام زﻳﺮﻣﻮﺗﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻛﺸﻮر و ﺑﺎزار ﻳﺪك  شناخته می شود.

عوامل موثر بر هزینه های خرینگ 

افزایش دستمزد ، تکنولوژي قدیمی ، خرید مواد و ابزار از منابع معتبر ،افزایش  تورم و افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه عمدتا ناشی از افزایش قیمت جهانی فلزات از ریسک هاي اساسی در شرکت میباشد که موجب افزایش بهای تمام شده میگردد

تاثیر قیمت دلار بر خرینگ 

با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه و  وابستگی به نرخ ارز و شرکت با محدودیت های مواجه باشد كه منجر به افزایش بهای تمام شده و هزینه های مرتبط با این بخش می شود.

سایر عوامل موثر بر سود و زیان خرینگ 

 • ریسک افزایش هزینه هاي خدمات پس از فروش به دلیل جایگزینی مواد
 • ریسک افزایش هزینه اقلام نا منطبق و هزینه هاي ضایعات به دلیل جایگزینی مواد
 • ریسک کاهش اعتبار و گرید کیفی شرکت
 • ریسک خرابی و از کار افتادگی ماشین آلات به دلیل عمر بالا
 • عدم امکان تامین به موقع قطعات و مواد در تخصیص ارز

 


آخرین اخبار و آپدیت سهم خرینگ   (خرینگ| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت رینگ سازی مشهد )


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1403 ) نماد خرینگ

نوشته شده توسط Mina در 10 اردیبهشت 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( اسفند ماه سال 1402 ) نماد خرینگ

فروش ماهانه خرینگ 

خرینگ در اسفند ماه از طریق فروش داخلی به فروش 474 میلیارد تومانی دست یافت. 

فروش خرینگ در این ماه افزایش 28% در مقایسه با ماه گذشته داشته است، همچنین در مقایسه به مدت مشابه 79% و نسبت به متوسط ماهانه 39% افزایش داشته است.

محصول اصلی خرینگ در اسفند 1402

پر فروش ترین محصول خرینگ انواع رینگ سواری بوده که سهم 64 درصدی از فروش داخلی را به خود اختصاص داده است. 

 تولید، فروش و نرخ محصولات خرینگ 

انواع رینگ سواری در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است :

میزان تولید: 6% افزایش

مقدار فروش: 13% کاهش

نرخ فروش: 38% افزایش

تحلیل بنیادی خرینگ 

مجموع فروش یکساله خرینگ در مقایسه با مدت مشابه افزایش 50 درصدی داشته و انتظار میرود شرکت رینگ سازی مشهد ( خرینگ ) در صورت مالی سالانه خود با افزایش EPS همراه باشد . 

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :

تحلیل جدید سهم بنیادی خاور

مطالعه اخبار جدید خساپا

در مجمع خلنت چه گذشت؟

نوشته شده توسط Mina در 15 فروردین 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( بهمن ماه سال 1402 ) نماد خرینگ

عملکرد ماهانه سهم خرینگ 

شرکت رینگ سازی مشهد ( خرینگ ) در بهمن ماه 1402 فروش 370.6 میلیارد تومانی را به دست آورده که افزایش 2 درصدی در مقایسه با ماه گذشته و همچنین رشد 9 درصدی نسبت به متوسط ماهانه داشته است، 

درآمد ماهانه خرینگ نسبت به بهمن ماه سال گذشته 10% افزایش را تجربه نموده است.

عامل موثر بر درآمد و فروش نماد خرینگ در بهمن ماه سال 1402

بخش اصلی درامد سهم خرینگ انواع رینگ سواری بوده که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 8 درصدی مقدار و افزایش 29 درصدی نرخ را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی خرینگ 

نماد خرینگ طی 11 ماه به فروش 3764.1 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 47 درصدی داشته و طی این مدت 33% بیشتر از کل درآمد سال گذشته درامد زایی داشته است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :

بهبود عملکرد نماد خموتور در گزارشات کدالی

اخبار جدید سهم پر نوسان خساپا

بررسی موقعیت تکنیکالی خزر

نوشته شده توسط Mina در 08 اسفند 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خرینگ تاریخ 23 بهمن ماه سال 1402

بروز رسانی و بررسی نمودار تکنیکال سهم خرینگ ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط Mina در 23 بهمن 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( دی ماه سال 1402 ) نماد خرینگ

عملکرد ماهانه ( دی ماه سال 1402 ) سهم خرینگ

شرکت رینگ سازی مشهد از طریق فروش داخلی و صادراتی درآمد 363.6 میلیارد تومان شناسایی نمود، درآمد ماهانه نماد خرینگ نسبت به ماه گذشته 7% افت، نسبت به متوسط ماهانه 8% رشد و نسبت به مدت مشابه 46% رشد را تجربه نموده است.

محصول پر فروش نماد خرینگ در دی ماه سال 1402

محصول اصلی خرینگ در دی ماه انواع رینگ سواری گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 4 درصدی مقدار فروش و همچنین رشد 5 درصدی نرخ فروش همراه بوده است.

تحلیل بنیادی خرینگ 

مجموع عملکرد 10 ماهه سهم خرینگ نسبت به مدت مشابه افزایش 53 درصدی داشته و طی این مدت 20% بیشتر از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.

 

برای مشاهده تحلیل جدید خریخت این لینک را کلیک کنید.

نوشته شده توسط Mina در 09 بهمن 1402

صورت مالی 9 ماهه نماد خرینگ منتهی به 30 آذر ماه سال 1402

تحلیل بنیادی گزارش کدال نماد خرینگ :

نماد خرینگ صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.

بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:

درآمد عملیاتی سهم خرینگ : 55%  رشد

سود ناخالص خرینگ : 50% رشد

سود عملیاتی نماد خرینگ : 46% رشد

حاشیه سود ناخالص سهم خرینگ 3% افت داشته است.

سود هر سهم خرینگ :

سود هر سهم نماد خرینگ 767ریال گزارش شده است.

این در حالی است که EPS خرینگ طی مدت مشابه 1220 ریال بوده است و کاهش 37 درصدی را تجربه نموده است.

پیش بینی درآمد خرینگ تا پایان سال 1402 :

خرینگ از طریق فروش داخلی وصادراتی میتواند 4285 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 3868 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.

 

برای مطالعه تحلیل بنیادی نماد خریخت این لینک را کلیلک کنید.

نوشته شده توسط Mina در 30 دی 1402

تحلیل تکنیکال سهم خرینگ 18 دی ماه 1402

سهم خرینگ را نگه داریم؟

قیمت سهم خرینگ در حال خروج از الگوی اصلاحی میان مدت خود می‌باشد. لذا در صورت حفظ تقاضای به وجود آمده در کلیت بازار، مقاومت‌های بعدی سهم خرینگ به ترتیب نواحی ۳۴۰۰ و ۴۶۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت ایجاد فشار عرضه در کلیت بازار حمایت معتبر سهم خرینگ ناحیه ۱۴۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نمودار سهم خرینگ 

نوشته شده توسط محسن در 18 دی 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( آذر ماه سال 1402 ) نماد خرینگ

عملکرد ماهانه آذر ماه سال 1402 نماد خرینگ

فروش آذر ماه سال 1402 سهم خرینگ 391.7 میلیارد تومان گزارش شده است، تغییرات درآمدی خرینگ به شرح زیر میباشد:

در مقایسه با ماه گذشته 6% رشد داشته است.

در مقایسه با متوسط ماهانه 19% رشد داشته است.

در مقایسه با مدت مشابه 27 % رشد داشته است.

محصول اصلی شرکت رینگ سازی مشهد ( خرینگ )

محصول پر فروش نماد خرینگ در آذر ماه سال 1402 انواع رینگ سواری بوده است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 9 درصدی نرخ و رشد 22 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی سهم خرینگ

مجموع درآمد خرینگ طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 59% افزایش داشته است و طی این مدت 5% بیشتر از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.

ضمناً از جمله مطلوب‌ترین گزارشاتی که در آذر ماه برای صنعت خودرو و ساخت قطعات منتشر شده برای نماد خزامیا بوده که می‌توانید از طریق این لینک مشروح آخرین گزارش نماد را مطالعه بفرمایید.

نمودار درآمد ماهانه خرینگ

نوشته شده توسط Mina در 06 دی 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( آبان ماه سال 1402 ) نماد خرینگ

گزارش فعالیت نماد خرینگ آبان ماه سال 1402

درآمد آبان ماه سال 1402 سهم خرینگ 371 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 2% افت داشته است.

فروش ماهانه زمگسا در مقایسه با متوسط ماهانه 15% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 26% رشد را نشان میدهد.

1% از درآمد آبان ماه خرینگ از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شده است.

مجموع عملکرد 8 ماهه خرینگ

نماد خرینگ طی عملکرد 8 ماهه افزایش 58 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 93% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

محصول اصلی نماد خرینگ در آبان ماه سال 1402

سهم خرینگ در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعالیت داشته و محصول اصلی خرینگ در آبان ماه سال 1402 انواع رینگ سواری داخلی بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افت 13 درصدی داشته است، نرخ فروش آن 13% رشد را تجربه نموده است.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم خبهمن بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت خودرو و ساخت قطعات این لینک را مطالعه کنید . 

 

نوشته شده توسط Mina در 06 آذر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مهر ماه سال 1402 ) نماد خرینگ

بررسی تحلیل بنیادی خرینگ درآمد 379.3 میلیارد تومان را در گزارش عملکرد ماهانه نشان میدهد، فروش نماد خرینگ در مهر ماه سال 1402 تغییرات زیر را تجربه نموده است:

نسبت به مدت مشابه: 54% افزایش

نسبت به ماه گذشته: 2% افزایش

نسبت به متوسط ماهانه: 21% افزایش

محصول اصلی و پر فروش شرکت رینگ سازی مشهد ( سهم خرینگ )، انواع رینگ سنگین میباشد که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 13 درصدی مقدار و کاهش 2 درصدی نرخ فروش را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی صورت سود و زیان سهم خرینگ نشان میدهد که طی عملکرد 7 ماهه نسبت به مدت مشابه 65% رشد داشته است و طی این مدت حدود 80% از کل درآمد سال قبلی خود را پوشش داده است.

نوشته شده توسط Mina در 17 آبان 1402

صورت مالی 6 ماهه نماد خرینگ منتهی به 31 شهریور ماه سال 1402

شرکت رینگ سازی مشهد ( نماد خرینگ ) عملکرد متعادل را در گزارش میاندوره ای 6 ماهه بر جای گذاشت، درآمد های عملیاتی سهم خرینگ طی این دوره 71% و سود ناخالص 63% نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است، سود عملیاتی خرینگ طی دوره 6 ماهه 64% و سود خالص نیز 64% رشد را تجربه نموده است.

EPS خرینگ طی این دوره 480 ریال گزارش شده است، این در حالی است که در مدت مشابه 657 ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است و کاهش 27 درصدی داشته است.

باید در نظر داشت حاشیه سود عملیاتی نماد خرینگ از 5% نیم سال ابتدایی سال 1401 به 4% رسیده است.

نوشته شده توسط Mina در 07 آبان 1402

آخرین اخبار سهم خرینگ؛ تحلیل گزارش شهریور ماه 1402

نماد خرینگ (شـرکت رینگسازي مشهد) در شهریور ماه سال 1402 حدود مبلغ 374 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 22% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 82% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خرینگ در شهریور ماه حدود بیش از 395/000 عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 10% رشد پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خرینگ در شهریور ماه می توان به انواع رینگ سواری با سهم 182 میلیارد تومان و انواع رینگ سنگین با سهم 132 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

نوشته شده توسط محسن در 17 مهر 1402

تحلیل بنیادی سهم خرینگ؛ بررسی صورت های مالی 3 ماهه منتهی به خرداد ماه 1402

فروش شرکت: 859 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  61% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 71 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  63% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 55 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  73% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 34 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  105% افزایش   یافته است.
EPS نماد خرینگ: 760 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  105% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد خرینگ:

 • به استحضار می رساند افزایش 73 درصدی سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش قابل توجه سایر درآمد های نماد و افزایش 20 درصدی حجم فروش محصولات بوده است رشد سودآوری در دوره جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته شده است

 پیش بینی های سهم خرینگ در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • نماد خرینگ (شرکت رینگ سازی مشهد) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 4/300/000 عدد معادل 4000 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

 • همچنین سهم خرینگ با ثبت فروش 859 میلیارد تومانی در پایان 3 ماهه ابتدایی سال مالی خود توانست حدود بیش از 17 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

 • همچنین مجمع فوق العاده شرکت در تاریخ 26 شهریور ماه سال 1402 و با حضور بیش از 52 درصد از سهامداران برگزار گردید که در آن افزایش سرمایه ۱۲۵ درصدی شرکت معادل ۵۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مورد تصویب هیئت مدیره و سهامداران قرار گرفت.

نوشته شده توسط محسن در 17 مهر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خرینگ تاریخ 19 شهریور ماه سال 1402

قیمت نماد خرینگ به محدوده 33000 ریال واکنش مثبت نشان داده و تارگت های 50000 و 62000 ریال را پیش روی خود دارد، در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی سهم خرینگ 28000 ریال خواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 19 شهریور 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مرداد ماه سال 1402 ) نماد خرینگ

نماد خرینگ طی عملکرد ماهانه با افت چشمگیر 18 درصدی درآمد نسبت به ماه قبل مواجه بوده است، فروش ماهانه سهم خرینگ در مقایسه با متوسط ماهانه 2% و نسبت به مرداد ماه سال گذشته 62% بهبود داشته است، خرینگ 1% از درآمد ماهانه خود را از طریق فروش صادراتی و مابقی را از طریق فروش داخلی تامین نموده است، انواع رینگ سواری محصول اصلی شرکت رینگ سازی مشهد میباشد که در مقایسه با ماه گذشته افت 21 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است، نرخ فروش این محصول 7% رشد داشته است.

مجموع عملکرد 5 ماهه خرینگ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 64% افزایش داشته و طی این مدت 54% از کل درآمد سال قبل محقق گردیده است.

نوشته شده توسط Mina در 07 شهریور 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( تیر ماه سال 1402 ) نماد خرینگ

شرکت رینگ سازی مشهد ( نماد خرینگ ) در عملکرد 1 ماهه منتهی به تیر ماه سال 1402 مبلغی معادل 375.8 میلیارد تومان را شناسایی نموده است که در مقایسه با ماه گذشته 5%، در مقایسه با متوسط ماهانه 36% و نسبت به مدت مشابه 72% رشد داشته و مجددا موفق به ثبت رکورد جدیدی در گزارش فعالیت خود شده است، پر فروش ترین محصول سهم خرینگ انواع رینگ سواری گزارش شده که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:

میزان تولید: 1% رشد

مقدار فروش: 3% رشد

نرخ فروش: 7% رشد داشته است.

مجموع عملکرد 4 ماهه خرینگ در مقایسه با مدت مشابه افزایش 65 درصدی داشته است و طی این مدت 53% از کل فروش سال قبل محقق گردیده است، باید در نظر داشت سهم خرینگ جهت خروج وجه نقد از شرکت و از اصلاح ساختار مالی تصمیم به انجام افزایش سرمایه 125 درصدی از محل سود انباشته میباشد که مشارکت در مجمع نماد خرینگ کم ریسک و بلامانع ارزیابی میشود.

 

نوشته شده توسط Mina در 10 مرداد 1402

آخرین اخبار سهم خرینگ؛ تحلیل گزارش خرداد ماه 1402

نماد خرینگ (شـرکت رینگسازي مشهد) در خرداد ماه سال 1402 حدود مبلغ 347 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 13% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 32% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خرینگ در خرداد ماه حدود بیش از 453/000 عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 4% رشد پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خرینگ در خرداد ماه می توان به انواع رینگ سواری با سهم 145 میلیارد تومان و انواع رینگ سنگین با سهم 102 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

با عنایت به مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های بورسی، گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 44500 میلیارد تومان به مبلغ 100 میلیارد تومان از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و جلوگيري از خروج وجه نقد از شرکت که در تاریخ 1402/04/11 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

نوشته شده توسط محسن در 11 تیر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خرینگ تاریخ 27 خرداد ماه سال 1402

نماد خرینگ در حال حاضر محدوده مقاومتی 60000 ریال را دارا میباشد و چارت پر ریسک است، در صورت تقویت تقاضا و موفق شدن قیمت به عبور از این محدوده تارگت خرینگ سقف تاریخی د محدوده قیمتی 77500 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم 40000 ریال خواهد بود،

نوشته شده توسط Mina در 27 خرداد 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1402 ) نماد خرینگ

در تحلیل بنیادی شرکت رینگ سازی مشهد ( نماد خرینگ ) شاهد تحقق درآمد 307.5 میلیارد تومان در عملکرد ماهانه اردیبهشت ماه سال 1402 هستیم، این رقم نسبت به ماه گذشته 85% و نسبت به مدت مشابه 96% رشد داشته است، محصول پر فروش سهم خرینگ مربوط به انواع رینگ سواری میباشد، که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:

افزایش 10 درصدی نرخ فروش

افزایش 49 درصدی مقدار فروش

افزایش 63 درصدی میزان تولید

مجموع عملکرد دو ماهه نماد خرینگ نسبت به مدت مشابه رشد 89 درصدی داشته و طی این مدت 17% از درامد سال قبل پوشش داده شده است.

نوشته شده توسط Mina در 17 خرداد 1402

صورت مالی 12 ماهه نماد خرینگ منتهی به اسفند ماه سال 1401

فروش شرکت رینگ سازی مشهد در گزارش سالانه 1401  2925 میلیارد تومان گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه رشد 49 درصدی داشته است که بخشی مربوط به افزایش تعداد فروش و بخشی مربوط به افزایش نرخ فروش محصولات میباشد، پیش بینی میگردد در سال مالی 1402 فروش سهم خرینگ افزایش 75 درصدی داشته باشد، بهای تمام شده محصولات نماد خرینگ متناسب با حجم فروش تغییر کرده که علاوه بر افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی نرخ دستمزد و سربار سایر فاکتور های تاثیر گذار بر بهای تمام شده بوده و نسبت به مدت مشابه 42% رشد داشته است، سود عملیاتی سهم خرینگ در مقایسه با مدت مشابه 37% رشد داشته که دلیل آن افزایش نرخ فروش محصولات و فروش بیشتر محصولات با حاشیه سود بالا گزارش شده است.

نوشته شده توسط Mina در 31 اردیبهشت 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1402 ) نماد خرینگ

خرینگ که در فروردین ماه سال 1402 166.1 میلیارد تومان فروش را ثبت نموده بود، تنها 1% درآمد خود را از طریق بازار صادراتی تامین نمود و مابقی فروش به بازار داخلی انجام شده بود، عملکرد فروردین نماد نماد خرینگ افزایش 77 درصدی نسبت به مدت مشابه و کاهش 37 درصدی نسبت به ماه قبل را نشان میدهد، انواع رینگ سواری به عنوان محصول اصلی شرکت رینگ سازی مشهد تغییرات زیر را نسبت به ماه قبل تجربه نموده است:

افت 7 درصدی در نرخ فروش

افت 26 درصدی در مقدار فروش

افت 33 درصدی در میزان تولید انواع رینگ سواری

نوشته شده توسط Mina در 13 اردیبهشت 1402

تحلیل گزارش فعالیت اسفند ماه 1401 سهم خرینگ

نماد خرینگ (شـرکت رینگسازي مشهد) در اسفند ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 265 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 22% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 34% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خرینگ در اسفند ماه حدود بیش از 410/000 عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 21% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خرینگ در اسفند ماه می توان به انواع رینگ سواری با سهم 128 میلیارد تومان و انواع رینگ سنگین با سهم 63 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

نوشته شده توسط محسن در 29 فروردین 1402

تحلیل تکنیکال سهم خرینگ 29 فروردین 1402

قیمت سهم خرینگ مقاومت مهم ناحیه 5100  تومان را پیش روی خود دارد که می تواند با عبور از این ناحیه رشد خود را تا مقاومت سقف تاریخی ۷,۷۰۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت به مقاومت ناحیه 5100 تومان می تواند موقتاً اصلاحی را تا ناحیه حمایتی ۳۳۰۰ تومان تجربه کند.

نوشته شده توسط محسن در 29 فروردین 1402

گزارش فعالیت ماهانه (بهمن ماه) سال 1401 نماد خرینگ

نماد خرینگ با ثبت رکورد جدید در گزارشات ماهانه به درآمد 337.9 میلیارد تومانی رسید به طوری که تغییرات زیر را تجربه نمود؛

نسبت به ماه قبل: 36% افزایش

نسبت به متوسط ماهانه: 52% افزایش

نسبت به مدت مشابه: 86%

پر فروش ترین محصول سهم خرینگ انواع رینگ خودروی سواری با سهم 49 درصدی از فروش ماهانه گزارش شده که نسبت به ماه گذشته افزایش 21 درصدی در مقدار و 5 درصدی در نرخ فروش داشته است، مجموع درآمد خرینگ طی عملکرد 11 ماهه رشد 45 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 08 اسفند 1401

گزارش فعالیت ماهانه (دی ماه 1401) سهم خرینگ

شرکت رینگ سازی مشهد با نماد خرینگ در دهمین ماه از سال مالی به درآمد 248.7 میلیارد تومانی دست یافت . یک درصد از این درامد از محل صادرات و مابقی به فروش داخلی رسید.درآمد دی ماه سهم خرینگ نسبت به ماه قبل 19 درصد کاهش داشته است که ناشی از افت مقدار فروش بوده است . انواع رینگ سواری ، پر فروش ترین محصول نماد خرینگ گزارش شده و سهم 53 درصدی را بخود اختصاص داده است . نرخ فروش این محصول بدون تغییر و مقدار فروش کاهش 10 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است .

همچنین درآمد نماد خرینگ در مقایسه با میانگین ماهانه 13 درصد و نسبت به مدت مشابه 20 درصد رشد داشته است و بصورت تجمیعی نیز طی عملکرد ده ماهه رشد 40 درصدی نسبن به مدت مشابه تجربه شده است . 

نوشته شده توسط Mina در 01 اسفند 1401

آپدیت تحلیل تکینکال نماد خرینگ 25 بهمن ماه 1401

نماد خرینگ حمایت 24000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت روی این سطه حمایتی، حرکت سهم تا 28800 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی 20900 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 25 بهمن 1401

صورت مالی میان دوره ای نه ماهه 1401 سهم خرینگ

 شرکت رینگ سازی مشهد (خرینگ) در گزارش میان دوره ای نه ماهه 1401 به ازای هر سهم ۱,۲۱۸ سود محقق نموده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 13 درصدی را تجربه نموده است . همچنین در این دوره سود(زيان) عملياتى 14 درصد و هزينه‏ هاى مالى 19 درصد افزایش را تجربه نموده اند. 

علت افزایش سود عملیاتی خرینگ افزایش نرخ فروش محصولات و فروش بیشتر محصولات با حاشیه سود بالاتر بوده است .سایر تغییرات با اهمیت نماد خرینگ در این دوره به شرح جدول زیر میباشد :

نوشته شده توسط Mina در 08 بهمن 1401

بررسی گزارش آذر ماه 1401 سهم خرینگ

نماد خرینگ (شـرکت رینگسازي مشهد) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 308 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 5% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 97% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خرینگ در آذر ماه حدود بیش از 489/300 عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 3% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خرینگ در آذر ماه می توان به انواع رینگ سواری با سهم 145 میلیارد تومان و انواع رام زیر موتور 405 با سهم 74 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نوشته شده توسط محسن در 23 دی 1401

تحلیل تکنیکال خرینگ 24 آذر ماه 1401

قیمت سهام خرینگ پس از شکست دو خط روند نزولی مهم خود اکنون بر روی مقاومت مهم ناحیه 2600 قرار دادرد. درصورتیکه قیمت نماد خرینگ بتواند از این مقاومت مهم عبور کند میتواند رشد خود را تا مقاومت ناحیه 5200 تومان نیز در میان مدت ادامه دهد. در صورت برگشت مجدد قیمت حمایت بعدی سهم خرینگ ناحیه 1800 تومان میباشد.

نوشته شده توسط محسن در 24 آذر 1401

تحلیل بنیادی خرینگ؛ بررسی گزارش آبان ماه 1401

نماد خرینگ (شـرکت رینگسازي مشهد) در آبان  ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 294 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 20% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 115% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خرینگ در آبان ماه حدود بیش از 501/000 عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 34% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خرینگ در آبان ماه می توان به انواع رینگ سواری با سهم 138 میلیارد تومان و انواع رام زیر موتور 405 با سهم 73 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نرخ فروش محصول اصلی خرینگ یعنی انواع رینگ سواری در آبان ماه 666 هزار تومان به ازای هر حلقه بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 5% کاهش پیدا کرده است.

نوشته شده توسط محسن در 24 آذر 1401

تحلیل بنیادی نماد خرینگ؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور 1401

نماد خرینگ (شـرکت رینگسازي مشهد) در دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 به ازای هر سهم 572 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10% افزایش داشته است. عملکرد فروش در شش ماه ابتدای سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل 37 %افزایش داشته است که علت آن افزایش نرخ فروش محصولات در سال 1401 می باشد . سود عملیاتی در پایان شش ماهه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد رشد داشته است که دلیل آن افزایش نرخ فروش محصولات و فروش بیشتر محصولات با حاشیه سود بالاتر بوده است.سایر تغییرات با اهمیت دوره نسبت به مدت مشابه به شرح زیر میباشد :

.

نوشته شده توسط Mina در 28 آبان 1401

گزارش مهر ماه 1401 نماد خرینگ

نماد خرینگ (شـرکت رینگسازي مشهد) در گزارش مهر ماه خود معادل 2,463,789 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 89% افزایش داشته است.همچنین فروش شرکت نسبت به ماه قبل 20 درصد و نسبت به میانگین ماهانه 31 درصد افزایش داشته است .

انواع رينگ سواري با میزان فروش 1046379 میلیون ریال سهم 42 درصدی از کل فروش را  بخود اختصاص داده و در صدر پر فروش ترین محصول شرکت قرار گرفته است . 

نوشته شده توسط Mina در 15 آبان 1401

بررسی گزارش شهریور ماه 1401 نماد خرینگ

نماد خرینگ (شـرکت رینگسازي مشهد) طی فعالیت شهریور ماه خود  معادل 2,052,845 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 15% افزایش داشته است.همچنین مجموعا  طی عملکرد 6 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 37% رشد داشته است.


 

نوشته شده توسط Mina در 21 مهر 1401

بررسی گزارش مرداد ماه 1401 نماد خرینگ

نماد خرینگ (شـرکت رینگسازي مشهد) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 190 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 13% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 84% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خرینگ در مرداد ماه حدود بیش از 314200 عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 19% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خرینگ در مرداد ماه می توان به انواع رینگ سواری با سهم 67 میلیارد تومان و انواع رینگ سنگین با سهم 55 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نرخ فروش محصول اصلی خرینگ یعنی انواع رینگ سواری در مرداد ماه 629 هزار تومان به ازای هر حلقه بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 9% افزایش پیدا کرده است.

نوشته شده توسط محسن در 19 شهریور 1401

تحلیل بنیادی نماد خرینگ؛ بررسی صورت مالی 3 ماهه منتهی به خرداد 1401

فروش شرکت: 534 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  37% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 43 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  59% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 31 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  79% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 16 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه   68% افزایش   یافته است.
EPS خرینگ: 372 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  68% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 3%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه     تغییری   نیافته است.

دلایل تغییرات سود خرینگ:

 • احتراما  در خصوص اعلام دلایل تغییر با اهمیت سود خالص دوره 3 ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل، به استحضار می رساند بخش عمده تغییرات مرتبط با ترکیب فروش محصولات و به عبارتی فروش بیشتر محصولات با حاشیه سود بالا و خروج محصولات زیان ده از سبد فروش و افزایش نرخ فروش محصولات بوده است و همچنین لازم به ذکر است مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری از جمله کاهش هزینه های دوباره کاری و کاهش ضایعات و ... به صورت موازی نقش مهمی در افزایش سود داشته است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • نماد خرینگ (شـرکت رینگسازي مشهد) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود بیش از 2/900/000 عدد معادل 1793 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

 • نماد خرینگ با ثبت فروش ۵۴۵ میلیارد تومانی در پایان سه ماهه ابتدایی سال توانست حدود ۲۴ % از پیش بینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

نوشته شده توسط محسن در 19 شهریور 1401

تحلیل تکنیکال خرینگ شهریور ماه

نماد خرینگ (شـرکت رینگسازي مشهد) در حال حاضر مقاومت 26000 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این مقاومت حرکت سهم تا 28000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت سهم خرینگ 21000  ریال خواهد بود که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

نوشته شده توسط Mina در 16 شهریور 1401

تحلیل تکنیکال خرینگ شهریور ماه

نماد خرینگ (شـرکت رینگسازي مشهد) در حال حاضر مقاومت 26000 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این مقاومت حرکت سهم تا 28000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت سهم خرینگ  21000  ریال خواهد بود که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

نوشته شده توسط Mina در 16 شهریور 1401

سود سهام خرینگ

احتراما به استحضار سهامداران نماد خرینگ می رساند با توجه به تقسیم سود در مجمع عمومی عادی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به مبلغ ۲۷۰ ریال به ازای هر سهم ، برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

 1. سود سهام کلیه سهامداران حقیقی شرکت طی دیماه سال ۱۴۰۱ از طریق سامانه سجام پرداخت خواهد شد.
 2. سود سهام کلیه سهامداران حقوقی طی بهمن ماه از طریق شرکت پرداخت خواهد شد لذا سهامداران حقوقی نسبت به اعلام مشخصات و شماره حساب بانکی به واحد امور سهام شرکت اقدام نمایند.
 3. از سهامداران محترم که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند تقاضا می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام . خود اقدام نمایند.

نوشته شده توسط محسن در 19 مرداد 1401

گزارش تیر ماه سال 1401 نماد خرینگ

نماد خرینگ (شـرکت رینگسازي مشهد) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 218 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 17% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 48% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خرینگ در تیر ماه حدود بیش از 387 هزار عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 17% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خرینگ  در تیر ماه می توان به انواع رینگ سواری با سهم 91 میلیارد تومان و انواع رینگ سنگین با سهم 59 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نرخ فروش محصول اصلی شرکت یعنی انواع رینگ سواری در تیرماه ۵۷۸ هزار تومان به ازای هر حلقه بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود ۶ % کاهش پیدا کرده است.

نوشته شده توسط محسن در 19 مرداد 1401

اطلاعات مهم در صورت مالی 12 ماهه خرینگ که باید بدانید

فروش شرکت: 1962 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  103% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 142 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  63% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 119 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  99% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 64 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه   76% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 1436 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  76% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 3%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه     1٪ کــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

 • به استحضار می رساند افزایش سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش نرخ فروش محصولات و فروش بیشتر محصولات با حاشیه سود بالاتر بوده است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • شرکت برای سال مالی آتی خود فروش حدود بیش از 3 میلیون و 700 هزار عدد معادل 2322 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 18% افزایش در مبلغ و حدود 8% کاهش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

نوشته شده توسط محسن در 19 مرداد 1401

آپدیت تکنیکال خرینگ مرداد ماه

خرینگ در حال حاضر حمایت 17000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت حرکت سهم تا 22000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 14000 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در اینصورت حد ضرر فعال میگردد.

نوشته شده توسط Mina در 03 مرداد 1401

گزارش فعالیت خرداد خرینگ

 

خرینگ در انتهای خرداد ماه معادل 2,621,581 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 96% افزایش داشته است.

انواع رينگ سواری در رتبه اول پر فروش ترین محصول این شرک در خرداد ماه خرینگ قرار گرفته است که نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 3 درصد کاهش و مقدار فروش آن با یک درصد افزایش همراه بوده است . 

و همچنین در 3 ماهه سال مالی نیز  به 5128 میلیارد ریال رسید مدت مشابه قبل این عدد 3897 میلیارد ریال بوده است.

نوشته شده توسط Mina در 20 تیر 1401

گزارش اردیبهشت ماه شرکت رینگ سازی مشهد

در آمد شرکت درین ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 21 درصدی داشته است .

نوشته شده توسط Mina در 23 خرداد 1401

آپدیت تکنیکال خرینگ اردیبهشت ماه

در حال حاضر قیمت در کانال صعودی کوتاه مدت درگیر مقاومت استاتیک شده است در صورت شکست این مقاومت،سهم سقف کانال و مقاومت داینامیک نزولی را بر سر راه خود دارد و در صورت اصلاح اولین و دومین حمایت سهم به ترتیب کف کانال و محدوده حمایتی استاتیک در قیمت 21000 ریال خواهند بود که در این صورت حد ضرر دوستان کوتاه مدتی فعال خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 21 اردیبهشت 1401

گزارش فروردین ماه شرکت رینگ سازی مشهد

شرکت رینگ سازی مشهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 معادل 936,347 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 34% افزایش داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 19 اردیبهشت 1401

گزارش فعالیت اسفند ماه

شرکت رینگ سازی مشهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 1,552,864 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 25% افزایش داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 19 فروردین 1401

تحلیل تکنیکال خرینگ 24 اسفند 1400

قیمت پس از خروج از کانال اصلاحی نزولی خود و برخورد به مقاومت محدوده ۲۱۰۰ تومان در حال پولبک به کانال شکسته شده میباشد که در صورت تایید پولبک و شکست محدوده مقاومتی ۲۱۰۰ تومان می‌تواند رشد خود را تا محدوده مقاومتی ۲۷۰۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت عدم تایید پولبک و عدم وجود تقاضا قیمت اصلاح بیشتری کرده و مجدداً می تواند کف ۱۷۰۰ تومان را تست کند.

نوشته شده توسط محسن در 24 اسفند 1400

اطلاعات مهم در صورت مالی 9 ماهه خرینگ که باید بدانید

فروش شرکت: 1375 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  123% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  60% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 79 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  85% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 48 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  86% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 3% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  1% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

 • به اطلاع می رساند بخش عمده تغییرات مرتبط با ترکیب فروش محصولات و به عبارتی فروش بیشتر محصولات با حاشیه سود بالاتر از جمله رینگ های سنگین تجاری و خروج محصولات زیان‌ده از تولید فروش و افزایش نرخ فروش محصولات بوده است

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

 1. پرداخت ۱۹ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
 2. دریافت ۲۰۳ میلیارد تومان بابت تسهیلات
 3. پرداخت ۲۰۱ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن
 4. در نتیجه کاهش ۶۱ درصدی موجودی نقد شرکت از هفت میلیارد تومان به ۳ میلیارد تومان

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • شرکت در انتهای آذر ماه حدود  40 درصد از پیش بینی فروش ۶ ماهه دوم خود را تحقق بخشیده فلذا در خصوص پیش بینی فروش سه ماهه باقیمانده سال1400 مبلغ 500 میلیارد تومان را به عنوان پیش بینی فروش سه ماه باقیمانده سال اعلام کرده که در مقایسه با فروش محقق شده سه ماهه سوم با 18 درصد رشد در نظر گرفته شده است.

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:

 • در خصوص افزایش نرخ فروش محصولات ساپکو ،در آبان ماه مذاگرات صورت پذیرفته است و توافق نھایی حاصل شده است که با امضاء و تبادل قرارداد آثار آن در گزارشات انتهای سال لحاظ خواھد شد .اما درخصوص محصولات بازار یدک ھرگونه تعدیل نرخ منوط به تغییر نرخ خرید مواد اولیه و شرایط بازار می باشد.

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

 • برآورد میگردد نرخ خرید مواد اولیه در سه ماهه انتهای سال تغییر محسوسی نسبت به ۹ ماهه نداشته باشد و هزینه های دستمزد و سربار هم بدون تغییر و به ترتیب به مبلغ ۱۵۱.۸۹۴ و ۴۱۳.۶۲۹ میلیون ریال برآورد میگردد.

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

 • تغییرات قابل ملاحظه پیش بینی نمی شود

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

 •  بهره برداری از سه طرح توسعه ای " پروژه بهبود خط تیوبلس" و " پروژه تولید رینگ طرح آلومینیوم" و " پروژه خط رنگ پودری"  مجموعاً با ارزش تخمینی ۲۳ میلیارد تومان تا انتهای سال ۱۴۰۰ با هدف افزایش ظرفیت تولید
 • بهره برداری از طرح توسعه پروژه مونتاژ درب خودرو پژو با ارزش ۵۰ میلیارد تومان تا ابتدای تابستان سال ۱۴۰۱ با هدف افزایش سبد فروش

نوشته شده توسط محسن در 05 اسفند 1400

توقف روند صعودی سه ماهه فروش در بهمن ماه 1400

شرکت رینگ سازی مشهد با نماد خرینگ در بهمن ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۱۸۲ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۲ % افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۲ % رشد درآمد داشته است.

این شرکت در بهمن ماه مجموعاً بیش از ۳۰۰ هزار حلقه و عدد از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به ماه گذشته با ۷% افت حجم فروش روبرو شده است. 

از پرفروش ترین محصولات بهمن ماه این شرکت می توان به انواع رینگ سواری با ۳۹۸۱ میلیارد تومان و رام زیر موتور پژو ۴۰۵ با سهم ۴۹ میلیارد تومان اشاره کرد.

علاوه بر کاهش ۷ درصدی حجم فروش محصولات،  کاهش نامحسوس نرخ  فروش محصولات نیز باعث شده تا درآمد بهمن‌ماه شرکت افت ۱۲ درصدی را نسبت به دی ماه داشته باشد.

 

نوشته شده توسط محسن در 05 اسفند 1400

آپدیت تکنیکال خرینگ در دی ماه

خرینگ با ایجاد واگرائی مثبت در محدوده حمایتی میدلاین کانال نزولی کوتاه مدت و همچنین حمایت استاتیک و روانی عدد رند 20000 ریال واقع شده است در صورت تثبیت مقاومت های 24000 و 28000 ریال بر سر راه سهم  و درصورت ادامه فشار فروش اصلاح قیمتی تا کف کانال ادامه دار بوده و حد ضرر را فعال مینماید.

نوشته شده توسط Mina در 14 بهمن 1400

گزارش فعالیت دی ماه خرینگ

فروش شرکت رینگ سازی مشهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/10/30  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 75% افزایش داشته است و طی عملکرد 10 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 15,822,566 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 115% رشد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 14 بهمن 1400

گزارش فعالیت آذر خرینگ

شرکت رینگ سازی مشهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 معادل 1,556,528 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 56% افزایش داشته است.

شرکت به تازگی برای افزایش نرخ فروش محصولات با شرکت ساپکو به توافق رسیده است. همچنین توسعه خط تیوبلس و پروژه مونتاژ درب خودرو در دست اجرا قرار دارند

 در حال حاضر افزایش سرمایه شرکت به علت وقفی بودن زمین‌ها و نداشتن سند تک برگ با اشکال مواجه شده که شرکت در تلاش برای رفع این مشکل با اجازه ۹۹ ساله زمین‌ها و اخذ سند تک برگ می‌باشد. همین امر موجب تاثیر منفی و افزایش عرضه بر روی سهم شده است. اما از نظر فاکتورهای بنیادی روند رو به رشد در شرکت مشاهده می‌شود. 

نوشته شده توسط Mina در 21 دی 1400

گزارش فعالیت خرینگ در آبان ماه

شرکت رینگ سازی مشهد، به تازگی برای افزایش نرخ فروش محصولات با شرکت ساپکو به توافق رسیده است. همچنین توسعه خط تیوبلس و پروژه مونتاژ درب خودرو در دست اجرا قرار دارند در حال حاضر افزایش سرمایه شرکت به علت وقفی بودن زمین‌ها و نداشتن سند تک برگ با اشکال مواجه شده که شرکت در تلاش برای رفع این مشکل با اجازه ۹۹ ساله زمین‌ها و اخذ سند تک برگ می‌باشد. همین امر موجب تاثیر منفی و افزایش عرضه بر روی سهم شده است.سهمی که در  تمرداد  1028 میلیارد ریال و در بهترین ماه خود  شهریور به 1792 میلیارد ریال رسیده است و مهر هم  1276 میلیارد ریال بود و ابان هم  1373 میلیارد ریال و طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/08/30  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 34% افزایش داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 17 آذر 1400

محدوده کم ریسک و سیگنال ورود پله ای

در حال حاضر قیمت با ایجاد کندل برگشتی در محدوده کم ریسک حمایت استاعتیک با ایجاد واگرایی مثبت رو به رو شده است و مقاومت های 35000 و 45000 تا تارگت 50000 بر سر راه سهم هستند و در صورت فشار فروش و شکست کف حمایتی حد ضرر ها فعال و قیمت ارقال پالیین تری رو تست خواهد نمود.

.

نوشته شده توسط Mina در 10 آبان 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/07/30

شرکت رینگ سازی مشهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 72% افزایش داشته است

و طی عملکرد 7 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 120% رشد داشته است.
همچنین شرکت در خصوص شایعه منحل شدن افزایش سرمایه اعلام نموده پس از بررسي کارشناس مربوطه و اعلام کسري مدارک و نواقص به شرکت ، دوباره در تاريخ1400/08/05 مدارک تکميل و به سازمان ارسال گرديده است.

نوشته شده توسط Mina در 10 آبان 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/06/31

خرینگ طی عملکرد 1 ماهه منتهی به شهریور ماه نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 152% افزایش داشته است همچنین طی عملکرد 6 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 129% رشد داشته است.

 

نوشته شده توسط Mina در 17 مهر 1400

افزایش سرمایه

شرکت در مرحله اول و پیشنهاد هیئت مدیره از روند  افزایش سرمایه 641 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها میباشد .

 

نوشته شده توسط Mina در 06 شهریور 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

 شرکت رینگ سازی مشهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 معادل 1,028,051 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل و  طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 6,396,691 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 124% رشد داشته است.

 

نوشته شده توسط Mina در 06 شهریور 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

 شرکت رینگ سازی مشهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 معادل 1,471,291 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 112% افزایش داشته است.

و طی عملکرد 4 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 5,368,863 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 148% رشد داشته است

نوشته شده توسط Mina در 06 مرداد 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/31

 شرکت رینگ سازی مشهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/03/31 معادل 1,337,057 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 110% افزایش داشته است.

و طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 3,897,572 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 166% رشد داشته است.
 

نوشته شده توسط Mina در 06 مرداد 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

شرکت رینگ سازی مشهد در اردیبهشت با بیش از 85% رشد نسبت به فروردین داشته مبلغ فروش شرکت نسبت به دوره مشابه گذشته و میانگین سال 99 به ترتیب 88% و 60% افزایش داشته است. 

 مقدار فروش انواع رینگ سواری در اردیبهشت 160 هزار حلقه می باشد که نسبت به ماه گذشته 30% رشد داشته است. شرکت در مدت مشابه سال گذشته 220 هزار حلقه و در سال 99 به طور میانگین 200 هزار حلقه رینگ به فروش رسانده بود. 

 نرخ فروش رینگ شرکت در اردیبهشت رشد قابل توجه 40 درصدی نسبت به فروردین داشت و به حدود 310 هزار تومان به ازای هر حلقه رسید. 
 

نوشته شده توسط Mina در 10 خرداد 1400
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود