ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

خمحرکه| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت صنعتی نیرو محرکه

 

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت صنعتی نیرو محرکه
نماد خمحرکه
سال تاسیس 1364
سال عرضه اولیه اسفند ماه 1372
موضوع فعالیت خودرو و ساخت قطعات
عوامل موثر بر نرخ فروش هیئت مدیره شرکت و دخالت دولت جهت نرخ گذاری دستوری
محصول شرکت انواع گیربکس خودروهای ایرانی
مواد اولیه شرکت مواد مستقیم مصرفی
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت افزایش نرخ دلار منجر به رشد بهای تمام شده محصولات شرکت خواهد شد
مهم ترین هزینه های شرکت مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید
سهامداران عمده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 36 درصد / شرکت اتوموبیل سازی ایران خودرو 31 درصد

سهم خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) به عنوان بزرگترین تولید کننده گیربکس سواری در خاورمیانه در سال ۱۳۶۴ در راستای سیاست گذاری کلان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر ایجاد و توسعه صنایع پیشرفته تاسیس کرد از طریق جذب دانش فنی روز جهت طراحی مونتاژ و تولید انواع موتورسیکلت ۵۰ ۱۲۵ سی سی اقدام نماید. از نظر جغرافیایی کارخانه شرکت صنعتی نیرو محرکه در استان قزوین شهر صنعتی البرز واقع شده است. 

عوامل موثر بر درآمد خمحرکه

در حال حاضر شركت علاوه بر همكاري با 91 شركت پيمانكار داخلي با 91 تامين كننده خارجي نيز طرف قرارداد است . در حال حاضر اين شركت تامين كننده حدود 60 الي 70درصد گيربكس مصرفي بازار خودرو كشور را دارا مي باشد كه عمدتا"مربوط به گيربكس خودروهاي شركت ايران خودرو مي باشد.ايران خودرو ( ساپكو) سايپا ( مگاموتور) تراكتورسازي ايران بازار اصلی شرکت را پوشش میدهد.

محصولات خمحرکه

خانواده گیربکس پژو 405، پژو 206، ﺳﻤﻨﺪ ،ﭘﺮﺷﻴﺎ،دﻧﺎ، راﻧﺎ ، دﻧﺪه ﻫﺎي ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺗﻴﺒﺎ و ﺗﺮاﻛﺘﻮر، ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ آرﻳﺴﺎن

عوامل موثر بر هزینه های خمحرکه

افزایش نرخ مواد اولیه و حامل انرژِی موجب افزایش بهای تمام شده مبگردد.

تاثیر قیمت دلار بر خمحرکه

با توجه به این که در نه ماهه 99 ، 19 درصد از مواد اولیه وارداتی می باشد ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز، تورم و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﻤﺰد و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن،  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت روﺑﺮو ﺑﻮده است. در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﺣﺬف ارز ﻣﺒﺎدﻻﺗﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز، ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺮﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ  آن از ﻃﺮﻳﻖ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

سایر عوامل موثر بر سود و زیان  خمحرکه

نرخ سود تسهیلات مالی :از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در دوره ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺷﺮﻛﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻪ ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ از ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون و  ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ و ﺑﺎن رﻓﺎه ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

تغییر تکنولوژی :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺮوز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﻣﺤﻞ آورده ﻫﺎي ﻧﻘﺪي و ﻳﺎ اﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.

ریسک نقدینگی : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﻮده و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد و اﺟﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.


آخرین اخبار و آپدیت سهم خمحرکه   (خمحرکه| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت صنعتی نیرو محرکه )


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

گزارش فعالیت ماهانه ( خرداد ماه سال 1403 ) نماد خمحرکه

نوشته شده توسط Mina در 10 تیر 1403

صورت مالی تلفیقی 12 ماهه نماد خمحرکه منتهی به 29 اسفند ماه سال 1402

نوشته شده توسط Mina در 10 تیر 1403

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خمحرکه تاریخ 19 خرداد ماه سال 1403

بروز رسانی و بررسی چارت تکنیکال سهم خمحرکه ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط Mina در 19 خرداد 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1403 ) نماد خمحرکه

فروش ماهانه نماد خمحرکه 

شرکت صنعتی نیرومحرکه ( خمحرکه ) در دومین ماه از سال مالی مبلغ 409.8 میلیارد تومان درآمد داشت.

تغییرات درآمد ماهانه سهم خمحرکه :

در مقایسه با ماه گذشته : 61% افزایش

در مقایسه با مدت مشابه : 28% افزایش

محصول اصلی خمحرکه 

پر فروش ترین محصول نماد خمحرکه در اردیبهشت ماه سال 1403 گیربکس پژو پارس بوده که سهم 41 درصدی از درآمد ماهانه را به خود اختصاص داده است، نرخ فروش این محصول 0% افزایش و مقدار فروش آن در مقایسه با ماه گذشته 86% افزایش داشته است.

تحلیل جدید خمحرکه 

مجموع عملکرد 2 ماهه نماد خمحرکه نسبت به مدت مشابه 28% افزایش داشته است و طی این مدت 13% از کل درآمد سال قبل را محقق نموده است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :

خگستر بورس

خمهر سهام

خپویش کدال

ختراک tsetmc

نوشته شده توسط Mina در 12 خرداد 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1403 ) نماد خمحرکه

عملکرد فروردین 1403 خمحرکه در سایت کدال قرار گرفت.

شرکت صنعتی نیرومحرکه با نماد خمحرکه در این ماه به فروش 255 میلیارد تومانی دست یافت، فروش ماهانه خمحرکه در مقایسه با ماه گذشته 47% کاهش و در مقایسه به فروردین سال گذشته 29% افزایش داشته است.

محصول اصلی و پر فروش خمحرکه 

در این ماه خمحرکه توانست 26956 دستگاه تولید کند که نسبت به ماه گذشته افتی 39.7 درصدی را نشان می‌دهد. البته در این ماه تولیدی برای اصلی‌ترین محصول شرکت گیربکس پژوه 405 گزارش نشده است. گیبرکس رانا نیز که محصول عمده دیگر شرکت است 6991 دستگاه تولید شد و توانست درآمدی 60.1 میلیارد تومانی ایجاد کند.

تحلیل جدید خمحرکه

نماد خفنر طی عملکرد 1 ماهه 5% از کل درآمد سال قبل را محقق نموده است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :

تحلیل بنیادی نماد خاهن

تحلیل تکنیکال و حمایت مقاومت سهم خاور

تحلیل جدید نماد خبهمن

اخبار و مجمع سهم ختراک

نوشته شده توسط Mina در 10 اردیبهشت 1403

آخرین اخبار سهم خمحرکه؛ تحلیل گزارش اسفند ماه 1402

تحلیل سهم خمحرکه

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) در اسفند ماه سال 1402 حدود مبلغ 478 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 3% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 26% رشد پیدا کرده است.

محصولات خمحرکه

نماد خمحرکه در اسفند ماه حدود 44800 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 11% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خمحرکه در اسفند ماه می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

 1. گیربکس پژو 405 با سهم 173 میلیارد تومان در رتبه اول
 2. گیربکس رانا با سهم 116 میلیارد تومان در رتبه دوم 
 3.  انواع قطعات و لوازم با سهم 173 میلیارد تومان در رتبه سوم 

عملکرد ماهانه سهم خمحرکه

نوشته شده توسط محسن در 18 فروردین 1403

تحلیل تکنیکال سهم خمحرکه 18 فروردین ماه 1403

سهم خمحرکه را نگه داریم؟

سهم خمحرکه با برخورد به مقاومت مهم ناحیه ۸۷۰۰ ریال واکنش منفی از خود نشان داده و لذا در مسیر اصلاح مهمترین حمایت سهم خمحرکه ناحیه ۶۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است که در صورت ایجاد تقاضا در سهم در این ناحیه، مقاومت‌های مهم نواحی ۸۷۰۰، 17000 و ۲۴۰۰۰ريال مهمترین اهداف سهم خمحرکه در میان مدت در نظر گرفته خواهند شد.

نمودار سهم خمحرکه 

نوشته شده توسط محسن در 18 فروردین 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( بهمن ماه سال 1402 ) نماد خمحرکه

عملکرد ماهانه سهم خمحرکه

شرکت صنعتی نیرو محرکه ( خمحرکه ) در بهمن ماه 1402 فروش 493.3 میلیارد تومانی را به دست آورده که کاهش 6 درصدی در مقایسه با ماه گذشته و همچنین رشد 18 درصدی نسبت به متوسط ماهانه داشته است، 

درآمد ماهانه خمحرکه نسبت به بهمن ماه سال گذشته 20% افزایش را تجربه نموده است.

عامل موثر بر درآمد و فروش نماد خمحرکه در بهمن ماه سال 1402

بخش اصلی درامد سهم خمحرکه گیربکس پژو 405 بوده که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 13 درصدی مقدار و افزایش 1 درصدی نرخ را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی خمحرکه 

نماد خمحرکه طی 11 ماه به فروش 4674.6 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 52 درصدی داشته و طی این مدت 35% بیشتر از کل درآمد سال گذشته درامد زایی داشته است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :

بهبود عملکرد نماد خموتور در گزارشات کدالی

اخبار جدید سهم پر نوسان خساپا

بررسی موقعیت تکنیکالی خزر

نوشته شده توسط Mina در 12 اسفند 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( دی ماه سال 1402 ) نماد خمحرکه

عملکرد ماهانه ( دی ماه سال 1402 ) سهم خمحرکه

شرکت صنعتی نیرو محرکه از طریق فروش داخلی درآمد 525.6 میلیارد تومان شناسایی نمود، درآمد ماهانه نماد خمحرکه نسبت به ماه گذشته 7% افت، نسبت به متوسط ماهانه 29% رشد و نسبت به مدت مشابه 34% رشد را تجربه نموده است.

محصول پر فروش نماد خمحرکه در دی ماه سال 1402

محصول اصلی خمحرکه در دی ماه گیربکس پژو 405 گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با کاهش 14 درصدی مقدار فروش و همچنین رشد 0 درصدی نرخ فروش همراه بوده است.

تحلیل بنیادی خمحرکه 

مجموع عملکرد 10 ماهه سهم خمحرکه نسبت به مدت مشابه افزایش 57 درصدی داشته و طی این مدت 21% بیشتر از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.

 

برای مشاهده تحلیل جدید خلنت این لینک را کلیک کنید.

نوشته شده توسط Mina در 09 بهمن 1402

صورت مالی 9 ماهه نماد خمحرکه منتهی به 30 آذر ماه سال 1402

تحلیل بنیادی گزارش کدال نماد خمحرکه :

نماد خمحرکه صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.

بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:

درآمد عملیاتی سهم خمحرکه : 56%  رشد

سود ناخالص خمحرکه : 29% رشد

سود عملیاتی نماد خمحرکه : 91% رشد

حاشیه سود ناخالص سهم خمحرکه 17% افت داشته است.

سود هر سهم خمحرکه :

سود هر سهم نماد خمحرکه 21 ریال گزارش شده است.

این در حالی است که EPS خمحرکه طی مدت مشابه 28 ریال بوده است و کاهش 25 درصدی را تجربه نموده است.

پیش بینی درآمد خمحرکه تا پایان سال 1402 :

خمحرکه از طریق فروش داخلی میتواند 6276 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 5992 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.

 

برای مطالعه تحلیل بنیادی نماد خمحور این لینک را کلیلک کنید.

نوشته شده توسط Mina در 30 دی 1402

سود سهام خمحرکه؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1402

سود سهام خمحرکه

فروش شرکت: 2550 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  65% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 270 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  52% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 110 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  219% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 71 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  157% افزایش   یافته است.
EPS نماد خمحرکه: 124 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  158% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد خمحرکه

 • با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان انجمن خبرگان به استحضار می رساند افزایش 219 درصدی سود عملیاتی عمدتا بابت دریافت افزایش نرخ فروش محصولات در پایان سال ۱۴۰۱ و همچنین در دوره شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ از شرکت محترم ساپکو و مگا موتور می باشد.

 پیش بینی سود سهم خمحرکه

 • نماد خمحرکه (شرکت صنعتي نيرو محرکه) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 386200 دستگاه معادل 3700 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

 • همچنین سهم خمحرکه با ثبت فروش 2550 میلیارد تومانی در پایان 6 ماهه ابتدایی سال مالی خود توانست حدود بیش از 45 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

نوشته شده توسط محسن در 19 دی 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( آذر ماه سال 1402 ) نماد خمحرکه

عملکرد ماهانه آذر ماه سال 1402 نماد خمحرکه

فروش آذر ماه سال 1402 سهم خمحرکه 562.2 میلیارد تومان گزارش شده است، تغییرات درآمدی خمحرکه به شرح زیر میباشد:

در مقایسه با ماه گذشته 6% رشد داشته است.

در مقایسه با متوسط ماهانه 45% رشد داشته است.

در مقایسه با مدت مشابه 57% رشد داشته است.

محصول اصلی شرکت صنعتی نیرومحرکه ( خمحرکه )

محصول پر فروش نماد خمحرکه در آذر ماه سال 1402 گیربکس پژو 405 بوده است که در مقایسه با ماه گذشته نرخ آن بدون تغییر بوده است و افت 1 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی سهم خمحرکه

مجموع درآمد خمحرکه طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 61% افزایش داشته است و طی این مدت 6% بیشتر از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.

ضمناً از جمله مطلوب‌ترین گزارشاتی که در آذر ماه برای صنعت خودرو و ساخت قطعات منتشر شده برای نماد خزامیا بوده که می‌توانید از طریق این لینک مشروح آخرین گزارش نماد را مطالعه بفرمایید.

 

نمودار درآمد ماهانه خمحرکه

نوشته شده توسط Mina در 06 دی 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( آبان ماه سال 1402 ) نماد خمحرکه

گزارش فعالیت نماد خمحرکه آبان ماه سال 1402

درآمد آبان ماه سال 1402 سهم خمحرکه 528.4 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 31% رشد داشته است.

فروش ماهانه خمحرکه در مقایسه با متوسط ماهانه 44% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 51% رشد را نشان میدهد.

مجموع عملکرد 8 ماهه خمحرکه

نماد خمحرکه طی عملکرد 8 ماهه افزایش 62 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 90% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

محصول اصلی نماد خمحرکه در آبان ماه سال 1402

سهم خمحرکه در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعالیت داشته و محصول اصلی خمحرکه در آبان ماه سال 1402 گیربکس پژو 405 بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته رشد 4 درصدی داشته است، نرخ فروش آن نیز 2% رشد را تجربه نموده است.

مقدار تولیدات این شرکت با 36% رشد همراه بوده است.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم خبهمن بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت خودرو و ساخت قطعات این لینک را مطالعه کنید . 

 

نوشته شده توسط Mina در 08 آذر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خمحرکه تاریخ 28 آبان ماه سال 1402

در بررسی نمودار تکنیکال نماد خمحرکه قیمت سهم در حال حاضر سطح مقاومتی 8500 ریال را دارا میباشد، در صورت ادامه دار شدن روند صعودی و عبور قیمت خمحرکه از این سطح مقاومتی، مقاومت بعدی سهم خمحرکه سطح 15000 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، اولین حمایت خمحرکه 5500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 28 آبان 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مهر ماه سال 1402 ) نماد خمحرکه

بررسی تحلیل بنیادی خمحرکه درآمد 395.5 میلیارد تومان را در گزارش عملکرد ماهانه نشان میدهد، فروش نماد خمحرکه در مهر ماه سال 1402 تغییرات زیر را تجربه نموده است:

نسبت به مدت مشابه: 24% افزایش

نسبت به ماه گذشته: 9% کاهش

نسبت به متوسط ماهانه: 10% افزایش

محصول اصلی و پر فروش شرکت صنعتی نیرومحرکه ( سهم خمحرکه )، گیربکس پژو 405 میباشد که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 4 درصدی مقدار و افزایش 7 درصدی نرخ فروش را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی صورت سود و زیان سهم خمحرکه نشان میدهد که طی عملکرد 7 ماهه نسبت به مدت مشابه 63% رشد داشته است و طی این مدت حدود 74% از کل درآمد سال قبلی خود را پوشش داده است.

نوشته شده توسط Mina در 17 آبان 1402

آخرین اخبار سهم خمحرکه؛ تحلیل گزارش شهریور ماه 1402

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) در شهریور ماه سال 1402 حدود مبلغ 365 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 15% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 47% رشد پیدا کرده است.

نماد خمحرکه در شهریور ماه حدود 38600 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 4% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خمحرکه در شهریور ماه می توان به گیربکس پژو 405 با سهم 131 میلیارد تومان در رتبه اول و گیربکس رانا با سهم 83 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

ضمنا پس از پیگیری های صورت گرفته ،شرکت صنعتی نیرومحرکه موفق به اخذ تعدیل در نرخ های فروش گیربکس 5 دنده از شرکت محترم ساپکو شده است که مبلغ 1،961،624 میلیون ریال در میزان فروش و سود شرکت تاثیر داشته است .

نوشته شده توسط محسن در 22 مهر 1402

تحلیل بنیادی سهم خمحرکه؛ بررسی صورت های مالی 3 ماهه منتهی به خرداد ماه 1402

فروش شرکت: 1048 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  89% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 79 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  71% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 15 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  121% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 12 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  128% افزایش   یافته است.
EPS نماد خمحرکه: 21 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  133% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد خمحرکه:

 • احتراماً، مبنی بر افشای دلایل تغییر سود(زیان) عملیاتی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل به استحضار میرساند ، افزایش سود عملیاتی دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ عمدتاً به دلیل اخذ افزایش نرخ محصولات در پایان سال ۱۴۰۱ از شرکت ساپکو و مگاموتور می باشد که این افزایش نرخ در گزارش سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ اعمال نگردیده است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 508/000 دستگاه معادل 4645 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

 • همچنین سهم خمحرکه با ثبت فروش 1048 میلیارد تومانی در پایان 3 ماهه ابتدایی سال مالی خود توانست حدود بیش از 18 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

نوشته شده توسط محسن در 22 مهر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خمحرکه تاریخ 19 شهریور ماه سال 1402

در بررسی نمودار تکنیکال خمحرکه، قیمت سهم محدوده 6500 ریال را دارا میباشد، مقاومت پیش روی سهم خمحرکه 13000 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت ادامه دار شدن اصلاح و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی سهم خمحرکه 5500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 19 شهریور 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مرداد ماه سال 1402 ) نماد خمحرکه

نماد خمحرکه طی عملکرد ماهانه به فروش 318 میلیارد تومان دست یافته است، افت فروش در شرکت صنعتی نیرو محرکه ادامه داشته و رقم درآمد ماهانه سهم خمحرکه نسبت به ماه گذشته افت 13 درصدی و نسبت به متوسط ماهانه افت 9 درصدی را نشان میدهد، درآمد ماهانه سهم خمحرکه نسبت به مدت مشابه 45% افزایش داشته است.

محصول پر فروش خمحرکه گیربکس پژو 405 بوده که نرخ فروش این محصول در مقایسه با ماه قبل افزایش 9 درصدی داشته و مقدار فروش آن با افت 19 درصدی مواجه بوده است.

مجموع عملکرد نماد خمحرکه از ابتدای سال مالی 73% بهبود نسبت به 5 ماهه سال گذشته داشته و طی این مدت 50% از کل درآمد سال قبل کاور شده است.

نوشته شده توسط Mina در 11 شهریور 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( تیر ماه سال 1402 ) نماد خمحرکه

فروش ماهانه نماد خمحرکه در تیر ماه سال 1402 با کاهش 30 درصدی نسبت به ماه گذشته به 366 میلیارد تومان رسیده است، عملکرد ماهانه سهم خمحرکه نسبت به متوسط ماهانه 6% و نسبت به مدت مشابه 58% رشد داشته است، محصول اصلی صنعتی نیرو محرکه گیربکس پژو 405 میباشد که با افت 11 درصدی مقدار فروش و میزان تولید مواجه بوده است، نرخ فروش این محصول افزایش 2 درصدی را تجربه نموده است، مجموع عملکرد خمحرکه از ابتدای سال مالی رشد 81 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و طی این مدت 41% از کل درآمد سال قبل تحقق یافته است.

نوشته شده توسط Mina در 12 مرداد 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خمحرکه تاریخ 22 تیر ماه سال 1402

در بررسی نمودار تکنیکال، قیمت نماد خمحرکه در فاز اصلاحی قرار دارد و در حال حاضر به سطح حمایتی 8600 ریال رسیده، در صورت شدت گرفتن فشار عرضه و از دست رفتن این سطح حمایتی که محتمل هم میباشد، سطح حمایتی بعدی 7000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت تثبیت قیمت و تشکیل کندل های پر قدرت برگشتی در محدوده های حمایتی، حرکت سهم خمحرکه تا محدوده های 11500 ریال و بعد از آن 15000 ریال محتمل میباشد، در حال حاضر چارت خمحرکه هیچگونه سیگنال ورود و خروجی صادر نکرده است.

نوشته شده توسط Mina در 22 تیر 1402

آخرین اخبار سهم خمحرکه؛ تحلیل گزارش خرداد ماه 1402

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) در خرداد ماه سال 1402 حدود مبلغ 520 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 62% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 96% رشد پیدا کرده است.

نماد خمحرکه در خرداد ماه حدود 58100 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 28% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خمحرکه در خرداد ماه می توان به قطعات و لوازم با سهم 175 میلیارد تومان در رتبه اول و گیربکس پژو 405 با سهم 172 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

ضمناً در تاریخ چهارشنبه مورخ ۱۷ خرداد سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خمحرکه با حضور بیش از ۶۶ % سهامداران تشکیل و در آن مبلغ ۱۱ ریال معادل ۱۰ % ای پی اس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.

نوشته شده توسط محسن در 11 تیر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1402 ) نماد خمحرکه

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی نیرو محرکه ( نماد خمحرکه ) خبر از ثبت درآمد 320.6 میلیارد تومان در عملکرد ماهانه اردیبهشت ماه سال 1402 دارد، این رقم نسبت به ماه گذشته 62% و نسبت به مدت مشابه 84% رشد داشته است، محصول اصلی سهم خمحرکه مربوط به گیربکس پژو 405 میباشد که با وجود افت 3 درصدی نرخ فروش نسبت به ماه قبل با افزایش 50 درصدی در مقدار فروش همراه بوده است، مجموع عملکرد دو ماهه خمحرکه نسبت به مدت مشابه 84% رشد داشته و 15% از کل درامد سال قبل پوشش داده شده است.

نوشته شده توسط Mina در 17 خرداد 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خمحرکه تاریخ 1 خرداد ماه سال 1402

نماد خمحرکه در فاز اصلاحی میباشد و خود را به محدوده حمایتی 8600 ریال نزدیک کرده است، در صورت ادامه دار بودن اصلاح و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 7000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت تثبیت قیمت 13000 و بعد از آن 25000 ریال مقاومت های سهم خمحرکه محسوب میشوند.

نوشته شده توسط Mina در 01 خرداد 1402

صورت مالی 12 ماهه تلفیقی نماد خمحرکه منتهی به اسفند ماه سال 1401

شرکت صنعتی نیرو محرکه در گزارش سالانه موفق به ساخت EPS معادل 199 ریال گردیده که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 23 درصدی را نشان میدهد، همچنین درآمد های عملیاتی سهم خمحرکه 62% و بهای تمام شده با افزایش 60 درصدی همراه بوده است، سود ناخالص نماد خمحرکه و سود عملیاتی به ترتیب رشد 85% و 28% را تجربه نموده اند.

نوشته شده توسط Mina در 31 اردیبهشت 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1402 ) نماد خمحرکه

هرچند نماد خمحرکه نسبت به ماه گذشته افت 48 درصدی درآمد را داشته اما با توجه به تعطیلات نیمه اول ماه و افزایش 84 درصدی نسبت به مدت مشابه گزارش مطلوبی به نظر میرسد، محصول پر فروش شرکت صنعتی نیرومحرکه گیربکس پژو 405 میباشد که با کاهش 39 درصدی مقدار فروش مواجه بوده است، نرخ فروش این محصول نسبت به ماه گذشته بدون تغییر گزارش شده.

نوشته شده توسط Mina در 13 اردیبهشت 1402

تحلیل گزارش فعالیت اسفند ماه 1401 سهم خمحرکه

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) در اسفند ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 378 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 8% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 154% رشد پیدا کرده است.

نماد خمحرکه در اسفند ماه حدود 49000 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 17% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خمحرکه در اسفند ماه می توان به گیربکس پژو 405 با سهم 147 میلیارد تومان در رتبه اول و گیربکس رانا با سهم 82 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

نوشته شده توسط محسن در 15 فروردین 1402

تحلیل تکنیکال سهم خمحرکه 15 فروردین 1402

قیمت سهم خمحرکه بر روی مقاومت مهم ناحیه ۸۵۰تومان قرار گرفته است که در صورت عبور از این مقاومت می تواند رشد خود را تا ناحیه مقاومتی 1100  تومان نیز ادامه دهد اما در صورت تمایل قیمت به اصلاح، اولین حمایت سهم خمحرکه ناحیه خط روند صعودی یعنی ۶۲۰ تومان تعیین شده است.

نوشته شده توسط محسن در 15 فروردین 1402

گزارش فعالیت ماهانه (بهمن ماه) سال 1401 نماد خمحرکه

روند صعودی درآمد در گزارشات ماهانه شرکت صنعتی نیرو محرکه با نماد خمحرکه ادامه داشته و موفق به کسب درآمد 412.2 میلیارد تومانی گردیده است به طوری که این رقم در مقایسه با ماه گذشته رشد 5 درصدی، نسبت به متوسط ماهانه رشد 55 درصدی و نسبت به مدت مشابه رشد 124 درصدی داشته است، پر فروش ترین محصول سهم خمحرکه گیربکس پژو 405 با سهم 40 درصدی از فروش ماهانه گزارش شده که مقدار تولید 2% افزایش و مقدار فروش آن نسبت به ماه گذشته افزایش 12 درصدی را تجربه نموده و نرخ فروش بدون تغییر محسوسی گزارش شده است، مجموع درآمد سهم خمحرکه طی عملکرد تجمیعی 11 ماهه رشد 80 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 08 اسفند 1401

گزارش فعالیت ماهانه (دی ماه 1401) سهم خمحرکه

شرکت صنعتی نیرو محرکه با نماد خمحرکه در دهمین ماه از سال مالی  391.5 میلیارد تومانی رسید . درآمد نماد خمحرکه در مقایسه با ماه قبل 9 درصد و نسبت به میانگین ماهانه 55 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 90 درصد رشد را تجربه نموده است.

گيربکس پژو ۴۰۵ پر فروش ترین محصول نماد خمحرکه با سهم 38 درصدی از فروش ماهانه ، معرفی شده است . نرخ فروش این محصول رشد 3 درصدی و مقدار فروشش افت 8 درصدی نسبت به ماه قبل را داشته است . 

همچنین سهم محرکه طی عملکرد تجمیعی 10 ماهه رشد 76 درصدی درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است 

 

نوشته شده توسط Mina در 01 اسفند 1401

آپدیت تحلیل تکینکال نماد خمحرکه 25 بهمن ماه 1401

نماد خمحرکه در حال حاضر مقاومت 5500 ریال را دارا میباشد، در صورت ادامه دار شدن فشار فروش در این سطح مقاومتی، اصلاح سهم تا 4500 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت عبور سهم خمحرکه از این مقاومت، حرکت سهم تا 6500 ریال دور از ذهن نخواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 25 بهمن 1401

صورت مالی میان دوره ای نه ماهه 1401 سهم خمحرکه

 شرکت صنعتی نیرو محرکه (خمحرکه)  با 2500  میلیارد تومان فروش در نهایت 28 ریال سود به ازای هر سهم در 9 ماهه محقق کرده است  که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2700% رشد کرده است.همچنین سود عملیاتی خمحرکه 407 درصد افزایش، هزینه های مالی 77 درصد افزایش، هزینه های اداری و عمومی 46 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه تجربه نموده اند. هرچند سهم خمحرکه در فروش عملکرد عالی را ثبت نموده اما در سود سازی همچنان ضعیف است . 

افزایش سود عملیاتی نماد خمحرکه عمدتا ناشی از افزایش نرخ محصولات خانواده گیربکس گزارش شده است . 

نوشته شده توسط Mina در 08 بهمن 1401

آخرین وضعیت سهم خمحرکه در آذر ماه 1401

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 358 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 3% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 74% رشد پیدا کرده است.

نماد خمحرکه در آذر ماه حدود 65400 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 2% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خمحرکه در آذر ماه می توان به گیربکس پژو 405 با سهم 128 میلیارد تومان در رتبه اول و گیربکس رانا با سهم 83 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نوشته شده توسط محسن در 21 دی 1401

تحلیل بنیادی خمحرکه؛ بررسی گزارش آبان ماه

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 349 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 8% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 64% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خمحرکه در آبان ماه حدود 64 هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 7% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خمحرکه در آبان ماه می توان به گیربکس پژو 405 با سهم 120 میلیارد تومان در رتبه اول و گیربکس رانا با سهم 77 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نوشته شده توسط محسن در 24 آذر 1401

تحلیل تکنیکال خمحرکه 24 آذر 1401

قیمت سهام خمحرکه پس از خروج از فشردگی ایجاد شده اکنون مقاومت مهم ناحیه 550 تومان را پیش روی دارد که میتواند با عبور از آن رشد خود را تا ناحیه مقاومت 850 تومان نیز ادامه دهد. همچنین درصورت برگشت مجدد حمایت بعدی سهم خمحرکه ناحیه 300 تومان میباشد.

نوشته شده توسط محسن در 24 آذر 1401

تحلیل بنیادی نماد خمحرکه؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1401

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) بر اساس گزارش صورت مالی 6 ماهه خمحرکه موفق شده  ازای هر سهم 24 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (200%) افزایش داشته است همچنین سود ناخالص 90% رشد ، سود عملیاتی99% افت و هزینه های مالی62% افت داشته است.درآمدهای عملیاتی نیز  60% رشد داشته است، این افزایش عمدتا ناشی ازدریافت افزایش نرخ محصولات خانواده گیربکس در پایان سال 1400 و شش ماهه اول سال 1401بوده است. سایر تغییرات مهم دوره به شرح جدول زیر میباشد :

نوشته شده توسط Mina در 28 آبان 1401

عملکرد مهر ماه 1401 نماد خمحرکه

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) در انتهای مهر ماه معادل 3,202,174 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 109% افزایش داشته است.درآمد شرکت نسبت به ماه قبل و نسبت به میانگین ماهانه به ترتیب 29 و 54 درصد افزایش داشته است . 

مقدار فروش نماد خمحرکه نسبت به ماه قبل رشد 14.15 درصدی را ثبت کرده‌است و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته نیز 28.25 درصد رشد داشته‌است.

نوشته شده توسط Mina در 15 آبان 1401

گزارش فعالیت شهریور ماه 1401 نماد خمحرکه

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1401، مبلغ 248.2 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 12.94% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 29.45% افزایش داشته است.
نماد خمحرکه نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 21.44% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 21 مهر 1401

عملکرد مرداد ماه 1401 نماد خمحرکه

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 220 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 5% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 139% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خمحرکه در مرداد ماه حدود 41 هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 13% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خمحرکه در مرداد ماه می توان به گیربکس پژو 405 با سهم 50 میلیارد تومان در رتبه اول و گیربکس رانا با سهم 48 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نرخ فروش محصول اصلی خمحرکه یعنی گیربکس پژو ۴۰۵ در مرداد ماه 4/700/000 تومان به ازای هر دستگاه بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته تغییری پیدا نکرده است.

نوشته شده توسط محسن در 19 شهریور 1401

تحلیل تکنیکال خمحرکه 19 شهریور 1401

قیمت سهم خمحرکه پس از برخورد به ناحیه حمایتی ۳۱۰ تومان و بروز واکنش مثبت نسبت به این ناحیه حمایتی رشد کرده و اکنون ناحیه مقاومتی ۵۴۰ تومان را پیش روی خود دارد که در صورت اصلاح قیمت سهم خمحرکه میتواند مجدد تا حمایت ناحیه 310 تومان اصلاح کند اما در صورت رشد و شکست ناحیه مقاومتی ۵۴۰ تومان قیمت می تواند رشد خود را تا ناحیه ۸۶۰ تومان نیز ادامه دهد.

نوشته شده توسط محسن در 19 شهریور 1401

تحلیل بنیادی نماد خمحرکه؛ بررسی صورت مالی 3 ماهه منتهی به خرداد ماه 1401

فروش شرکت: 555 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  46% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 46 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  7% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 7 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  221% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 5 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  384% افزایش   یافته است.
EPS سهم خمحرکه: 9 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  350% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود خمحرکه :

 • احتراما دلایل تغییر سودازیان عملیاتی نماد خمحرکه نسبت به دوره مشابه سال قبل به استحضار می رساند ، افزایش سود عملیاتی دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ عمدتا به دلیل اخذ افزایش نرخ محصولات در پایان سال ۱۴۰۰ از شرکت ساپکو و مگاموتور می باشد که این افزایش نرخ در گزارش سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ اعمال نگردیده است.

 پیش بینی های خمحرکه در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود بیش از 493 هزار دستگاه معادل 2743 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است

 • لازم به ذکر است که نماد خمحرکه در انتهای سه ماهه ابتدایی سال با ثبت فروش ۵۵۵ میلیارد تومانی توانست حدود ۱۷ % از پیش بینی فروش سالانه خود را محقق سازند.

نوشته شده توسط محسن در 19 مرداد 1401

سود سهام نماد خمحرکه چه زمانی پرداخت میشود؟

به اطلاع سهامداران نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) میرساند سود سهام سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ برای کلیه سهامداران که در زمان مجمع عمومی ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ سهامدار شرکت خمحرکه بودند به شرح ذیل اعلام می گردد:

 1. سهامداران حقیقی:  پرداخت در آذرماه سال ۱۴۰۱ از طریق سامانه سجام
 2. سهامداران حقوقی: در دی ماه سال ۱۴۰۱ در مهلت قانونی با مکاتبه سهامداران مذکور اعم از صندوق های سرمایه گذاری سبدگردان ها و سایر اشخاص حقوقی و معرفی شماره حساب پرداخت می گردد

ضمناً سهامداران محترم ای که تاکنون ثبت نام خود را در سامانه سجام نهایی ننموده‌اند درخواست می شود به منظور دریافت سود سهام در اسرع وقت ساده ثبت نام و تکمیل مشخصات در سامانه مذکور اقدام نمایند.

نوشته شده توسط محسن در 19 مرداد 1401

بررسی عملکرد تیر ماه 1401 خمحرکه

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 232 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 12% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 95% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خمحرکه در تیر ماه حدود 47 هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 19% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خمحرکه در تیر ماه می توان به گیربکس پژو 405 با سهم 79 میلیارد تومان در رتبه اول و گیربکس رانا با سهم ۵۱ میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نرخ فروش محصول اصلی شرکت یعنی گیربکس پژو ۴۰۵ در تیرماه 4/700/000 تومان به ازای هر دستگاه بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته تغییری پیدا نکرده است.

نوشته شده توسط محسن در 19 مرداد 1401

تحلیل بنیادی نماد خمحرکه؛ بررسی صورت مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 1400

فروش شرکت: 2662 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  50% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 243 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  10% کــــاهش   یافته است.
سود عملیاتی: 112 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  32% کــــاهش   یافته است.
سود خالــص: 93 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  33% کــــاهش   یافته است.
EPS سهم خمحرکه: 162 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  33% کــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات سود خمحرکه:

 • به استحضار می رساند افزایش سود عملیاتی عمدتا بابت کاهش ۱۴ درصدی حجم فروش محصولات در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته بوده است که منجر به کاهش سود عملیاتی شرکت شده است

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) برای سال مالی آتی خود فروش حدود بیش از 589 هزار دستگاه معادل 3298 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 28% افزایش در مبلغ و حدود 11% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

نوشته شده توسط محسن در 19 مرداد 1401

آپدیت تکنیکال خمحرکه مرداد ماه

خمحرکه در حال حاضر حمایت 3100 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت حرکت سهم تا 4000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 2600 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

نوشته شده توسط Mina در 03 مرداد 1401

گزارش فعالیت خرداد اه خمحرکه

شرکت صنعتی نیرو محرکه در خرداد ماه درآمد فروش 265 میلیارد تومانی را ثبت کرده که  درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 52% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 88% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 97% افزایش درآمد داشته است.

در 3 ماهه سال مالی 5549 میلیارد ریال بود. مدت مشابه سال قبل 3149 میلیارد ریال بود و رشد 43درصدی را تجربه نموده است .

 مقدار فروش شرکت در دسته محصولات گیربکس (405، رانا و R2) در مقایسه با اردیبشهت و میانگین ماه‌های قبل به ترتیب 76٪ و 123٪ رشد داشته است. همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز 11٪ رشد یافته است.

باید در نظر داشت اخبار مبنی بر  رفع تحریم‌ها تاثیر مثبتی در روند سودآوری شرکت خواهد داشت. 

نوشته شده توسط Mina در 20 تیر 1401

گزارش اردیبهشت شرکت صنعتی نیرو محرکه

در آمد خمحرکه نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 62% افزایش داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 23 خرداد 1401

گزارش فروردین شرکت صنعتی نیرو محرکه

 

صنعتی نیرو محرکه در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1401، مبلغ 73.8 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1.94% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 19 اردیبهشت 1401

تحلیل تکنیکال خمحرکه 7 فروردین 1401

قیمت پس از شکست خط روند نزولی خود و پولبک به آن توانسته رشدی را تا محدوده مقاومتی ۳۲۰ تومان داشته باشد اکنون نیز درگیر این محدوده مقاومتی می باشد در صورتی که بتواند این محدوده مقاومتی مهم را رد کند محدوده ۳۸۰ تومان و سپس در صورت شکست محدوده ۵۲۰ تومان را بر سر راه خود خواهد دید اما در صورت بروز واکنش منفی به این محدوده مقاومتی مهم می تواند مجددا محدوده حمایتی ۲۶۰ تومان را تست کند.

نوشته شده توسط محسن در 08 فروردین 1401

ادامه دار بودن افت درآمد ماهانه شرکت در اسفند ماه

شرکت صنعتی نیرو محرکه با نماد خمحرکه در اسفندماه ۱۴۰۰ و در آخرین ماه سال مالی خود حدود مبلغ ۱۴۹ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۹ % کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶ % رشد پیدا کرده است.

این شرکت در اسفندماه مجموعا بیش از ۳۵ هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده بود که از پرفروش ترین آن می توان به گیربکس پژو ۴۰۵ با سهم ۳۹ میلیارد تومان از فروش و قطعات و سایر باسهم ۳۸ میلیارد تومان از فروش اشاره کرد.

در بررسی حجم فروش محصولات مشاهده می‌شود که نسبت به ماه گذشته ۲۰ % افت حجم فروش کلی محصولات را مشاهده کردیم.

نوشته شده توسط محسن در 07 فروردین 1401

اطلاعات مهم در صورت مالی 9 ماهه خمحرکه که باید بدانید

فروش شرکت: 1495 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  52% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 101 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  586% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 4 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتـه  26 میلیارد تومان زیان عملیاتی شناسایی شده بود   یافته است.
سود خالــص: 300 میلیون تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  98% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

 • کاهش سود خالص دوره ۹ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از کاهش فروش سرمایه گذاری ها به مبلغ ۴۳ میلیارد تومان بوده که مربوط به فروش سهام شرکت اشتاد ایران بوده است

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

 1. پرداخت ۱۰ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
 2. دریافت ۹۳ میلیارد تومان تسهیلات
 3. پرداخت ۴۶ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن
 4. در نتیجه افزایش یک درصدی موجودی نقد شرکت از سه میلیارد و سیصد به سه میلیارد و چهارصد

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • شرکت در انتهای آذر ماه حدود 51 درصد از پیش بینی فروش ۶ ماهه دوم خود را تحقق بخشیده فلذا در خصوص پیش بینی فروش سه ماهه باقیمانده سال1400 مبلغ  654 میلیارد تومان را به عنوان پیش بینی فروش سه ماه باقیمانده سال اعلام کرده که در مقایسه با فروش محقق شده سه ماهه سوم با 14 درصد رشد در نظر گرفته شده است

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:

 • نرخ فروش محصولات براساس آخرین قیمتهای مصوب در پایان سال ۹۹ درنظر گرفته شده است . همچنین مذاکرات برای افزایش قیمت محصولات برای سال ۱۴۰۰ با مشتریان اصلی(شرکت ساپکوو مگاموتور) در حال انجام است که پس از تحقق ، آثار سود و زیانی آن از طریق سامانه کدال افشا خواهد گردید.

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

 • بهای تمام شده بر اساس نرخ های خرید ۹ ماهه اول سال در نظر گرفته شده است

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

 • نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ های خرید ۹ ماهه اول سال در نظر گرفته شده است

 

نوشته شده توسط محسن در 05 اسفند 1400

افت نامحسوس درآمد بهمن ماه خمحرکه

شرکت صنعتی نیرو محرکه در بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ ۱۸۴ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۱ % افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۶ % رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در بهمن ماه مجموعه بیش از ۴۴ هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رساند.

از پرفروش ترین محصولات این شرکت در بهمن ماه می توان به گیربکس پژو ۴۰۵ و گیربکس رانا در رتبه دوم اشاره کرد.

روند نزولی فروش گیربکس پژو ۴۰۵ از شهریورماه آغازشده و طی این ۵ ماه از فروش ۲۱۵۰۰ دستگاه به ۱۴۰۰۰ تقلیل یافته است. مبلغ فروش حاصل از این محصول در دی ماه ۵۹ میلیارد تومان بوده نسبت به دی ماه ۱۵ % کاهش پیدا کرده است.

روند خنثی فروش گیربکس رانا نیز حدود ۶ ماه پابرجاست به این صورت که هر ماه حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار دستگاه از گیربکس رانا را به فروش می رساند.

نتیجتا علت کاهش درآمد بهمن ماه شرکت نسبت به دی ماه کاهش حجم فروش محصولات شرکت بوده است.

نوشته شده توسط محسن در 05 اسفند 1400

گزارش عملکرد دی ماه خمحرکه

درآمد شرکت نسبت به میانگین ماه های قبل 42% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 75% افزایش درآمد داشته است.

مقدار تولید محصولات شرکت در دی ماه با 6 درصد کاهش به 47714 دستگاه گیربکس و مقدار فروش این محصولات با 3 درصد کاهش نسبت به آذر به 49777 دستگاه رسیده است.

نرخ فروش محصولات شرکت تغییر محسوسی در دی ماه نسبت به آذر نداشته به طوری که نرخ فروش گیربکس 405 و رانا به ترتیب برابر با 4 میلیون 150 و 4 میلیون 65 هزار تومان بوده است

نوشته شده توسط Mina در 17 بهمن 1400

آپدیت تکنیکال دی ماه خمحرکه

قیمت با کاهش مومنتوم فروش در محدوده حمایت استاتیک قرار گرفته در صورت شکستن این سطح حد ضرر فعال و در صورت تثبیت مقاومت مستحکم 3000 ریال را سر راه خود دارد

نوشته شده توسط Mina در 15 بهمن 1400

گزارش ماهانه آذر شرکت صنعتی نیرو محرکه

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 3% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 51% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 40% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 20 دی 1400

گزارش فعالیت آبان خمحرکه

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 40% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 69% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 128% افزایش درآمد داشته است.
 

نوشته شده توسط Mina در 02 دی 1400

موقعیت کم ریسک وسیگنال ورود پله ای

قیمت در حال حاضر در موقعیت کم ریسک حمایت استاتیک واقع شده وواگرایی مثبتی ایجاد نموده است در ص.رت تثبیت مقاومت های 4000 و 5500 بر سر راه سهم قرار گرفته و در صورت از بین رفتن این حمایت حد ضرر فعال خواهد شد .

نوشته شده توسط Mina در 10 آبان 1400

گزارش فعالیت مهر ماه

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 25% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 25% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 48% افزایش درآمد داشته است.

مقدار فروش گیربکس و ست چرخدنده های شرکت در مهر نسبت به شهریور به ترتیب 22 و 36 درصد کاهش یافت. نرخ فروش گیربکس پژو 405 همانند ماه شهریور برابر با 4.1 میلیون تومان به ازای هر دستگاه گزارش شده است. 

همچنین باید در نظر داشت توليدي قطعات گيربکس ميانرو از زیر مجموعه های خمحرکه در 6 ماهه  سال قبل زیان ده بود در 6ماهه امسال به سود 29 میلیارد ریالی رسیده است

نوشته شده توسط Mina در 10 آبان 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/06/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 120.75% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 94% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 57% افزایش درآمد داشته است.

همچنین طی عملکرد 6 ماهه  نسبت به مدت مشابه سال قبل 45% رشد داشته است

نوشته شده توسط Mina در 17 مهر 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

 شرکت صنعتی نیرو محرکه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 معادل 925,986 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 11% افزایش داشته است.

همچنین طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 6,101,608 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26% رشد داشته است

نوشته شده توسط Mina در 06 شهریور 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

شرکت در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه، مبلغ 430 میلیون تومان را به عنوان برگشت از فروش ثبت کرده است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 12% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 132% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 5% کاهش درآمد داشته است.
 

نوشته شده توسط Mina در 06 مرداد 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 25% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 49% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 26% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 06 مرداد 1400

اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی دوره 12 ماهه منتهی به1399/12/30

شرکت در گزارش یکساله منتهی به اسفند 99 سود به ازای هر سهم محقق ننموده  و نسبت به مدت مشابه:

سود خالص: 272% رشد داشته است.
سود ناخالص:  57% رشد داشته است.
سود عملیاتی: 294% رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی:108% رشد داشته است.
هزینه های مالی:  15% افت داشته است.
 

نوشته شده توسط Mina در 10 خرداد 1400
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود