خمحرکه (خمحرکه| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت صنعتی نیرو محرکه )

 

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت صنعتی نیرو محرکه
نماد خمحرکه
سال تاسیس 1364
سال عرضه اولیه اسفند ماه 1372
موضوع فعالیت خودرو و ساخت قطعات
عوامل موثر بر نرخ فروش هیئت مدیره شرکت و دخالت دولت جهت نرخ گذاری دستوری
محصول شرکت انواع گیربکس خودروهای ایرانی
مواد اولیه شرکت مواد مستقیم مصرفی
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت افزایش نرخ دلار منجر به رشد بهای تمام شده محصولات شرکت خواهد شد
مهم ترین هزینه های شرکت مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید
سهامداران عمده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 36 درصد / شرکت اتوموبیل سازی ایران خودرو 31 درصد

سهم خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) به عنوان بزرگترین تولید کننده گیربکس سواری در خاورمیانه در سال ۱۳۶۴ در راستای سیاست گذاری کلان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر ایجاد و توسعه صنایع پیشرفته تاسیس کرد از طریق جذب دانش فنی روز جهت طراحی مونتاژ و تولید انواع موتورسیکلت ۵۰ ۱۲۵ سی سی اقدام نماید. از نظر جغرافیایی کارخانه شرکت صنعتی نیرو محرکه در استان قزوین شهر صنعتی البرز واقع شده است. 

عوامل موثر بر درآمد خمحرکه

در حال حاضر شركت علاوه بر همكاري با 91 شركت پيمانكار داخلي با 91 تامين كننده خارجي نيز طرف قرارداد است . در حال حاضر اين شركت تامين كننده حدود 60 الي 70درصد گيربكس مصرفي بازار خودرو كشور را دارا مي باشد كه عمدتا"مربوط به گيربكس خودروهاي شركت ايران خودرو مي باشد.ايران خودرو ( ساپكو) سايپا ( مگاموتور) تراكتورسازي ايران بازار اصلی شرکت را پوشش میدهد.

محصولات خمحرکه

خانواده گیربکس پژو 405، پژو 206، ﺳﻤﻨﺪ ،ﭘﺮﺷﻴﺎ،دﻧﺎ، راﻧﺎ ، دﻧﺪه ﻫﺎي ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺗﻴﺒﺎ و ﺗﺮاﻛﺘﻮر، ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ آرﻳﺴﺎن

عوامل موثر بر هزینه های خمحرکه

افزایش نرخ مواد اولیه و حامل انرژِی موجب افزایش بهای تمام شده مبگردد.

تاثیر قیمت دلار بر خمحرکه

با توجه به این که در نه ماهه 99 ، 19 درصد از مواد اولیه وارداتی می باشد ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز، تورم و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﻤﺰد و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن،  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت روﺑﺮو ﺑﻮده است. در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﺣﺬف ارز ﻣﺒﺎدﻻﺗﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز، ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺮﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ  آن از ﻃﺮﻳﻖ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

سایر عوامل موثر بر سود و زیان  خمحرکه

نرخ سود تسهیلات مالی :از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در دوره ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺷﺮﻛﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻪ ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ از ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون و  ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ و ﺑﺎن رﻓﺎه ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

تغییر تکنولوژی :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺮوز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﻣﺤﻞ آورده ﻫﺎي ﻧﻘﺪي و ﻳﺎ اﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.

ریسک نقدینگی : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﻮده و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد و اﺟﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.


آخرین اخبار و آپدیت سهم خمحرکه (خمحرکه| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت صنعتی نیرو محرکه )


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

صورت مالی میان دوره ای نه ماهه 1401 سهم خمحرکه

نوشته شده در 2023-01-28

آخرین وضعیت سهم خمحرکه در آذر ماه 1401

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 358 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 3% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 74% رشد پیدا کرده است.

نماد خمحرکه در آذر ماه حدود 65400 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 2% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خمحرکه در آذر ماه می توان به گیربکس پژو 405 با سهم 128 میلیارد تومان در رتبه اول و گیربکس رانا با سهم 83 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نوشته شده در 2023-01-11

تحلیل بنیادی خمحرکه؛ بررسی گزارش آبان ماه

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 349 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 8% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 64% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خمحرکه در آبان ماه حدود 64 هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 7% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خمحرکه در آبان ماه می توان به گیربکس پژو 405 با سهم 120 میلیارد تومان در رتبه اول و گیربکس رانا با سهم 77 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نوشته شده در 2022-12-15

تحلیل تکنیکال خمحرکه 24 آذر 1401

نوشته شده در 2022-12-15

تحلیل بنیادی نماد خمحرکه؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1401

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) بر اساس گزارش صورت مالی 6 ماهه خمحرکه موفق شده  ازای هر سهم 24 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (200%) افزایش داشته است همچنین سود ناخالص 90% رشد ، سود عملیاتی99% افت و هزینه های مالی62% افت داشته است.درآمدهای عملیاتی نیز  60% رشد داشته است، این افزایش عمدتا ناشی ازدریافت افزایش نرخ محصولات خانواده گیربکس در پایان سال 1400 و شش ماهه اول سال 1401بوده است. سایر تغییرات مهم دوره به شرح جدول زیر میباشد :

نوشته شده در 2022-11-19

عملکرد مهر ماه 1401 نماد خمحرکه

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) در انتهای مهر ماه معادل 3,202,174 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 109% افزایش داشته است.درآمد شرکت نسبت به ماه قبل و نسبت به میانگین ماهانه به ترتیب 29 و 54 درصد افزایش داشته است . 

مقدار فروش نماد خمحرکه نسبت به ماه قبل رشد 14.15 درصدی را ثبت کرده‌است و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته نیز 28.25 درصد رشد داشته‌است.

نوشته شده در 2022-11-06

گزارش فعالیت شهریور ماه 1401 نماد خمحرکه

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1401، مبلغ 248.2 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 12.94% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 29.45% افزایش داشته است.
نماد خمحرکه نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 21.44% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2022-10-13

عملکرد مرداد ماه 1401 نماد خمحرکه

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 220 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 5% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 139% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خمحرکه در مرداد ماه حدود 41 هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 13% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خمحرکه در مرداد ماه می توان به گیربکس پژو 405 با سهم 50 میلیارد تومان در رتبه اول و گیربکس رانا با سهم 48 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نرخ فروش محصول اصلی خمحرکه یعنی گیربکس پژو ۴۰۵ در مرداد ماه 4/700/000 تومان به ازای هر دستگاه بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته تغییری پیدا نکرده است.

نوشته شده در 2022-09-10

تحلیل تکنیکال خمحرکه 19 شهریور 1401

قیمت سهم خمحرکه پس از برخورد به ناحیه حمایتی ۳۱۰ تومان و بروز واکنش مثبت نسبت به این ناحیه حمایتی رشد کرده و اکنون ناحیه مقاومتی ۵۴۰ تومان را پیش روی خود دارد که در صورت اصلاح قیمت سهم خمحرکه میتواند مجدد تا حمایت ناحیه 310 تومان اصلاح کند اما در صورت رشد و شکست ناحیه مقاومتی ۵۴۰ تومان قیمت می تواند رشد خود را تا ناحیه ۸۶۰ تومان نیز ادامه دهد.

نوشته شده در 2022-09-10

تحلیل بنیادی نماد خمحرکه؛ بررسی صورت مالی 3 ماهه منتهی به خرداد ماه 1401

احتراما دلایل تغییر سودازیان عملیاتی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل به استحضار می رساند ، افزایش سود عملیاتی دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ عمدتا به دلیل(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2022-08-10

سود سهام نماد خمحرکه چه زمانی پرداخت میشود؟

به اطلاع سهامداران محترم شرکت صنعتی نیرو محرکه میرساند سود سهام سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ برای کلیه سهامداران که در زمان مجمع عمومی ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ سهامدار شرکت بودند به شرح ذیل اعلام می گردد:(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2022-08-10

بررسی عملکرد تیر ماه 1401 خمحرکه

نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 232 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 12% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 95% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خمحرکه در تیر ماه حدود 47 هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 19% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خمحرکه در تیر ماه می توان به گیربکس پژو 405 با سهم 79 میلیارد تومان در رتبه اول و گیربکس رانا با سهم ۵۱ میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نرخ فروش محصول اصلی شرکت یعنی گیربکس پژو ۴۰۵ در تیرماه 4/700/000 تومان به ازای هر دستگاه بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته تغییری پیدا نکرده است.

نوشته شده در 2022-08-10

تحلیل بنیادی نماد خمحرکه؛ بررسی صورت مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 1400

فروش شرکت: 2662 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  50% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 243 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  10% کــــاهش   یافته است.
سود عملیاتی: 112 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  32% کــــاهش   یافته است.
سود خالــص: 93 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  33% کــــاهش   یافته است.
EPS سهم خمحرکه: 162 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  33% کــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات سود خمحرکه:

 • به استحضار می رساند افزایش سود عملیاتی عمدتا بابت کاهش ۱۴ درصدی حجم فروش محصولات در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته بوده است که منجر به کاهش سود عملیاتی شرکت شده است

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • نماد خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه) برای سال مالی آتی خود فروش حدود بیش از 589 هزار دستگاه معادل 3298 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 28% افزایش در مبلغ و حدود 11% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

نوشته شده در 2022-08-10

آپدیت تکنیکال خمحرکه مرداد ماه

خمحرکه در حال حاضر حمایت 3100 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت حرکت سهم تا 4000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 2600 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

نوشته شده در 2022-07-25

گزارش فعالیت خرداد اه خمحرکه

شرکت صنعتی نیرو محرکه در خرداد ماه درآمد فروش 265 میلیارد تومانی را ثبت کرده که  درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 52% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 88% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 97% افزایش درآمد داشته است.

در 3 ماهه سال مالی 5549 میلیارد ریال بود. مدت مشابه سال قبل 3149 میلیارد ریال بود و رشد 43درصدی را تجربه نموده است .

 مقدار فروش شرکت در دسته محصولات گیربکس (405، رانا و R2) در مقایسه با اردیبشهت و میانگین ماه‌های قبل به ترتیب 76٪ و 123٪ رشد داشته است. همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز 11٪ رشد یافته است.

باید در نظر داشت اخبار مبنی بر  رفع تحریم‌ها تاثیر مثبتی در روند سودآوری شرکت خواهد داشت. 

نوشته شده در 2022-07-11

گزارش اردیبهشت شرکت صنعتی نیرو محرکه

در آمد خمحرکه نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 62% افزایش داشته است.

نوشته شده در 2022-06-13

گزارش فروردین شرکت صنعتی نیرو محرکه

 

صنعتی نیرو محرکه در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1401، مبلغ 73.8 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1.94% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2022-05-09

تحلیل تکنیکال خمحرکه 7 فروردین 1401

قیمت پس از شکست خط روند نزولی خود و پولبک به آن توانسته رشدی را تا محدوده مقاومتی ۳۲۰ تومان داشته باشد اکنون نیز درگیر این محدوده مقاومتی می باشد در صورتی که بتواند این محدوده مقاومتی مهم را رد کند محدوده ۳۸۰ تومان و سپس در صورت شکست محدوده ۵۲۰ تومان را بر سر راه خود خواهد دید اما در صورت بروز واکنش منفی به این محدوده مقاومتی مهم می تواند مجددا محدوده حمایتی ۲۶۰ تومان را تست کند.

نوشته شده در 2022-03-27

ادامه دار بودن افت درآمد ماهانه شرکت در اسفند ماه

شرکت صنعتی نیرو محرکه با نماد خمحرکه در اسفندماه ۱۴۰۰ و در آخرین ماه سال مالی خود حدود مبلغ ۱۴۹ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۹ % کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶ % رشد پیدا کرده است.

این شرکت در اسفندماه مجموعا بیش از ۳۵ هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده بود که از پرفروش ترین آن می توان به گیربکس پژو ۴۰۵ با سهم ۳۹ میلیارد تومان از فروش و قطعات و سایر باسهم ۳۸ میلیارد تومان از فروش اشاره کرد.

در بررسی حجم فروش محصولات مشاهده می‌شود که نسبت به ماه گذشته ۲۰ % افت حجم فروش کلی محصولات را مشاهده کردیم.

نوشته شده در 2022-03-27

اطلاعات مهم در صورت مالی 9 ماهه خمحرکه که باید بدانید

فروش شرکت: 1495 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  52% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 101 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  586% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 4 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتـه  26 میلیارد تومان زیان عملیاتی شناسایی شده بود   یافته است.
سود خالــص: 300 میلیون تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  98% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

 • کاهش سود خالص دوره ۹ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از کاهش فروش سرمایه گذاری ها به مبلغ ۴۳ میلیارد تومان بوده که مربوط به فروش سهام شرکت اشتاد ایران بوده است

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

 1. پرداخت ۱۰ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
 2. دریافت ۹۳ میلیارد تومان تسهیلات
 3. پرداخت ۴۶ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن
 4. در نتیجه افزایش یک درصدی موجودی نقد شرکت از سه میلیارد و سیصد به سه میلیارد و چهارصد

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • شرکت در انتهای آذر ماه حدود 51 درصد از پیش بینی فروش ۶ ماهه دوم خود را تحقق بخشیده فلذا در خصوص پیش بینی فروش سه ماهه باقیمانده سال1400 مبلغ  654 میلیارد تومان را به عنوان پیش بینی فروش سه ماه باقیمانده سال اعلام کرده که در مقایسه با فروش محقق شده سه ماهه سوم با 14 درصد رشد در نظر گرفته شده است

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:

 • نرخ فروش محصولات براساس آخرین قیمتهای مصوب در پایان سال ۹۹ درنظر گرفته شده است . همچنین مذاکرات برای افزایش قیمت محصولات برای سال ۱۴۰۰ با مشتریان اصلی(شرکت ساپکوو مگاموتور) در حال انجام است که پس از تحقق ، آثار سود و زیانی آن از طریق سامانه کدال افشا خواهد گردید.

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

 • بهای تمام شده بر اساس نرخ های خرید ۹ ماهه اول سال در نظر گرفته شده است

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

 • نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ های خرید ۹ ماهه اول سال در نظر گرفته شده است

 

نوشته شده در 2022-02-24

افت نامحسوس درآمد بهمن ماه خمحرکه

شرکت صنعتی نیرو محرکه در بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ ۱۸۴ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۱ % افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۶ % رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در بهمن ماه مجموعه بیش از ۴۴ هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رساند.

از پرفروش ترین محصولات این شرکت در بهمن ماه می توان به گیربکس پژو ۴۰۵ و گیربکس رانا در رتبه دوم اشاره کرد.

روند نزولی فروش گیربکس پژو ۴۰۵ از شهریورماه آغازشده و طی این ۵ ماه از فروش ۲۱۵۰۰ دستگاه به ۱۴۰۰۰ تقلیل یافته است. مبلغ فروش حاصل از این محصول در دی ماه ۵۹ میلیارد تومان بوده نسبت به دی ماه ۱۵ % کاهش پیدا کرده است.

روند خنثی فروش گیربکس رانا نیز حدود ۶ ماه پابرجاست به این صورت که هر ماه حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار دستگاه از گیربکس رانا را به فروش می رساند.

نتیجتا علت کاهش درآمد بهمن ماه شرکت نسبت به دی ماه کاهش حجم فروش محصولات شرکت بوده است.

نوشته شده در 2022-02-24

گزارش عملکرد دی ماه خمحرکه

درآمد شرکت نسبت به میانگین ماه های قبل 42% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 75% افزایش درآمد داشته است.

مقدار تولید محصولات شرکت در دی ماه با 6 درصد کاهش به 47714 دستگاه گیربکس و مقدار فروش این محصولات با 3 درصد کاهش نسبت به آذر به 49777 دستگاه رسیده است.

نرخ فروش محصولات شرکت تغییر محسوسی در دی ماه نسبت به آذر نداشته به طوری که نرخ فروش گیربکس 405 و رانا به ترتیب برابر با 4 میلیون 150 و 4 میلیون 65 هزار تومان بوده است

نوشته شده در 2022-02-06

آپدیت تکنیکال دی ماه خمحرکه

قیمت با کاهش مومنتوم فروش در محدوده حمایت استاتیک قرار گرفته در صورت شکستن این سطح حد ضرر فعال و در صورت تثبیت مقاومت مستحکم 3000 ریال را سر راه خود دارد

نوشته شده در 2022-02-04

گزارش ماهانه آذر شرکت صنعتی نیرو محرکه

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 3% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 51% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 40% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2022-01-10

گزارش فعالیت آبان خمحرکه

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 40% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 69% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 128% افزایش درآمد داشته است.
 

نوشته شده در 2021-12-23

موقعیت کم ریسک وسیگنال ورود پله ای

قیمت در حال حاضر در موقعیت کم ریسک حمایت استاتیک واقع شده وواگرایی مثبتی ایجاد نموده است در ص.رت تثبیت مقاومت های 4000 و 5500 بر سر راه سهم قرار گرفته و در صورت از بین رفتن این حمایت حد ضرر فعال خواهد شد .

نوشته شده در 2021-11-01

گزارش فعالیت مهر ماه

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 25% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 25% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 48% افزایش درآمد داشته است.

مقدار فروش گیربکس و ست چرخدنده های شرکت در مهر نسبت به شهریور به ترتیب 22 و 36 درصد کاهش یافت. نرخ فروش گیربکس پژو 405 همانند ماه شهریور برابر با 4.1 میلیون تومان به ازای هر دستگاه گزارش شده است. 

همچنین باید در نظر داشت توليدي قطعات گيربکس ميانرو از زیر مجموعه های خمحرکه در 6 ماهه  سال قبل زیان ده بود در 6ماهه امسال به سود 29 میلیارد ریالی رسیده است

نوشته شده در 2021-11-01

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/06/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 120.75% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 94% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 57% افزایش درآمد داشته است.

همچنین طی عملکرد 6 ماهه  نسبت به مدت مشابه سال قبل 45% رشد داشته است

نوشته شده در 2021-10-09

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

 شرکت صنعتی نیرو محرکه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 معادل 925,986 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 11% افزایش داشته است.

همچنین طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 6,101,608 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26% رشد داشته است

نوشته شده در 2021-08-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

شرکت در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه، مبلغ 430 میلیون تومان را به عنوان برگشت از فروش ثبت کرده است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 12% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 132% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 5% کاهش درآمد داشته است.
 

نوشته شده در 2021-07-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 25% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 49% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 26% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2021-07-28

اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی دوره 12 ماهه منتهی به1399/12/30

شرکت در گزارش یکساله منتهی به اسفند 99 سود به ازای هر سهم محقق ننموده  و نسبت به مدت مشابه:

سود خالص: 272% رشد داشته است.
سود ناخالص:  57% رشد داشته است.
سود عملیاتی: 294% رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی:108% رشد داشته است.
هزینه های مالی:  15% افت داشته است.
 

نوشته شده در 2021-05-31

آخرین آپدیت ها