خمحور (خمحور| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﺧﻮدرو )

 

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت تولید محور خودرو
نماد خمحور
سال تاسیس دی ماه 1366
سال عرضه اولیه اردیبهشت ماه 1384
موضوع فعالیت خودرو و ساخت قطعات
عوامل موثر بر نرخ فروش هیئت مدیره شرکت و دخالت دولت جهت نرخ گذاری دستوری
محصول شرکت انواع اکسل کامیون و اتوبوس
مواد اولیه شرکت قطعات منفصله اکسل
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت افزایش نرخ دلار منجر به رشد بهای تمام شده محصولات شرکت خواهد شد
مهم ترین هزینه های شرکت مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید
سهامداران عمده شرکت ایران خودرو 85 درصد / صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 4 درصد / شرکت ایران خودرو دیزل 3 درصد

نماد خمحور (شرکت تولید محور خودرو)  در تاریخ 20 دی ماه سال 1366 تاسیس و تحت شماره 68730 در اداره ثبت شرکت ها استان تهران به ثبت رسید. ضمنا بموجب پروانه بهره برداری شرکت ظرفیت تولید 15000 دستگاه انواع اکسل در سال را دارا میباشد شرکت در تاریخ 25 آبان ماه سال 1383 در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

عوامل موثر بر در آمدهای خمحور

کل فروش محصوالت شرکت مربوط به مشتریان داخل کشور و عمدتا مربوط به شرکتهای ایران خودرو دیزل، زامیاد و بهمن دیزل بوده است.

محصولات شرکت خمحور

ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺮك و ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺮك اﻋﻢ از ﺛﺎﺑﺖ و ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﺒﮏ، ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﺗﺮﯾﻠﯽ و  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒط 

 تاثیر قیمت دلار بر خمحور

 افزایش نرخ ارز به دلیل واردات مواد اولیه باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی می گردد.

عوامل موثر بر هزینه های خمحور

  ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ  ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻓﻮﻻد و ورق ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﮑﺮر در ﻗﯿﻤﺖ ارز و جهانی بودن نرخ فلزات  ، شرکت رادچار ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد. ،

سایر عوامل موثر بر سود و زیان خمحور

 • ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت (ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻨﻮان راﻫﮑﺎري ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺪررﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ  اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه اي را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه  ﺑﺎﻻ، ﻟﺰوم ﺗﻮﺛﯿﻖ داراﺋﯽ ﻫﺎ و ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ذاﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ  وﯾﮋه در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ).
 • اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮخ ﻣﻮا د اوﻟﯿﻪ و ارز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ در ﺑﺨ ﺶ ﺧﻮدرو ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، ﺑﯿﻤﻪ و اﻧﺘﻘﺎ ل ارز این ﺷﺮﮐﺖ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼ ت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﻤﻮد ه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮ ع ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ  در داﺧﻞ  و ﺟﺴﺘﺠﻮ ي ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار دارد
 • نرخ بهره بالا لزوم توثیق دارائی ها و جرائم سنگین مهمترین مشکلات تامین مالی از سیستم بانکی با توجه به مشکالت ذاتی تولید به ویژه در صنعت قطعات خودرو میباشد.

آخرین اخبار و آپدیت سهم خمحور (خمحور| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﺧﻮدرو )


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

تحلیل تکنیکال سهم خمحور 1 اردیبهشت 1402

قیمت سهام خمحور پس از شکست سقف تاریخی خود اکنون در حال پولبک(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2023-04-21

آپدیت تحلیل تکینکال نماد خمحور 25 بهمن ماه 1401

نوشته شده در 2023-02-14

صورت مالی میان دوره ای نه ماهه 1401 سهم خمحور

شرﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﺧﻮدرو (خمحور) در گزارش صورت مالی نه ماهه 1401 به ازای هر سهم 25 ریال سود محقق نموده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 2400 درصدی داشته است . همچنین سود ناخالص 52 درصد افزایش ، سودعملیاتی 483 درصد افزایش  ، هزینه های مالی 66 درصد کاهش را تجربه نموده اند. 

مقدار فروش سهم خمحور در نه ماهه 224 درصد افزایش داشته است و پیش بینی میگردد تا انتهای سال 11683 دستگاه دیگربه فروش رساند و مبلغ فروش را به ۲۲,۲۳۰,۰۵۹ میلیون ریال برساند . در این صورت شاهد افزایش 123 درصدی مبلغ فروش نسبت به سال مالی 1400  خواهیم بود .

نوشته شده در 2023-01-29

گزارش آذر ماه 1401 سهم خمحور

نماد خمحور (ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﺧﻮدرو) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 244 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 18% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 116% رشد پیدا کرده است.

سهم خمحور در آذر ماه حدود بیش از 561000 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 67% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات خمحور در آذر ماه می توان به انواع اکسل کاميون و اتوبوس با سهم 186 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نوشته شده در 2023-01-13

تحلیل بنیادی سهم خمحور، بررسی گزارش آبان ماه 1401

نماد خمحور (ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﺧﻮدرو) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 296 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 44% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 182% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خمحور در آبان ماه حدود بیش از 1/700/000 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 112% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات خمحور در آبان ماه می توان به انواع اکسل کاميون و اتوبوس با سهم 197 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نوشته شده در 2022-12-15

تحلیل تکنیکال خمحور 24 آذر 1401

قیمت سهام  خمحور مقاومت ناحیه 400 تومان را پیش روی خود دارد که می‌تواند با شکست آن تا مقاومت مهم ناحیه ۵۲۰ تومان رشد کند اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی حمایت بعدی سهم خمحور ناحیه خط رووند صعودی میباشد.

نوشته شده در 2022-12-15

تحلیل بنیادی خمحور؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور 1401

نماد خمحور (شرکت تولید محور خودرو) در دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 به ازای هر سهم 13 ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 3 ریال زیان شناسایی کرده بود. همچنین سود ناخالص:25% رشد ، درآمد عملیاتی:176% رشد  ، هزینه مالی :50% رشد ، بهای تمام شده :182% کاهش را تجربه نموده است . 

باید در نظر داشت سهم خمحور درین دوره با توجه به افزایش قیمت نهادهای تولیدی از جمله مواد اولیه و افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر بهای تمام شده ، مقرر شده نرخ فروش محصولات گروه محور کامیون و اتوبوس به مبلغ 935،395 میلیون ریال به میزان 13% افزایش دهد که بهمین میزان بر صورت سود و زیان اثر گذار خواهد بود. 

 

نوشته شده در 2022-11-19

گزارش مهر ماه سال 1401 نماد خمحور (شرکت تولید محور خودرو)

نماد خمحور (شرکت تولید محور خودرو) در انتهای مهر ماه معادل 2,052,989 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 170% افزایش داشته است. درآمد شرکت نسبت به ماه قبل افت 17 و نسبت به میانگین ماهانه افت 41 درصدی داشته است . انواع اکسل کاميون و اتوبوس با میزان فروش 1392744 میلیون ریال سهم 68 درصدی از کل فروش این ماه را داشته و در صدر پر فروش ترین محصول خمحور قرار گرفته است . 

نوشته شده در 2022-11-08

گزارش شهریور 1401 نماد خمحور (شرکت تولید محور خودرو)

نماد خمحور (شرکت تولید محور خودرو) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1401، مبلغ 247.4 میلیارد تومان درآمد داشته که  نسبت به ماه قبل 78% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 83% افزایش داشته است.
سهم خمحور نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 205% افزایش درآمد داشته است.

مجموعا طی عملکرد 6 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 178% رشد داشته است.


 

نوشته شده در 2022-10-13

تحلیل تکنیکال خمحور 21 شهریور 1401

قیمت سهم خمحور پس از رشد از ناحیه کف کانال صعودی خود اکنون به ناحیه مقاومتی ۳۶۰ تومان رسیده است که می‌تواند در صورت عبور از این ناحیه مقاومتی خود را به سمت مقاومت ناحیه ۴۷۰ تومان که یک مقاومت مهم میباشد برساند. در صورت بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی قیمت سهم خمحور میتواند تا ناحیه حمایتی کف کانال صعودی اصلاح خود را ادامه دهد.

نوشته شده در 2022-09-12

بررسی گزارش مرداد ماه 1401 نماد خمحور

نماد خمحور (شرکت تولید محور خودرو) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 138 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 14% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 221% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خمحور در مرداد  ماه حدود بیش از 517 هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 346% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات خمحور در مرداد ماه می توان به انواع اکسل کاميون و اتوبوس با سهم 94 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نوشته شده در 2022-09-12

تحلیل بنیادی خمحور؛ بررسی صورت مالی 3 ماهه منتهی به خرداد 1401

فروش شرکت: 379 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  147% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته    93% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 2 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتـه  2 میلیارد تومان زیان عملیاتی   شناسایی شده بود.
سود خالــص: 1 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتـه  2 میلیارد تومان زیان خالص   شناسایی شده بود.
EPS نماد خمحور: 2 ریال که در دوره مشابه گذشتـه  4 ریال زیان خخالص هر سهم شناسایی شده بود.

دلایل تغییرات سود خمحور:

 • به استحضار می رساند افزایش سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش نرخ فروش محصولات شرکت بوده است

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • نماد خمحور (شرکت تولید محور خودرو) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 41300 دستگاه معادل 1627 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است .

 • سهم خمحور با ثبت فروش ۳۷۹ میلیارد تومانی در پایان سه ماهه ابتدایی سال حدود ۱۷ % از پیش بینی فروش کل سال خود را محقق کرده است.

نوشته شده در 2022-08-11

سود نقدی سهم خمحور

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران نماد خمحور (شرکت تولید محور خودرو) می رساند که سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل پرداخت خواهد شد:

 

 • الف) سهامداران حقیقی: پرداخت سود سهامداران حقیقی از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ( سامانه سجام )پرداخت می گردد.
 • ب) سهامداران حقوقی : پرداخت سود سهامداران حقوقی با ارسال نامه اعلام مشخصات شرکت و شماره حساب و شماره شبا بر روی سربرگ شخص حقوقی و امضای صاحبان امضای مجاز امکان پذیر است.

نوشته شده در 2022-08-11

تحلیل بنیادی خمحور؛ بررسی صورت مالی 12 ماهه منتهی به اسفند 1400

فروش شرکت: 996 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  82% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 38 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  31% کــــــاهش   افته است.
سود عملیاتی: 33 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  16% کــــــاهش   یافته است.
سود خالــص: 22 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  30% کــــــاهش   یافته است.
EPS  سهم خمحور : 35 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  30% کــــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات سود خمحور:

 • به استحضار می رساند افزایش سود عملیاتی عمدتا بابت کاهش ۵۰ درصدی حجم فروش محصولات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بوده است

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • نماد خمحور (شرکت تولید محور خودرو) برای سال مالی آتی خود فروش حدود 57 هزار دستگاه معادل 2223 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 123% افزایش در مبلغ و حدود 113% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

نوشته شده در 2022-08-11

گزاشر فعالیت تیر ماه 1401 نماد خمحور

نماد خمحور (شرکت تولید محور خودرو) در انتهای  تیرماه عدد 1596 میلیارد ریال شده که مجموعا  4 ماهه 5383 میلیارد ریال شده که تقریبا 2 برابر مدت مشابه قبل است و رشد 158 داشته است .

درآمد نماد خمحور در این دوره نسبت به ماه قبل 9% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 26% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 188% افزایش درآمد داشته است.

انواع اکسل کاميون و اتوبوس سهم 82 درصدی از کل فروش خرداد و رتبه اول فروش را داشته است واین محصول رشد 18 درصدی در مقدار فروش را داشته است. 

نوشته شده در 2022-07-24

گزارش فعالیت خرداد خمحور

درآمد خرداد خمحور 1460 میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به ماه قبل 4% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 26% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 173% افزایش درآمد داشته است.همچنین در  3ماهه سال مالی درآمد شرکت 3786 میلیارد ریال شده که تقریبا 2 برابر مدت مشابه قبل است.

انواع اکسل کاميون و اتوبوس در صدر پرفروش ترین محصول این شرکت در خرداد معرفی شده که سهم 80 درصدی از فروش شرکت را بر عهده داشته و نرخ فروش این محصول افزایش 6 درصدی نسبت به ماه قبلی را تجربه نموده است . 

باید در نظر داشت خمحور در مجمع نیز تنها ۳۰ ریال سود تقسیم نموده است .

 

نوشته شده در 2022-07-11

آپدیت تکنیکال خمحور خرداد ماه

در حال حاضر قیمت نزدیک مقاومت سقف کانال میباشد در صورت شکست این مقاومت و تثبیت بالای آن حرکت قیمت تا 4000 ریال دور از ذهن نخواهد بود و همچنین در صورتی که قیمت وارد فاز اصلاحی شود اولین و دومین حمایت سهم به ترتیب 2800 و 2300 ریال خواهند بود که در صورت از دست رفتن حمایت اول حد ضرر فعال خواهد شد.

نوشته شده در 2022-06-16

گزارش فعالیت اردیبهشت ماه

تولید محور خودرو در دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1401، مبلغ 141 میلیارد تومان درآمد داشته که  نسبت به ماه قبل 54% افزایش و  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 166% افزایش درآمد داشته است.
 

نوشته شده در 2022-06-13

گزارش فروردین خمحور

تولید محور خودرو در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1401، مبلغ 91.6 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 98% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2022-05-09

خمحور سال مالی خود را با کاهش نامحسوس درآمد به اتمام رساند

شرکت تولید محور خودرو با نماد خمحور در آخرین ماه سال مالی ۱۴۰۰ یعنی اسفند ماه حدود مبلغ ۸۹ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۷ % و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۷ % کاهش درآمد داشته است.

این شرکت در اسفند ماه بیش از ۱۳۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با فروش بهمن ماه با 30 درصد رشد حجم فروش روبرو شده است. همچنین از پرفروش ترین محصول شرکت در اسفند ماه می توان به انواع اکسل کامیون و اتوبوس اشاره کرد که سهم ۶۷ میلیارد تومانی از فروش داشته است.

با وجود رشد ۳۰ درصدی حجم فروش و با توجه به کاهش نرخ فروش محصولات شرکت مبلغ کل فروش ماه شرکت 7% کاهش پیدا کرده است.

نوشته شده در 2022-03-28

اطلاعات مهم در صورت مالی 9 ماهه خمحور که باید بدانید

فروش شرکت: 681 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  123% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 21 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  1% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 3 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  42% کاهش   یافته است.
سود خالــص:  500 میلیون تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  85% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

 • افزایش نرخ فروش محصولات شرکت منجر به رشد ۱۲۲ درصدی مبلغ فروش در مقایسه با دوره مشابه گذشته بوده است
 • رشد نامتناسب بهای تمام شده محصولات و فروش دلیل اصلی کاهش سود ناخالص شرکت بوده است
 • رشد ۲۰ درصدی از هزینه های فروش اداری و عمومی نیز منجر به کاهش سود عملیاتی شرکت شده است

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

 1. دریافت ۱۸ میلیارد تومان بابت فروش محصولات
 2. پرداخت ۴ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
 3. دریافت ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات
 4. پرداخت ۱۹ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن
 5. در نتیجه رشد ۶۳۸ درصدی موجودی نقد شرکت از سه میلیارد تومان به ۲۲ میلیارد تومان

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • شرکت در انتهای آذر ماه حدود 80 درصد از پیش بینی فروش ۶ ماهه دوم خود را تحقق بخشیده فلذا در خصوص پیش بینی فروش سه ماهه باقیمانده سال1400 مبلغ  232 میلیارد تومان را به عنوان پیش بینی فروش سه ماه باقیمانده سال اعلام کرده که در مقایسه با فروش محقق شده سه ماهه سوم با 21 درصد افت  در نظر گرفته شده است.

 

شرکت هیچ گونه پیش بینی در خصوص نرخ فروش محصولات، بهای تمام شده و نرخ خرید اولیه ارائه نکرده است

 

نوشته شده در 2022-02-26

تحلیل تکنیکال خمحور ۷ اسفند ۱۴۰۰

قیمت پس از شکست محدوده حمایتی ۲۳۰ تومان نزول خود را تا محدوده کف کانال نزولی ادامه داده و اکنون بر روی این محدوده حمایتی مهم قرار دارد که در صورت حمایت و رشد می تواند مجدد حمایت از دست رفته محدوده ۲۳۰ تومان را تست کرده و در صورت شکست آن تا محدوده میدلاین کانال نیز صعود خود را ادامه دهد.

اما در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی نیز میتواند اصلاح خود را تا محدوده ۱۸۰ تومان ادامه دهد.

نوشته شده در 2022-02-26

توقف روند صعودی سه ماهه فروش در بهمن 1400

شرکت تولید محور خودرو در بهمن ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۹۶ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۲۱ % افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۵ % رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در دی ماه ۲۹۲ هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده بود که در بهمن با ۶۳ %  افت حجم فروش روبرو شده است و نتوانست بیشتر از ۱۰۷ هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش برساند.

از پرفروش ترین محصولات این شرکت در بهمن ماه می توان به انواع اکسل کامیون و اتوبوس با سهم ۷۲ میلیارد تومان اشاره کرد. که نسبت به ماه گذشته با ۳۴ % افت حجم فروش روبرو شده است.

با توجه به افزایش میانگین ۱۰ درصدی نرخ فروش محصولات نسبت به ماه گذشته کاهش ۶۳ درصدی حجم فروش این ماه تا حدودی جبران گشته است.

 

 

نوشته شده در 2022-02-26

گزارش فعالیت دی ماه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﺧﻮدرو

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 8% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 76% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 125% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2022-02-19

آپدیت تکنیکال دی ماه خمحور

با توجه به موقعیت قرارگیری قیمت در محدوده حمایت استاتیک و ایجاد واگرائی مثبت در ار اس ای،تثبیت قیمت را محتمل مینماید در صورت تثبیت مقاومت های 2800 و 3300 ریال را تا تست سقف کانال بر سر راه داشته و در صورت شکست کف حد ضرر فعال خواهد شد.

نوشته شده در 2022-02-04

گزارش آذرماه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﺧﻮدرو

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 2% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 66% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 121% افزایش درآمد داشته است.

با توجه به افزایش قیمت نهادهای تولید، قیمت محصولات شرکت در طبقه اکسل وانت ، پیکاپ و آفرود به میزان 25% افزایش یافته است.

نوشته شده در 2022-01-10

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل.05% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 80% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 192% افزایش درآمد داشته است.

همچنین شزکت درین ماه مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات را دریافت نمود. 

نوشته شده در 2021-12-23

بررسی چارت جهت اصلاح سبد

منطقه ای که قیمت در حال حاضر قرار دارد علاوه بر چارت تعدیل  شده در چارت بدون تعدیل نیز یک منطقه حمایتیست و باتوجه به واگرایی مثبت ایجاد شده محتمل هست یک نوسان مثبت به سمت مقاومت های 2700 و 2900 داشته باشد که جهت اصلاح سبد میتوان در نظر داشت . 

نوشته شده در 2021-11-01

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/07/30

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 15% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 24% افزایش داشته است.

و از ابتدای سال مالی رشد 114 درصدی درآمد را داشته است.
 

نوشته شده در 2021-11-01

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/06/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 88% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 61% افزایش داشته است.

 طی عملکرد 6 ماهه سال مالی  نسبت به مدت مشابه سال قبل 115% رشد داشته است.

نوشته شده در 2021-10-09

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 22% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 17% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 66% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2021-08-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 4% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل8% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 112% افزایش درآمد داشته است.
 

نوشته شده در 2021-07-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 1% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 8% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 135% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2021-07-28

اطلاعات و صورت‌های مالی دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30

تغییرات با اهمیت در اطلاعات صورت مالی به شرح زیر میباشد :

سود خالص:65.66% رشد داشته است.
سود ناخالص:  192% رشد داشته است.
سود عملیاتی:  645% رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی:  132% رشد داشته است.
هزینه های مالی: 1.28% افت داشته است.

نوشته شده در 2021-06-25

تصویب افزایش سرمایه در مجمع

شرکت در مرحله پنجم از روند  افزایش سرمایه 1403 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها میباشد.


 

نوشته شده در 2021-06-25

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 14.54% افزایش و نسبت به به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 135.35% افزایش درآمد داشته است.
 مقدار فروش انواع رینگ سواری در اردیبهشت 160 هزار حلقه می باشد که نسبت به ماه گذشته 30% رشد داشته است. شرکت در مدت مشابه سال گذشته 220 هزار حلقه و در سال 99 به طور میانگین 200 هزار حلقه رینگ به فروش رسانده بود. 

 نرخ فروش رینگ شرکت در اردیبهشت رشد قابل توجه 40 درصدی نسبت به فروردین داشت و به حدود 310 هزار تومان به ازای هر حلقه رسید. 

نوشته شده در 2021-05-31

آخرین آپدیت ها